Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4920/2022.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 91
30 Απριλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3556

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
`Αρθρο 4 Ετήσια οικονομική έκθεση
`Αρθρο 5 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
`Αρθρο 6 Έκθεση για τις πληρωμές στις Κυβερνήσεις
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
`Αρθρο 9 Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
`Αρθρο 10 Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
`Αρθρο 11 Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων
`Αρθρο 12 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης των άρθρων 9 και 10
`Αρθρο 13 Απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης
`Αρθρο 14 Διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών
`Αρθρο 15 Υποχρέωση δημοσιοποίησης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ιδίων μετοχών
`Αρθρο 16 Συμπληρωματικές πληροφορίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Αρθρο 17 Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών
`Αρθρο 18 Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 19 Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αρθρο 20 Γλώσσα δημοσιοποίησης πληροφοριών
`Αρθρο 21 Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες
`Αρθρο 22 Τρίτες χώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 23 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
`Αρθρο 24 Επαγγελματικό απόρρητο -Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών
Αρθρο 25 Προληπτικά μέτρα
`Αρθρο 26 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 28 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 3283/2004
`Αρθρο 29 Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης
`Αρθρο 30 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3461/2006
`Αρθρο 31 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2843/2000
`Αρθρο 32 Τροποποίηση και συμπλήρωση άλλων διατάξεων
`Αρθρο 33 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: