Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1958

Αριθμ. 30031

Καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Επιθεώρηση Εργασίας κατά το έτος 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του μέρους V «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"» του Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 101) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 124 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» [υπ΄ αρ. 510148 /21.11.2022 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας (Β΄ 5937)].

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας και την κατανομή τους ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας (Συνεδρίαση της 30.01.2023) για τον αναλυτικό καθορισμό ετήσιων στόχων ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4808/2021 .

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 1033-801-0000000, αποφασίζουμε:

1. O συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Δ/νσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2023, καθορίζεται σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000).

2. Ο ανωτέρω στόχος αποτελεί τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας, δύναται δε να αναθεωρείται εντός του έτους με όμοια απόφασή μας.

Για τον καθορισμό του αριθμού των ελέγχων που θα διενεργήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε ετήσια βάση, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης ως κάτωθι, λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) ο αριθμός των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας, β) η απαραίτητη διοικητική εργασία που συνοδεύει κάθε έλεγχο, γ) οι λοιπές δραστηριότητες των Επιθεωρητών Εργασίας, όπως η διενέργεια εργατικών διαφορών, η έρευνα εργατικών ατυχημάτων και η συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης.

3. Ο αριθμός των προγραμματισμένων ελέγχων ανά κλάδο Επιθεωρητών Εργασίας και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμεται ως ακολούθως:

3.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2.100

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6.920

3

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.780

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4.200

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.660

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.960

7

ΚΡΗΤΗΣ

1.610

8

ΑΘΗΝΩΝ

4.830

9

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3.150

10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.520

11

ΑΙΓΑΙΟΥ

2.590

ΣΥΝΟΛΟ

36.320

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

3.080

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.400

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:

α) σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας

β) σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση

δ) σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας.

3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1

ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ

6.250

2

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

5.000

3

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3.800

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.700

5

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

6.900

ΣΥΝΟΛΟ

25.650

6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)

950

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.600

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα: α) επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β του Ν. 3850/2010 και ειδικότερα: αα) Κατασκευές-Τεχνικά Έργα-Οικοδομές (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 20% από το 2022. αβ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία, γ) επιχειρήσεις αποθήκευσης με υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

4. Η κατανομή των ελέγχων ανά διψήφιο κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 γίνεται με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2023.

5. Ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων/οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: