Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 143
17 Ιουνίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3982

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1 Σκοπός
Αρθρο 2 Ορισμοί
Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 4 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Αρθρο 5 Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
Αρθρο 6 Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα
Αρθρο 7 Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς
Αρθρο 8 Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων
Αρθρο 9 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα
Αρθρο 10 Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 11 Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
Αρθρο 12 Κυρώσεις
Αρθρο 13 `Αλλες διατάξεις
Αρθρο 14 Τροποποιούμενες διατάξεις
Αρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 17 Ορισμοί
Αρθρο 18 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 19 Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων
Αρθρο 20 Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων
Αρθρο 21 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων
Αρθρο 22 Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά
Αρθρο 23 Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αρθρο 24 Υποδοχή της αίτησης - Ενημέρωση
Αρθρο 25 Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών
Αρθρο 26 Διενέργεια Ελέγχων από την Αδειοδοτούσα Αρχή
Αρθρο 27 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
Αρθρο 28 Παράβολα
Αρθρο 29 Κυρώσεις
Αρθρο 30 Διοικητικές προσφυγές
Αρθρο 31 Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
Αρθρο 32 Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης
Αρθρο 33 Ενίσχυση διαφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 34 Σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στην Περιφέρεια
Αρθρο 35 Αδειοδότηση από Επιμελητήρια
Αρθρο 36 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Αρθρο 37 Διαχείριση αποβλήτων
Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 1360/1983
Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 40 Καταργούμενες διατάξεις
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ
Αρθρο 41 Ορισμοί
Αρθρο 42 Σκοπός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Αρθρο 43 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 44 Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων
Αρθρο 45 Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)
Αρθρο 46 Διασφάλιση έκτασης - Διαδικασία ίδρυσης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Αρθρο 47 Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Αρθρο 48 Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών
Αρθρο 49 Χρήση αιγιαλού και παραλίας
Αρθρο 50 Ελεύθερες Ζώνες - Ελεύθερες Αποθήκες
Αρθρο 51 Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων
Αρθρο 52 Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων
Αρθρο 53 Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
Αρθρο 54 Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων
Αρθρο 55 Εξωτερικές υποδομές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Αρθρο 56 Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων
Αρθρο 57 Εσωτερική οργάνωση του ΕΠΕΒΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Αρθρο 58 Διοίκηση και διαχείριση
Αρθρο 59 Κανονισμός Λειτουργίας
Αρθρο 60 Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων
Αρθρο 61 Συνέπειες - Κυρώσεις
Αρθρο 62 Κίνητρα
Αρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 (L 120)
Αρθρο 65 Αντικείμενο και στόχοι (άρθρο 1 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 66 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 67 Ορισμοί (άρθρο 4 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 68 Εξαιρέσεις (άρθρο 2 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 69 Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 70 Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος (άρθρο 6 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Αρθρο 71
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 72 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3066/2002 (Α΄ 252)
Αρθρο 73
Αρθρο 74
Αρθρο 75
Αρθρο 76 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: