Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1882/1990 - Άρθρο 8

`Αρθρο 8 Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών
1. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου δικηγόρου και η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγραφο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος.

Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου δεν θα παραλαμβάνει το δικόγραφο αν δεν επισυνάπτονται σ΄ αυτό τα ανωτέρω αντίτυπα των αποδείξεων, είσπραξης της αμοιβής. Το ένα αντίτυπο των αποδείξεων αυτών, κάθε τρίμηνο θα στέλνεται στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Σε περίπτωση είσπραξης αμοιβής, για παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη συμβο­λαίων, θα προσκομίζονται στους συμβολαιογράφους τα δύο αντίτυπα της απόδειξης είσπραξης, η οποία και θα μνημονεύεται στο συμβόλαιο. Οι συμβολαιογράφοι θα στέλνουν το ένα από αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ δικηγόρων και πελατών αυτών, με τις οποίες η αμοιβή συμφωνείται σε ποσοστό επί του αντικειμένου της αναλαμβανόμενης υποθέσεως, θεωρούνται από την αρμόδια για το φόρο δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης και υπογραφής, άλλως είναι ανίσχυρες και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Η Διεύθυνση Ελέγχων θα μεριμνά για τη μηχανογράφηση των παραπάνω αποδείξεων και αποστολή καταστάσεων αμοιβών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος.

2 Για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τον αδειούχο εγκαταστάτη προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) το ένα αντίτυπο θα υποβάλλεται από τον ηλεκτρολόγο στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού δημόσια οικονομική υπηρεσία και το άλλο θεωρημένο από την υπηρεσία αυτή θα υποβάλλεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε και το άλλο τίθεται στο φάκελο του ηλεκτρολόγου.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η βεβαίωση δεν είναι θεωρημένη από την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία.

3. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για παροχή νερού στις Εταιρείες Υδρεύσεως, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και πληροφοριακά στοιχεία για τον υδραυλικό που κατασκεύασε τις σχετικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, συμπληρώνοντας ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, άλλως η εταιρία δεν θα εγκρίνει την παροχή νερού. Τα έντυπα αυτά κάθε τρίμηνο θα στέλνονται από τις εταιρείες στις αρμόδιες για τη φορολογία κάθε υδραυλικού Δ.Ο.Υ.
4. Οι καταστάσεις που συντάσσονται από τα τουριστικά γραφεία και προορίζονται για τα μεθοριακά φυλάκια των Αστυνομικών Αρχών, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα στέλνεται από τις αρμόδιες αρχές στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων.
5. Οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων υποχρεούνται να προσκομίζουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Επικοινωνιών και Μεταφορών καταστάσεις με τα στοιχεία των προς εξέταση υποψήφιων οδηγών, πριν από την εξέταση αυτών.

Οι παραπάνω καταστάσεις θα θεωρούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα στέλνονται, στο τέλος κάθε μήνα, στις αρμόδιες για τη φορολογία των εκπαιδευτών δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες-

6. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπολογιστούν το καθαρά κέρδη για τη φορολογία του εισοδήματος. αν δεν καλύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας ή άλλου υπόχρεου για αποζημίωση από ατύχημα που προκλήθηκε με αυτοκίνητο, κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν προσαχθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Επίσης για τα ποσά των ανωτέρω αποζημιώσεων που δεν καλύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά, οι ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεούνται να αποδώσουν στο Δημόσιο το φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος δεν αποδόθηκε από τους υπόχρεους λόγω μη εκδόσεως φορολογικών στοιχείων. Για τον καταλογισμό και τη βεβαίωση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1642/1986.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των αδειών που εκδίδονται από αυτές στην αρμόδια για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οικοδομής δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στο τέλος κάθε τριμήνου για τις άδειες που εκδόθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό.
8. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση και ειδικό έντυπο με τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου.
9. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δεν θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτήν αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
10. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπ. Οικονομικών πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος διαφόρων επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών. τα οποία είναι αναγκαία για το έργο των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού με την επιφύλαξη των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου.

11. Κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία και εν γένει επιχειρήσεις οι οποίες παραχωρούν αίθουσες ή χώρους ή αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση ή εφοδιασμό για την πραγματοποίηση κοσμικών συγκεντρώσεων ή δεξιώσεων υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγονται μέχρι τέλους Ιανουαρίου του έτους καταστάσεις με στοιχεία κατά πελάτη. Ο τύπος και το περιεχόμενο των καταστάσεων τούτων θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
12. Όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναγράφεται στα στοιχεία αυτά από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των άλλων κυρώσεων υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας αυτού, εφ΄ όσον δεν αποδόθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη των στοιχείων.
13. Στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονται από αντιπροσώπους, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης και των σχετικών πληρεξουσίων στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για τη φορολογία των αντιπροσώπων. Όσοι παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του Ν.Δ. 3323/1955 . Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι συμβολαιογράφοι και για τις περιπτώσεις καταρτίσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων με σκοπό την πώληση αγροτεμαχίων και εν γένει ακινήτων.
14. Με κοινές αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

15. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών μπορεί να καθορίζονται παρόμοιες περιπτώσεις για λοιπές κατηγορίες επαγγελμάτων, να διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις, να συμπληρούνται και να αντικαθίστανται τα στοιχεία των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους επαγγελμάτων.
16. Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
17. Με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους στοιχεία κατά κατηγορίες επαγγελμάτων οι φοροτεχνικές υπηρεσίες ελέγχουν εάν οι επιτηδευματίες έχουν εκδώσει τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων στοιχεία για την είσπραξη των αμοιβών και καταχώριση τούτων στα τηρούμενα βιβλία.
18. Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των γιατρών καθώς κοιτών λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών δύναται να προσδιοριστεί από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 47 του Ν.Δ. 3323/1955 . Ο τρόπος, η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την επιτροπή των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: