Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΝΟΜΟΣ 1882 της 22/23.3.90.

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.- (Α΄ 43)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών
`Αρθρο 2 Εισοδήματα από επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις
`Αρθρο 3 Αφορολόγητα ποσά, απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα.
`Αρθρο 4 Παρακράτηση, απόδοση και βεβαίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 5 Φορολογικός έλεγχος
`Αρθρο 6 Διοικητική επίλυση της διαφοράς
`Αρθρο 7 Λογιστικό Σχέδιο
`Αρθρο 8 Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
`Αρθρο 9 Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνευόμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217).
`Αρθρο 10 Μείωση συντελεστή αδιανέμητων κερδών Α.Ε.
`Αρθρο 11 Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 12 Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας στους εργαζόμενους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 13 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών
`Αρθρο 14 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
`Αρθρο 15 Φορολογία ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 16 Φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 17 Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.Φ.Σ.
`Αρθρο 18 Φορολογικές ταμειακές μηχανές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 19 Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών
`Αρθρο 20 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
`Αρθρο 21 Καταβολή φόρου κύκλου εργασιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 22 Επανυπολογισμός εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους. Τρόπος καταβολής εισφορών.
`Αρθρο 23 Απαλλαγή αυτοκινήτων αναπήρων
`Αρθρο 24 Αύξηση των κατά αποκοπή συντελεστών Φ.Π.Α. στους αγρότες και τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 1642/1986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 25 Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
`Αρθρο 26 Αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο
`Αρθρο 27 Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων
`Αρθρο 28 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 29 Απόδοση πλειστηριασμού στο Δημόσιο
`Αρθρο 30 Διαγραφή χρεών
`Αρθρο 31 Έξοδα εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 32 Σύσταση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων στις Δ.Ο.Υ.
`Αρθρο 33 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 34 Οργανωτικά θέματα
`Αρθρο 35 Αναγνώριση δαπανών προμήθειας επαγγελματικών βιβλίων και μετακίνησης φοροτεχνικών υπαλλήλων
`Αρθρο 36 Σύσταση Κέντρου Δημοσιονομικών Ερευνών και Σχολής Επιμόρφωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 37 Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσης
`Αρθρο 38 Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΑ)
`Αρθρο 39 Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις αυτοκινήτων ειδικών κατηγοριών
`Αρθρο 40 Κίνητρα για την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων
`Αρθρο 41 Κυρώσεις - Ποινές
`Αρθρο 42 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του N. 1386/1983 αντικαθίστανται ως εξής:
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51 Κύρωση Αποφάσεων
`Αρθρο 52
Έναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: