Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3916

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2210 οικ.
Έγκριση Κανονιστικής Πράξης του Ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο υπ΄ αριθμ. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 20, όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

3. Την υπ΄ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22.8.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και τις υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064 ΕΞ 2015/27.2.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24.3.2015) αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000494 ΕΞ 2017/ΧΠ 546 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 158/31.3.2017) τροποποιήσεις της περί διορισμού του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

4. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΛΤΕ 1106/23.5.2017 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

5. Την υπ΄ αριθμ. 137/5.10.2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005),

7. Το γεγονός ότι για τη μετάφραση του εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC στην ελληνική γλώσσα προκλήθηκε δαπάνη ύψους οχτώ χιλιάδων (8.000,00) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της ΕΛΤΕ έτους 2016 (ΚΑΕ 0439) αποφασίζει:

Την έγκριση της Κανονιστικής Πράξης περί μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC, όπως επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: