Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 108

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4811

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 3 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου Λ΄ στον Ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
`Αρθρο 4 Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 5 Πλαίσιο λειτουργίας σχολών / κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΒ΄ στον Ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
`Αρθρο 6 Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 7 Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
`Αρθρο 8 Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων -Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 9 Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών -Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
`Αρθρο 10 Πλαίσιο έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ΄ στον ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 11 Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του Ν. 711/1977
`Αρθρο 12 Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 711/1977
`Αρθρο 13 Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 711/1977
`Αρθρο 14 Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης -Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 711/1977
`Αρθρο 15 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 711/1977
`Αρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 17 Δημοσίευση γνωστοποιήσεων -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 18 Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997
`Αρθρο 19 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.δ. 361/1969
`Αρθρο 20 Λειτουργία τουριστικών γραφείων -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 393/1976
`Αρθρο 21 Λειτουργία τουριστικών γραφείων για παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω διαδικτύου -Αντικατάσταση του άρθρου 4 του Ν. 393/1976
`Αρθρο 22 Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 23 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
`Αρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 25 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 -Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4442/2016
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
`Αρθρο 26 Συμπερίληψη των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011
`Αρθρο 27 Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011
`Αρθρο 28 Όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011
`Αρθρο 29 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων -Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011
`Αρθρο 30 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011
`Αρθρο 31 Προϋποθέσεις εγκατάστασης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011
`Αρθρο 32 Εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 33 Παράταση των προσωρινών αδειών των επιχειρήσεων έως την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου -Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 34 `Αδεια επαγγελματικής δραστηριότητας στα μηχανήματα έργου - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011
`Αρθρο 35 Εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
`Αρθρο 36 Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστημάτων -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
`Αρθρο 37 Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων - Τροποποίηση της παρ. 5α του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005
`Αρθρο 38 Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων -Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013
`Αρθρο 39 Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών -Αντικατάσταση του άρθρου 88 του ν. 4548/2018
`Αρθρο 40 Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης - Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 3190/1955
`Αρθρο 41 Καθορισμός αρμόδιας αρχής διαχείρισης καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές -Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4141/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 42 Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος
`Αρθρο 43 Μεταβατική περίοδος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - Τροποποίηση του άρθρου 139 του ν. 4635/2019
`Αρθρο 44 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1733/1987
`Αρθρο 45 Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων του προσωπικού του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4409/2016
`Αρθρο 46 Έκδοση λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών οικοδομικών αδειών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4495/2017
`Αρθρο 47 Χορήγηση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 48 Διαχείριση αναφορών, καταγγελιών και ερωτημάτων καταναλωτών -Τροποποίηση του άρθρου 13β του ν. 2251/1994
`Αρθρο 49 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
`Αρθρο 50 Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
`Αρθρο 51 Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας»
`Αρθρο 52 Διοικητική Επιτροπή Σημάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του Ν. 4072/2012
`Αρθρο 53 Αποσπάσεις στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
`Αρθρο 54 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
`Αρθρο 55 Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των περιφερειών της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στο άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 -Αντικατάσταση της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 56 Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
`Αρθρο 57 Ορισμός Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 ως Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 58 Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 134 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 59 Ενίσχυση διεθνών οργανισμών
`Αρθρο 60 Παράταση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 61 `Αδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
`Αρθρο 62 Επίλυση διαφορών επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
`Αρθρο 63 Δημόσιες συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών -Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση των άρθρων 443 και 447 του ν. 4781/2021
`Αρθρο 64 Οικονομικές ρυθμίσεις για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 65 Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
`Αρθρο 66 Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 67 Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
`Αρθρο 68 Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015
`Αρθρο 69 Εξόφληση οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4753/2020
`Αρθρο 70 Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
`Αρθρο 71 Πλωτές εξέδρες για ερευνητικούς σκοπούς - Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001
`Αρθρο 72 Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
`Αρθρο 73 Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας -Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021
`Αρθρο 74 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
`Αρθρο 75 Επιχορήγηση των Οργανισμών Λιμένων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 76 Ρυθμίσεις παραχωρήσεων ζωνών λιμένα -Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4714/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 78 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: