Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 20/13-11-2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρ.Πρωτ. 464
Αθήνα, 30/10/2018

Θέμα:

Προσχώρηση σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας συνιστά την μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των πάσης φύσεως εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη χώρα.

Μεταξύ των σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας μας, οργανώνονται δεκάδες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν ως φυσικά μέλη εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου και αορίστου χρόνου) στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, κλαδικά σωματεία όπως στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, στα ΚΔΑΠ, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργοστάσια ανακύκλωσης, ΦΟΔΣΑ, κ.λ.π, εκπροσωπούνται αντιπροσωπευτικά μέσω της δικής μας Ομοσπονδίας.

Με την από 3.8.2018 Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας ( ΠΚ 15/6.8.2018 ) που συνήφθη μεταξύ του 1ου, 2ου και 3ου εξ υμών, κατόπιν των 25679/5.6.2018 και 59287/2.8.2018 αποφάσεων του 1ου και 2ου και 888/2.7.2018 εξουσιοδοτήσεως του 3ου αντίστοιχα, ρυθμίστηκαν οι όροι εργασίας όλων των εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στους Δήμους και στους εποπτευόμενους φορείς τους.

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 προβλέπεται ότι: «Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας μπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων μπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας».

Με το άρθρο 1, παρ.2 της ως άνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ( ΠΚ 15/6.8.2018 ), που συνήφθη μεταξύ του 1ου, 2ου και 3ου εξ υμών, έγινε εκ περισσού αναφορά στην ως άνω διάταξη, αφού η δυνατότητα προσχώρησης και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μια συναφθείσα σ.σ.ε, με την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης, προβλέπεται στο νόμο και μάλιστα δίχως περιορισμούς για τις ενδιαφερόμενες να προσχωρήσουν οργανώσεις.

Για τους λόγους αυτούς

Σας δηλώνουμε, ότι η Ομοσπονδία μας αξιοποιεί τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 και προσχωρεί στην από 3.8.2018 Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ 15/6.8.2018), ζητώντας την εφαρμογή του συνόλου των ρυθμίσεων και των όρων και για τις οργανώσεις - μέλη μας και βεβαίως για το σύνολο των εργαζομένων - φυσικών μελών των οργανώσεών μας, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω ΣΣΕ.

Κοινοποιούμε την παρούσα επιστολή και στην αρμόδια Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: