Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4569/2018.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 195
17 Αυγούστου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3606

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες
`Αρθρο 5 Χρηματοπιστωτικά μέσα
`Αρθρο 6 Επαγγελματίες πελάτες
`Αρθρο 7 Πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες
`Αρθρο 8 Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΕΠΕΥ
Αρθρο 9 `Αδεια λειτουργίας και μητρώο ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 12 Οργανωτικές απαιτήσεις ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 13 Συγκρούσεις συμφερόντων
`Αρθρο 14 Πιστοποίηση
`Αρθρο 15 Διαδικασία διαπραγμάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ
`Αρθρο 16 Μέτοχοι ΑΕΠΕΥ με ειδικές συμμετοχές
`Αρθρο 17 Πρόσωπα που διευθύνουν ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 18 Οικονομικές Καταστάσεις και τακτικός έλεγχος ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 19 Συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών
`Αρθρο 20 Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
Αρθρο 21 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 22 Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ
`Αρθρο 23 Καταβολή ποσού σε πελάτη υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ
Αρθρο 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
`Αρθρο 25 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
`Αρθρο 26 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης ΕΠΕΥ
`Αρθρο 27 Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
`Αρθρο 28 Κανόνες εκτέλεσης των εντολών πελατών
`Αρθρο 29 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι
`Αρθρο 30 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΕΥ
Αρθρο 31 Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης δραστηριοτήτων
Αρθρο 32 Εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα
`Αρθρο 33 Εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος - μέλος
`Αρθρο 34 Πρόσβαση στα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού
`Αρθρο 35 Παροχή υπηρεσιών και εγκατάσταση υποκαταστήματος σε τρίτο κράτος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
`Αρθρο 36 `Αδεια λειτουργίας, μετοχικό κεφάλαιο και τακτικός έλεγχος ΑΕΕΔ
`Αρθρο 37 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οργανωτικές προϋποθέσεις ΑΕΕΔ
`Αρθρο 38 Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ
`Αρθρο 39 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ
`Αρθρο 40 Διατάξεις για την προστασία επενδυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αρθρο 41 `Αδεια λειτουργίας οργανωμένης αγοράς και εφαρμοστέο δίκαιο
`Αρθρο 42 `Αδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς
`Αρθρο 43 Οργανωτικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 44 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση
Αρθρο 45 Πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά
Αρθρο 46 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων
`Αρθρο 47 Εμπορία στοιχείων και δεδομένων συναλλαγών
Αρθρο 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αρθρο 49 Γνωστοποίηση συναλλαγών και καταχώρηση στοιχείων
`Αρθρο 50 Γνωστοποίηση συστηματικού εσωτερικοποιητή
`Αρθρο 51 Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας των συστηματικών εσωτερικοποιητών
Αρθρο 52 Κατάταξη μετοχών με βάση το σύνηθες μέγεθος συναλλαγών
`Αρθρο 53 Κατάρτιση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητές
`Αρθρο 54 Υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ
`Αρθρο 55 Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ ή της οργανωμένης αγοράς
`Αρθρο 56 Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τους ΠΜΔ και τις οργανωμένες αγορές
`Αρθρο 57 Υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας για τους ΠΜΔ και τις οργανωμένες αγορές
`Αρθρο 58 Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης ή διακανονισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
Αρθρο 59 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 60 Συνεργασία αρμόδιων αρχών
Αρθρο 61 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 62 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
`Αρθρο 63 Επαγγελματικό απόρρητο
`Αρθρο 64 Σχέσεις με ελεγκτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρθρο 65 Υποχρέωση συνεργασίας
`Αρθρο 66 Συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας
Αρθρο 67 Ανταλλαγή πληροφοριών
Αρθρο 68 `Αρνηση συνεργασίας
Αρθρο 69
`Αρθρο 70 Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 72 Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 73 `Αδεια λειτουργίας Συστήματος
`Αρθρο 74 `Αδεια λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος
`Αρθρο 75 Πρόσβαση σε Σύστημα
`Αρθρο 76 Κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα
`Αρθρο 77 Ασφάλειες
`Αρθρο 78 Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση
`Αρθρο 79 Υπερημερία μέλους
`Αρθρο 80 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 81 Επαγγελματικό απόρρητο
`Αρθρο 82 Φορολογικές διατάξεις
`Αρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των αγορών αξιών και παραγώγων του Χ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 84 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά
Αρθρο 85 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87
`Αρθρο 88
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: