Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5104/2024.

Aιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 287
31/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4223


Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου
`Αρθρο 3 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
`Αρθρο 4 Υπολογισμός του κύριου φόρου
`Αρθρο 5 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 6 Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης
`Αρθρο 7 Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
`Αρθρο 8 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
`Αρθρο 9 Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 10 Εξόφληση φόρου
`Αρθρο 11 Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 14 Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας
`Αρθρο 15 Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
`Αρθρο 16 Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων
`Αρθρο 17 Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
`Αρθρο 18 Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013, 2238/1994 και 3525/2007
`Αρθρο 19 Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 20 Οργανωτικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 21 Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 22 Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κ.Φ.Ε. σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
`Αρθρο 23 Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 24 Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου
`Αρθρο 25 Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου
`Αρθρο 26 Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Δ.Δ.Η.Χ., Γ.Λ.Κ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 27 Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
`Αρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου
`Αρθρο 29
Αρθρο 30 Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 31 Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4182/2013
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999
`Αρθρο 34 Οργανωτικά θέματα Ε .Ε .Ε .Π .
`Αρθρο 35 Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων
`Αρθρο 36 Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών
`Αρθρο 37 Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και πιστοποιημένους εκτιμητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 39 Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 40 Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 41 Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο Κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 42 Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 43 Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 44 Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 45 Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 46 Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 47 Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 48 Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 49 Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 50 Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 51 Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4093/2012
`Αρθρο 52 Τροποποίηση διατάξεων Ν . 3296/2004
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του κράτους.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: