Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 324
23 Δεκεμβρίου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3086

Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αρθρο 1
Αρθρο 2 Αρμοδιότητες
Αρθρο 3 Ετήσια έκθεση
Αρθρο 4 Βασική διάρθρωση
Αρθρο 5 Συγκρότηση του Ν.Σ.Κ. ως συλλογικού οργάνου
Αρθρο 6 Αρμοδιότητες Επιτροπών, Τμημάτων και Ολομέλειας
Αρθρο 7 Λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρθρο 8 Πρόεδρος Ν . Σ . Κ .
Αρθρο 9 Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ.
Αρθρο 10 Γραφείο Προέδρου
Αρθρο 11 Γραμματεία
Αρθρο 12 Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων υποθέσεων
Αρθρο 13 Κέντρο Πληροφορικής - Μελετών - Νομικών Εκδόσεων
Αρθρο 14 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Αρθρο 15 Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αρθρο 16 Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
Αρθρο 17 Γραφεία Νομικών Συμβούλων
Αρθρο 18 Δικαστικά Γραφεία
Αρθρο 19 Λειτουργία Γραφείων Ν.Σ.Κ. σε Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Αρθρο 20 Νομιμοποίηση - Ατέλειες
Αρθρο 21 Καθήκοντα μελών Ν . Σ . Κ .
Αρθρο 22 Υποχρεώσεις μελών Ν.Σ.Κ. και δημοσίων υπηρεσιών
Αρθρο 23 Οικονομικά θέματα
Αρθρο 24 Δικηγόροι Δημοσίου
Αρθρο 25 Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου
Αρθρο 26 Ασκούμενοι δικηγόροι
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ν.Σ.Κ.) ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αρθρο 27 Μέλη Ν . Σ . Κ . - Θέσεις
Αρθρο 28 Διορισμός
Αρθρο 29 Ανάκληση του διορισμού
Αρθρο 30 Προσόντα
Αρθρο 31 Κωλύματα διορισμού
Αρθρο 32 `Αρση κωλυμάτων
Αρθρο 33 Μονιμότητα
Αρθρο 34 Αρχαιότητα
Αρθρο 35 Βαθμοί ιεραρχίας - Προβάδισμα - Αναπλήρωση
Αρθρο 36 Αναδιορισμός
Αρθρο 37 Θεμελιώδη καθήκοντα
Αρθρο 38 Ασυμβίβαστα - Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
Αρθρο 39 Δωσιδικία
Αρθρο 40 Συμμετοχή σε Ταμεία
Αρθρο 41 Εντοπιότητα
Αρθρο 42 Μισθός
Αρθρο 43 Δικαστικές διακοπές - `Αδειες
Αρθρο 44 Μονιμοποίηση - Προαγωγές - Αποχή από προαγωγή
Αρθρο 45 Παράλειψη από προαγωγή
Αρθρο 46 Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια
Αρθρο 47 Παραίτηση
Αρθρο 48 Αποχώρηση από την υπηρεσία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Αρθρο 49 Θέσεις κατά κατηγορία - κλάδους
Αρθρο 50 Κατάταξη θέσεων κατά βαθμούς - Καθήκοντα
Αρθρο 51 Τυπικά προσόντα κλάδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αρθρο 52 Προϊστάμενοι
Αρθρο 53 Προαγωγή Γενικού Διευθυντή - Διευθυντών Επιλογή Προϊσταμένων
Αρθρο 54 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
Αρθρο 55 Πειθαρχικές δικαιοδοσίες - Πειθαρχική δίωξη
Αρθρο 56 Υπερωριακή εργασία
Αρθρο 57 Γενικές ρυθμίσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 58
Αρθρο 59
Αρθρο 60
Αρθρο 61
Αρθρο 62 Κατάργηση διατάξεων
Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2002
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: