Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4256

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 2 Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
`Αρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης
`Αρθρο 5 Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
`Αρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
`Αρθρο 7 Ναυλοσύμφωνο
`Αρθρο 8 Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
`Αρθρο 9 Ειδικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 10 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 11 Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
`Αρθρο 12 Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 14 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 16
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
`Αρθρο 17 Σύσταση
`Αρθρο 18 Σκοπός
`Αρθρο 19 Διοίκηση
`Αρθρο 20 Πόροι
`Αρθρο 21 Μεταβίβαση περιουσίας - δικαιωμάτων
`Αρθρο 22 Μεταφορά προσωπικού
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 24 Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα
`Αρθρο 25 Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του Ν . 4150/2013
`Αρθρο 27 Πλωτές εξέδρες
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του Ν . 3709/2008
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31 Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης
`Αρθρο 32 Ονοματοδοσία εμπορικών λιμένων
`Αρθρο 33 Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
`Αρθρο 34 Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης της ίδιας Υπηρεσίας
`Αρθρο 37 Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού Λιμενικού Σώματος
`Αρθρο 38 Αντικατάσταση Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Έκτου του Ν. 3079/2002
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
`Αρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42 1. Περιηγητικά ταξίδια - Κρουαζιέρα
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: