Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4262

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός - Γενικές Αρχές
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 4 Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
`Αρθρο 5 Γενικοί όροι λειτουργίας
`Αρθρο 6 Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε γενικούς όρους λειτουργίας
`Αρθρο 7 Έγκριση λειτουργίας
`Αρθρο 8 Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας
`Αρθρο 9 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας
`Αρθρο 10 Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας
`Αρθρο 11 Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων λειτουργίας και χορήγηση αυτών
`Αρθρο 12 Ενδικοφανής προσφυγή
`Αρθρο 13 Παράβολο
`Αρθρο 14 Παροχή υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
`Αρθρο 15 Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα
`Αρθρο 16 Επιλογή προτύπων
`Αρθρο 17 Γενικές αρχές πιστοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 19 Διαθεσιμότητα πληροφοριών
`Αρθρο 20 Αναζήτηση στοιχείων
`Αρθρο 21 Διεξαγωγή ερευνών
`Αρθρο 22 Υποχρέωση εχεμύθειας
`Αρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 25 Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις σε οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης
`Αρθρο 27 Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα
`Αρθρο 28 Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίμων
`Αρθρο 29 Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιμα
`Αρθρο 30 Αστική Ευθύνη
`Αρθρο 31 Ποινικές κυρώσεις για οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης
`Αρθρο 32 Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα
`Αρθρο 33 Ευθύνη νομίμων εκπροσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
`Αρθρο 34 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις ΟΜΜΑ
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Εμβέλεια νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών για την εκπομπή ψηφιακού προγράμματος.
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41 Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, Π.Δ. 344/2000
`Αρθρο 42 Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
`Αρθρο 43 `Αρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσεις
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
`Αρθρο 46 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 53 Παράταση θητείας των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55 Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
`Αρθρο 56 Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210)
`Αρθρο 58 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: