Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2024

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ: Ε.2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Παροχή οδηγιών σχετικά με την έκδοση και υποβολή πιστοποιητικών κυκλοφορίας στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών.

Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών). 2) Η αριθ. Ε.2053/15-04-2020 Εγκύκλιος (Παροχή οδηγιών αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19). 3) Η αριθ. Ε.2057/23-04-2020 Εγκύκλιος (Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19). 4) Το αριθ. TAXUD/1399056/16-02-2024 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 5) Η αριθ. Ε.2013/21-02-2024 εγκύκλιος (Κοινοποίηση Σύστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 7ης Δεκεμβρίου 2023 για τη χρήση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών κυκλοφορίας, στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών κυκλοφορίας, στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών που εφαρμόζονταν, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή ροή του προτιμησιακού εμπορίου και να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που είχαν ανακύψει κατά την έκδοση και αποδοχή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης που είχε δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (κρίση CoVid-19), η Ε. Επιτροπή με ανακοίνωσή της (Ενημερωτικό Σημείωμα 1) είχε συστήσει τη λήψη έκτακτων ευνοικών μέτρων, και μόνο για την διάρκεια ισχύος της πανδημίας, όπως η δυνατότητα αποστολής αντιγράφων των πιστοποιητικών καταγωγής, μέσω e mails, ή fax, αντί της υποβολής πρωτότυπων πιστοποιητικών ή όπως η δυνατότητα της χρήσης των διατάξεων για την εκ των υστέρων έκδοση ενός πιστοποιητικού καταγωγής, λόγω ειδικών περιστάσεων, καθώς η κρίση CoVid-19 μπορεί να θεωρηθεί ως «ειδική περίσταση»

Σύμφωνα με την από 16-02-2024 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εν λόγω πρακτικές, δεν δικαιολογούνται πλέον, καθώς η υγειονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί και οι εθνικές διοικήσεις έχουν περάσει σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας και συνεπώς δε θα ισχύουν από την 1η Μαΐου 2024.

Σημειώνεται ότι , οι έκτακτες πρακτικές που συνιστώνται στο ενημερωτικό σημείωμα 1 αφορούν και τα συμβαλλόμενα μέρη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής όπου θα πάψουν να ισχύουν από την 1η Μαΐου 2024.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στις τελωνειακές αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο εφαρμογής προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α. Κατόπιν του ανωτέρω σχετ. 4 εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας της E. Επιτροπής, αναφέρονται τα εξής:

Τον Μάρτιο του 2020, η Γενική Διεύθυνση TAXUD, συνέστησε μέσω του από 30/03/2020 Ενημερωτικού Σημειώματος 1, τη λήψη έκτακτων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή ροή του προτιμησιακού εμπορίου, ώστε να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που είχαν ανακύψει, κατά την έκδοση και υποβολή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης που είχε δημιουργηθεί, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (ανωτέρω σχετ. 1 και 2).

Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Σημείωμα αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της αδυναμίας υποβολής πιστοποιητικών κυκλοφορίας για σκοπούς προτιμησιακής καταγωγής στη δέουσα μορφή, ήτοι την υποβολή αυτών σε ενδεδειγμένη κι ορθή έντυπη μορφή, υπογεγραμμένα και καταλλήλως σφραγισμένα, λόγω απαγορεύσεων συναλλαγών και λοιπών αναστολών, σε ορισμένες χώρες, μεταξύ τελωνείων και οικονομικών φορέων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Η λήψη έκτακτων μέτρων που συνιστούσε η Επιτροπή, σε αμοιβαία βάση, αφορούσε στην αποδοχή, εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, πιστοποιητικών κυκλοφορίας που εκδίδονται για προτιμησιακούς σκοπούς, είτε υπό μορφή αντιγράφου, εκείνου που εκδίδεται σε έντυπη μορφή και με τον προσήκοντα τρόπο, είτε ψηφιακά.

Οι συνιστώμενες πρακτικές έγιναν αποδεκτές, σε αμοιβαία βάση, από ορισμένες εμπορικές χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και χώρες - συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα 1, ανέφερε ότι οι συνιστώμενες πρακτικές δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να εφαρμόζονται, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπορικών χωρών εταίρων της Ε.Ε., όταν παύσει η έκτακτη υγειονομική κατάσταση.

Συνεπώς, καθώς η υγειονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί και οι εθνικές διοικήσεις έχουν περάσει από τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της (ανωτέρω σχετ. 4) θεωρεί ότι οι συνιστώμενες πρακτικές του Ενημερωτικού Σημειώματος 1 δεν δικαιολογούνται πλέον και τα εν λόγω έκτακτα μέτρα που είχαν θεσπιστεί δεν θα ισχύουν, πλέον, από την 1η Μαίου 2024.

Ωστόσο με βάση την ανωτέρω (5) σχετική, συστήνεται η αποδοχή, εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, των πιστοποιητικών κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά, όταν υποβάλλονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της εφαρμογής προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων που καλύπτονται από την περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (EE L54 της 26.02.2013).

Β. Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει οποιαδήποτε αντίθετη με αυτήν παροχή οδηγιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: