Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3982/2011 - Άρθρο 25

Αρθρο 25 Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών
1. Προκειμένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή να χορηγηθεί προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά, για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία, κατ΄ επιλογήν της, Αδειοδοτούσα Αρχή, εκ των οριζομένων στην παρ. 14 του άρθρου 17. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας Αδειοδοτούσας Αρχής και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19, ελέγχει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την πληρότητα του φακέλου και, όπου απαιτείται, διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών στις συναρμόδιες υπηρεσίες και στους οικείους Ο.Τ.Α..
3. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώμη για τη χορήγηση των παραπάνω εγκρίσεων, οφείλουν να διατυπώνουν τεκμηριωμένη απάντηση προς την αρμόδια Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, άλλως τεκμαίρεται ως θετική η σχετική γνωμοδότησή τους και υποχρεούται η αρμόδια Υπηρεσία να εξετάσει το αίτημα για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.
4. Σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τηρείται ειδικό πρωτόκολλο.
5. Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ειδικά για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετά την παρέλευση προθεσμίας εξήντα ημερών χωρίς αιτιολογημένη απάντηση, τεκμαίρεται ότι η έγκριση που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.
6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την προώθηση των σχετικών διαδικασιών, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών, και ενημερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση, η Αδειοδοτούσα Αρχή, με την ουσιαστική συμπλήρωση του φακέλου, δηλαδή μετά τη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών ή Ο.Τ.Α. ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση.
7. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που τίθενται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: