Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24/7/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1144

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της.

Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018/10.07.2018 (ΦΕΚ B΄ 2946/20.07.2018) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 όμοιας με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ανακαθορίστηκε η αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με την υποβολή και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής

Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Η Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αρμόδια και για τις υποθέσεις φορολογούμενων που υπάγονται:

α) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 38 του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., και β) στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.8.2018 και εφεξής από τις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., εξετάζονται από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

2. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω Υποδιεύθυνση εξακολουθεί να είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης δεν υπάγονται οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

3. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, κατά τα ανωτέρω, η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και ακολούθως, διαβιβάζεται, κατά τα προβλεπόμενα, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, άμεσα και πάντως όχι αργότερα από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της, απευθείας στην εν λόγω Υποδιεύθυνση. Οι υποθέσεις ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης στα Τμήματα Α7΄ και Α8΄ Επανεξέτασης.

4. Το Τμήμα Β4΄ Νομικής Υποστήριξης της είναι αρμόδιο για την αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ Επανεξέτασης, καθώς και για την εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

5. Η καταγραφή και παρακολούθηση των ενδικοφανών προσφυγών αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ. που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και των δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών ή των σιωπηρών απορρίψεων αυτών, γίνεται από το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης. Το ως άνω Γραφείο παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στατιστικά και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του συνόλου των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών και δικαστικών προσφυγών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις Αποφάσεις ΠΟΛ. 1064/12.4.2017 (ΦΕΚ 1440/Β΄27.4.2017) και ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 (ΦΕΚ Β΄1456/26.4.2018), καθώς και στις ΠΟΛ.1069/4.3.2014 και ΠΟΛ. 1081/6.4.2015 Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: