Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 5

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4512

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» -ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ
`Αρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 2 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 3 Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων -Υποχρεώσεις - Έκπτωση
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. -Λειτουργία Δ.Σ.
`Αρθρο 5 Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές του Φορέα Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
`Αρθρο 6 Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων
`Αρθρο 7 Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων
`Αρθρο 8 Τρόπος πληρωμής των τελών Αποδόσεις του Φορέα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
`Αρθρο 9 Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων
`Αρθρο 10 Απαλλαγές από την καταβολή τελών -Μειωμένα τέλη
`Αρθρο 11 Πόροι του Φορέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 12 Διάρθρωση Φορέα
`Αρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα
`Αρθρο 14 Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Φορέα
`Αρθρο 15 Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα
`Αρθρο 16 Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 17 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα
`Αρθρο 18 Σύσταση Κλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων -Προσόντα διορισμού
`Αρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.
`Αρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
`Αρθρο 21 Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
`Αρθρο 22 Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός -Έσοδα
`Αρθρο 23 Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης
`Αρθρο 24 Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων
`Αρθρο 25 Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής
`Αρθρο 26 Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές
`Αρθρο 27 Ταμειακή διαχείριση
`Αρθρο 28 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων
`Αρθρο 29 Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
`Αρθρο 30 Βιβλία οικονομικής διαχείρισης
`Αρθρο 31 Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 32 Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό
`Αρθρο 33 Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης
`Αρθρο 34 Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις -Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων
`Αρθρο 35 Έλεγχος Εσόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 36 Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων
`Αρθρο 37 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 38 Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων
`Αρθρο 39 Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων
`Αρθρο 40 Εξουσιοδοτήσεις
`Αρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 42 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 43 Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί
`Αρθρο 44 Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης
`Αρθρο 45 Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης-Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα
`Αρθρο 46 Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών
`Αρθρο 47 Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών
`Αρθρο 48 Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών
`Αρθρο 49 Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων
`Αρθρο 50 Έρευνα λατομικών ορυκτών
`Αρθρο 51 Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων
`Αρθρο 52 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών
`Αρθρο 53 Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων
`Αρθρο 54 Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων
`Αρθρο 55 Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων
`Αρθρο 56 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
`Αρθρο 57 Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας
`Αρθρο 58 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή
`Αρθρο 59 Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις
`Αρθρο 60 Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης -Λύση της σύμβασης μίσθωσης
`Αρθρο 61 Διοικητικές προσφυγές
`Αρθρο 62 Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 63 Συγκεντρωτικά στοιχεία Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)
`Αρθρο 64 Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων
`Αρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 69 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 70 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87
`Αρθρο 88
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93
`Αρθρο 94
`Αρθρο 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν . 4001/2011 ( Α΄ 179)
`Αρθρο 96
`Αρθρο 97
`Αρθρο 98
`Αρθρο 99 Έναρξη ισχύος
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
`Αρθρο 100
`Αρθρο 101
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110
`Αρθρο 111 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 112 Ορισμοί
`Αρθρο 113 Ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων
`Αρθρο 114 Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων
`Αρθρο 115 Λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 116 Κυρώσεις
`Αρθρο 117 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 118
`Αρθρο 119 Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 2843/2000 (Α΄ 219)
`Αρθρο 120 Τροποποίηση του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
`Αρθρο 121 Τροποποίηση του ν . 4497/2017 ( Α΄ 171)
`Αρθρο 122 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204)
`Αρθρο 123 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 124
`Αρθρο 125 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 126 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 127 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 128 Ορισμοί
`Αρθρο 129 Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 130 Εποπτεύουσες αρχές
`Αρθρο 131 Γενικές λειτουργίες εποπτευουσών αρχών
`Αρθρο 132 Υπηρεσίες επιφορτισμένες με την εποπτεία
`Αρθρο 133 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον
`Αρθρο 134 Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.).
`Αρθρο 135 Κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
`Αρθρο 136 Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία
`Αρθρο 137 Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας
`Αρθρο 138 Συχνότητα ελέγχων
`Αρθρο 139 Πρόγραμμα ελέγχων
`Αρθρο 140 Διαχείριση καταγγελιών
`Αρθρο 141 Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη της συμμόρφωσης
`Αρθρο 142 Πληροφόρηση
`Αρθρο 143 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου
`Αρθρο 144 Αξιολόγηση της απόδοσης
`Αρθρο 145 Μηχανισμός Ανατροφοδότησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 146 Προετοιμασία του ελέγχου
`Αρθρο 147 Φύλλα ελέγχου
`Αρθρο 148 Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
`Αρθρο 149 Διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης -Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)
`Αρθρο 150 Διεξαγωγή κοινών ελέγχων
`Αρθρο 151 Κοινά μέτρα και κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 152 Ελεγκτές
`Αρθρο 153 Δικαιώματα των ελεγκτών
`Αρθρο 154 Καθήκοντα ελεγκτών
`Αρθρο 155 Δικαιώματα των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων
`Αρθρο 156 Υποχρεώσεις εποπτευόμενων οικονομικών φορέων
`Αρθρο 157 Καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά ελεγκτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 158
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
`Αρθρο 159
`Αρθρο 160
`Αρθρο 161 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 3077/1954 (Α΄ 243)
`Αρθρο 162 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85) - Κέντρα Διανομής Τσιμέντου
`Αρθρο 163 Ρυθμίσεις για υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
`Αρθρο 164 Μεταβατικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
`Αρθρο 165 Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
`Αρθρο 166 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (Α΄143)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
`Αρθρο 167 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3526/2007 (Α΄ 24)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 168
`Αρθρο 169
`Αρθρο 170
`Αρθρο 171
`Αρθρο 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 173 Προθεσμίες έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας
`Αρθρο 174 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
`Αρθρο 175 Έναρξη ισχύος
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 176 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών
`Αρθρο 177 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) για τη συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 178 Σκοπός
`Αρθρο 179 Ορισμοί
`Αρθρο 180 Υπαγόμενες διαφορές
`Αρθρο 181 Προσφυγή στη διαμεσολάβηση
`Αρθρο 182 Υποχρεωτικότητα
`Αρθρο 183 Διαδικασία διαμεσολάβησης
`Αρθρο 184 Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση
`Αρθρο 185 Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες
`Αρθρο 186 Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
`Αρθρο 187 Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
`Αρθρο 188 Προσόντα διαμεσολαβητών
`Αρθρο 189 Αμεροληψία - Ουδετερότητα
`Αρθρο 190 Ανεξαρτησία - Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 191 Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών -Διαδικασία
`Αρθρο 192 Εχεμύθεια
`Αρθρο 193 Πειθαρχικό Δίκαιο
`Αρθρο 194 Αμοιβή
`Αρθρο 195 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
`Αρθρο 196 Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης
`Αρθρο 197 Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
`Αρθρο 198 Φορείς κατάρτισης
`Αρθρο 199 Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης
`Αρθρο 200 Υποψήφιοι διαμεσολαβητές
`Αρθρο 201 Πρόγραμμα σπουδών
`Αρθρο 202 Διαπίστευση διαμεσολαβητών
`Αρθρο 203 Ενημέρωση κοινού - Μητρώο
`Αρθρο 204 Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης
`Αρθρο 205
`Αρθρο 206 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 207
`Αρθρο 208
`Αρθρο 209
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 210
`Αρθρο 211 Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας
`Αρθρο 212 Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179)
`Αρθρο 213 Τροποποίηση του π . δ . 246/2006 ( Α΄ 261)
`Αρθρο 214
`Αρθρο 215
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 216 Τροποποίηση του Ν. 3651/2008 (Α΄ 44)
`Αρθρο 217 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)
`Αρθρο 218 Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων
`Αρθρο 219
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
`Αρθρο 220 Έννοια και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
`Αρθρο 221 Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης
`Αρθρο 222 Προϋποθέσεις συμμετοχής -Νομική μορφή υποψηφίων
`Αρθρο 223 Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων
`Αρθρο 224 Ιδιοκτησιακό καθεστώς υποψηφίων
`Αρθρο 225 Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων
`Αρθρο 226 Τεχνολογικός εξοπλισμός
`Αρθρο 227 Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος
`Αρθρο 228 Οικονομική βιωσιμότητα
`Αρθρο 229 Λοιποί όροι συμμετοχής
`Αρθρο 230 Όροι Προκήρυξης Ε . Σ . Ρ .
`Αρθρο 231 Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής
`Αρθρο 232 Διαδικασία δημοπρασίας
`Αρθρο 233 Όροι χορηγούμενων αδειών
`Αρθρο 234 Λόγοι ανάκλησης αδειών
`Αρθρο 235 Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή
`Αρθρο 236 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 237
`Αρθρο 238 Έναρξη ισχύος
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 239
`Αρθρο 240
`Αρθρο 241
`Αρθρο 242
`Αρθρο 243
ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 244 Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών
`Αρθρο 245
`Αρθρο 246
ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 247 Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης
`Αρθρο 248 Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής
`Αρθρο 249 Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης
`Αρθρο 250 Διαδικασία Αξιολόγησης
`Αρθρο 251 Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων
`Αρθρο 252 Αρχή Αμεροληψίας - Ασυμβίβαστα Μελών
`Αρθρο 253 Καθήκον Εχεμύθειας - Ευθύνη Μελών
`Αρθρο 254 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
`Αρθρο 255 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 256 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 257 Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων
`Αρθρο 258 Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου
`Αρθρο 259 Κατάργηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 260 Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.
`Αρθρο 261 Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες
`Αρθρο 262 Μεταβατικές διατάξεις Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
`Αρθρο 263 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 264 Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων
`Αρθρο 265 Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών
`Αρθρο 267 Πιστοποίηση στο Σ.Η.Π.
`Αρθρο 268 Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων
`Αρθρο 269 Ολοκλήρωση διαδικασίας
`Αρθρο 270 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
`Αρθρο 271 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)
`Αρθρο 272 Σφραγίδα - Αλληλογραφία
`Αρθρο 273 Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός
`Αρθρο 274 Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
`Αρθρο 275 Όργανα του Π . Ι . Σ .
`Αρθρο 276 Γενική Συνέλευση - Μέλη
`Αρθρο 277 Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα
`Αρθρο 278 Γενική Συνέλευση - Συνεδριάσεις
`Αρθρο 279 Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
`Αρθρο 280 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών
`Αρθρο 281 Εφορευτική Επιτροπή
`Αρθρο 282 Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα
`Αρθρο 283 Διοικητικό Συμβούλιο - Σύγκληση, Αρμοδιότητες, Λειτουργία
`Αρθρο 284 Πρόεδρος του Π . Ι . Σ .
`Αρθρο 285 Έξοδα μετακίνησης
`Αρθρο 286 `Αδειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 287 Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.
`Αρθρο 288 Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.)
`Αρθρο 289 Εξελεγκτική Επιτροπή
`Αρθρο 290 Περιουσιακή αυτοτέλεια Π . Ι . Σ . και Ιατρικών Συλλόγων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
`Αρθρο 291 Ιατρικοί Σύλλογοι Έδρα - Επωνυμία
`Αρθρο 292 Σκοπός
`Αρθρο 293 Μέλη
`Αρθρο 294 Μέλη - Αλλοδαποί
`Αρθρο 295 Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή
`Αρθρο 296 Ετήσια Δήλωση
`Αρθρο 297 Μητρώο Μελών - Διαγραφή
`Αρθρο 298 Αλληλογραφία
`Αρθρο 299 Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές
`Αρθρο 300 Όργανα
`Αρθρο 301 Τακτική -Έκτακτη Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 302 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 303 Εσωτερικός κανονισμός
`Αρθρο 304 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 305 Ανακήρυξη υποψηφίων
`Αρθρο 306 Αρχαιρεσίες - Διαδικασία
`Αρθρο 307 Αρχαιρεσίες - Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα
`Αρθρο 308 Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα
`Αρθρο 309 Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητα
`Αρθρο 310 Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις
`Αρθρο 311 Πρόεδρος
`Αρθρο 312 Γραμματέας
`Αρθρο 313 Ταμίας
`Αρθρο 314 Εξελεγκτική Επιτροπή
`Αρθρο 315 Εισφορές - Υποχρεώσεις προς Π . Ι . Σ .
`Αρθρο 316 Εποπτεία Υπουργού
`Αρθρο 317 Αναστολή αρχαιρεσιών
`Αρθρο 318 Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Π . Ι . Σ . και Ιατρικών Συλλόγων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
`Αρθρο 319 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 320 Πειθαρχικά παραπτώματα - Παραγραφή
`Αρθρο 321 Πειθαρχικά όργανα
`Αρθρο 322 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 323 Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου
`Αρθρο 324 Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 325 Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 326 Πειθαρχική προδικασία
`Αρθρο 327 Ένορκη διοικητική εξέταση
`Αρθρο 328 Ανακριτικές πράξεις
`Αρθρο 329 Απολογία διωκόμενου ιατρού
`Αρθρο 330 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου
`Αρθρο 331 Η πειθαρχική απόφαση
`Αρθρο 332 Έφεση
`Αρθρο 333 Α . Π . Σ . Ι . - Εκδίκαση έφεσης
`Αρθρο 334 Εκτέλεση - Δημοσίευση αποφάσεων
`Αρθρο 335 Εφαρμογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο πειθαρχικό δίκαιο
`Αρθρο 336 Γενικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία
`Αρθρο 337 Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή
`Αρθρο 338 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 339 Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος
`Αρθρο 340 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 341 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 342 Έναρξη ισχύος
ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
`Αρθρο 343
`Αρθρο 344 Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών
`Αρθρο 345 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 346
`Αρθρο 347
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 348 Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
`Αρθρο 349 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν . 4483/2017
ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 350
`Αρθρο 351 Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου
`Αρθρο 352
`Αρθρο 353 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα
`Αρθρο 354 Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων
`Αρθρο 355 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)
`Αρθρο 356 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, Α΄ 248)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 357 Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο
`Αρθρο 358 Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι
`Αρθρο 359 Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια
`Αρθρο 360 Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ
`Αρθρο 361 Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού
`Αρθρο 362 Συνδρομή προϋποθέσεων οργάνωσης ΕΚΑΖ
`Αρθρο 363 Οργάνωση και υποδομή της ΕΚΑΖ
`Αρθρο 364 Έγκριση της καταλληλότητας των μελών διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ
`Αρθρο 365 Έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων ΕΚΑΖ με ειδική συμμετοχή
`Αρθρο 366 Περιεχόμενο απόφασης έναρξης λειτουργίας καζίνο
`Αρθρο 367 Διαδικασία έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ
`Αρθρο 368 Προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ
`Αρθρο 369 Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο
`Αρθρο 370 Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ
`Αρθρο 371 Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους
`Αρθρο 372 Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ
`Αρθρο 373 Μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ
`Αρθρο 374 Οικονομικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ
`Αρθρο 375 Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ
`Αρθρο 376 Κυρώσεις
`Αρθρο 377 Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 378 Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 379 Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του Ν. 3832/2010
`Αρθρο 380 Τροποποιήσεις του Ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
`Αρθρο 382 Αποστολή και Αρμοδιότητες
`Αρθρο 383 Βασική διάρθρωση
`Αρθρο 384 Στελέχωση
`Αρθρο 385 Δαπάνες
`Αρθρο 386 Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας
`Αρθρο 387 Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής
`Αρθρο 388 Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Α.Α.Δ.Ε.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 389 Μεταβατικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 390 Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 391 Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α του Ν. 2523/1997
`Αρθρο 392 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 393 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 394 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 395 Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 396 Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 397 Τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 398 Τροποποιήσεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 399
`Αρθρο 400 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
`Αρθρο 401 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
`Αρθρο 402
`Αρθρο 403 Τροποποίηση του ν . 4270/2014
`Αρθρο 404 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)
`Αρθρο 405 Μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄
`Αρθρο 406 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 I ανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: