Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η/Μα: 22/09/21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 366738

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ:

Επιβολή χρηματικού προστίμου Π.Ε.Α.Π. λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4488/2017.

 

Σχετ: 1. Η υπ΄ αριθμ. 83/2021 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 2. Οι υπ΄αριθμ. 83/2011 και 31/2013 Εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

Σχετικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις εγκυκλίους 83/2011 και 31/2013 του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 και της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών και αφορούν την υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών στον Ο.Α.Ε.Δ. τις οικειοθελείς αποχωρήσεις των μισθωτών τους, καθώς και την επιβολή χρηματικού προστίμου με σύνταξη Π.Ε.Α.Π. στις περιπτώσεις μη αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας από τα αρμόδια όργανα του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄/13-9-2017), ορίζουν ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγγέλλουν κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός (4) τεσσάρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης. Η αναγγελία γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στην ως άνω προθεσμία. Αν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 και δεν συμπεριληφθούν στην υποβολή τα συνοδευτικά αυτής, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη συνέχιση επιβολής του προστίμου (Π.Ε.Α.Π.) και τη μεταβολή των προθεσμιών αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης από τους εργοδότες, μετά την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4488/2017 , κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθεί η άποψη του αρμοδίου γραφείου του Ν.Σ.Κ..

Με την υπ΄ αριθμ. 83/2021 Γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., την οποία σας κοινοποιούμε, έγινε δεκτό ότι δεν καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που προβλέπουν την έκδοση Πράξης Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.) ως κύρωση, για την εκ μέρους των εργοδοτών μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ., της οικειοθελούς αποχώρησης των μισθωτών. Επομένως, και μετά τις διατάξεις του Ν.4488/2017, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση επιβολής αυτοτελούς κύρωσης και οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες του β-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης του συγκεκριμένου προστίμου.

Επίσης έγινε δεκτό ότι τροποποιούνται μερικώς, σιωπηρά οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, μόνο κατά το μέρος της εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αποκλειστικά στον Ο.Α.Ε.Δ., ορίζοντας πλέον ότι αυτή γίνεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την αποχώρησή του.

Ειδικότερα, με τα υπ΄ αριθμ. 229527/15/22-6-2021 και 236902/15/25-6-2021 έγγραφα του Ν.Σ.Κ. που επισυνάπτονται, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την οποία τα αρμόδια όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά τον έλεγχο που διενεργούν.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα:

• Για αποχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4488/2017, δηλαδή από 13/9/2017, η αναγγελία, εκ μέρους του εργοδότη της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αποχώρησης.

• Για αποχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή πριν από τις 13/9/2017, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που ορίζουν ως προθεσμία αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης στον Ο.Α.Ε.Δ., τις οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα, για κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού που πραγματοποιήθηκε από 13/9/2017, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. του επιβάλλουν πρόστιμο, το ύψος του οποίου κατά περίπτωση διαμορφώνεται στα (400,00 €) τετρακόσια ή (800,00 €) οκτακόσια ευρώ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 (σχετ. η Εγκύκλιος 31/2013 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

 

Παράδειγμα 1: Κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστώνεται ότι πραγματοποιήθηκε οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού στις 12/9/2017.

Αφορά σε οικειοθελή αποχώρηση πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4488/2017 και για την επιβολή του προστίμου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3996/2011.

Επομένως:

=> Στον εργοδότη δεν θα επιβληθεί πρόστιμο για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης έως τις 20/9/2017.

(Αναγγελία εντός 8 ημερολογιακών ημερών). => Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 400,00€ για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης από τις 21/9/2017 έως τις 31/10/2017.

(Αναγγελία μετά την πάροδο της οκταήμερης προθεσμίας και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν που έληξε η προθεσμία).

=> Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 800,00€ για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης από την 1/11/2017 και μετά, ή για μη αναγγελία. (Αναγγελία μετά την πάροδο της τελευταίας εργάσιμης για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή μη αναγγελία).

 

Παράδειγμα 2: Κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστώνεται ότι πραγματοποιήθηκε οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού στις 14/9/2018.

Αφορά σε οικειοθελή αποχώρηση μετά από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4488/2017.

Επομένως:

=> Στον εργοδότη δεν θα επιβληθεί πρόστιμο για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης έως τις 20/9/2018.

(Αναγγελία εντός 4 εργάσιμων ημερών). => Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 400,00€ για αναγγελία της

οικειοθελούς αποχώρησης από τις 21/9/2018 έως τις 31/10/2018.

(Αναγγελία μετά την πάροδο της τετραήμερης προθεσμίας και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν που έληξε η προθεσμία).

=> Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 800,00€ για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης από την 1/11/2018 και μετά, ή για μη αναγγελία. (Αναγγελία μετά την πάροδο της τελευταίας εργάσιμης για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν που έληξε η τετραήμερη προθεσμία ή μη αναγγελία).

 

Επισημαίνεται ότι τα προεκτεθέντα ισχύουν για όλες τις εκκρεμείς περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Τέλος, η επιβολή του προστίμου (Π.Ε.Α.Π.) από τα ελεγκτικά όργανα πραγματοποιείται με σύνταξη «ΠΕΑΠ Εκπρόθεσμης Δήλωσης Οικειοθελούς Αποχώρησης», κωδ. τύπος κίνησης «233» και το ύψος του προστίμου προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες αποχώρησης και αναγγελίας της αποχώρησης που εισάγει ο χρήστης.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης να ενημερωθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Ελέγχων Ασφάλισης των Π.Ε.Κ.Α., των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων και των Τμημάτων Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α..

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: