Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2943

Αριθμ. Φ. 10043/24986/952

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β΄ 3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).

2. Τα άρθρα 51 και 53 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

7. Την υπ΄ αρ. Φ.10043/ 43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως Ε.Τ.Α.Α)» (Β΄ 3496).

8. Την υπ΄ αρ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 173).

9. Την υπ΄ αρ. οικ. 12677/732/16.03.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

10. Την υπ΄ αρ. 2357/Σ.45/16.04.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, με την οποία εγκρίνεται η κατανομή της δαπάνης για τη χορήγηση του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

11. Τις υπ΄ αρ. 37/03.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΖΠ54691Ω2-Ο7Ω), 1033/26.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΟΡ34691Ω2-7ΨΥ), 358/14.05.2020 (Α.Δ.Α: 6Δ7Λ4691Ω2-ΠΡΝ), 4/08.01.2020 (Α.Δ.Α: Ω73Π4691Ω2-ΙΓΕ), 3/08.01.2020 (Α.Δ.Α: 61ΧΕ4691Ω2-ΩΜ7), 3/09.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΑΑ34691Ω2- ΟΤΠ), 501/12.05.2020 (Α.Δ.Α: ΨΒΘΓ4691Ω2-6ΤΩ), 31/13.01.2020 (Α.Δ.Α: 9ΨΘ14691Ω2-ΧΡΧ), 730/12.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΥΗΕ4691Ω2-Κ33), 1155/11.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ω5Λ-Β4691Ω2-Ζ4Ξ), 278/31.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΞ0Λ4691Ω2-ΣΥΠ), 502/06.05.2020 (Α.Δ.Α: ΩΩΔ04691Ω2-ΟΨΠ), 349/08.05.2020 (Α.Δ.Α: 6Ξ8Μ4691Ω2-5ΡΝ),32/15.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΨΕΞ4691Ω2-9ΔΔ), 33/15.01.2020 (Α.Δ.Α: 6Ξ954691Ω2-1ΡΘ), 34/15.01.2020 (Α.Δ.Α: 64ΗΕ4691Ω2-6Ξ2) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ.

12. Την υπ΄ αρ. 16518/411/4.05.2020 (Α.Δ.Α: 69Π446ΜΤΛΚ-ΦΔΔ) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α, όμως προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ, εκτιμώμενου ύψους 7.251.421,32 €, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.10043/43602/ Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α)», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται, μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηναίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.».

2. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση «Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α με την οποία πιστοποιείται:» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδίδεται ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με την οποία πιστοποιείται:»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: