Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα , ... ...,

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Παρέχονται διευκρινίσεις.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Πρωτ....................... /..-..-201.. έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ......................................... και η επισυναπτόμενη σε αυτό βεβαίωση της Πρεσβείας της ...................................................................................... στην Αθήνα, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αριθ. Πρωτ. ................................... ΕΞ 2017/................ 2017 έγγραφο της Διεύθυνσης ........................................ της Γενικής Διεύθυνσης ................................................. και παραλάβαμε την ................... 2017

1. Σχετικά με το προαναφερθέν έγγραφο, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, υπενθυμίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 5.10.1961 Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Χάγης), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188), η προαναφερθείσα Σύμβαση, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, «(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες...». Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. 19887/4.5.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 έγγραφό μας.

β) Με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ. 1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 έγγραφό μας, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 844/1978 (Α΄ 227), με τον οποίον η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 7 Ιουνίου 1968 «Περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων».

Η .............................. είναι συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της ως άνω Σύμβασης και επομένως, στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους «διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες» αυτής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 844/1978 , δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3566/2007 (Α΄ 117) για την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Δ.Ο.Υ. ........................................... πρέπει να κάνει αποδεκτή τη βεβαίωση, με ημερομηνία «Αθήνα, Μάρτιος 2016», που εξέδωσε η Πρεσβεία της ................................................ στην Αθήνα, χωρίς να απαιτεί περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης ή επικύρωσης επί αυτής.

3. Τέλος επισημαίνεται, ότι για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών έχουν καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής όλα τα έγγραφα, που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, στην ομότιτλη συλλογή, καθώς και στη θεματική ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α΄

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: