Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 227

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4753

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1150
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Συλλογική αγωγή
`Αρθρο 3 Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων
`Αρθρο 4 Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
`Αρθρο 5 Εξουσίες και κυρώσεις
`Αρθρο 6 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 8 Σύσταση οργανικών θέσεων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
`Αρθρο 9 Διοικητής ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4712/2020
`Αρθρο 10 Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 11 Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 12 Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 13 Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 14 Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 15 Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4712/2020
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 16 Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 17 Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3959/2011
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 18 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές -Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013
`Αρθρο 19 Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών -Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4497/2017
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 20 Μέτρα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου -Παράταση ισχύος του Ν. 1338/1983
`Αρθρο 21 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής προς εκτέλεση των αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για τον καθορισμό των εξόδων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 22 Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε μία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης -Τροποποίηση του άρθρου 55 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
`Αρθρο 23 Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 24 Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001
`Αρθρο 25 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τροποποίηση του άρθρου 143 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 26 Δαπάνες μίσθωσης
`Αρθρο 27 Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
`Αρθρο 28 Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
`Αρθρο 29 Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 30 Επιχορήγηση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των επιμελητηρίων - Παράταση προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν. 4497/2017
`Αρθρο 31 Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας με αντάλλαγμα υπέρ της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess- I NTEC Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 4690/2020
`Αρθρο 32 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής - Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4608/2019
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 33 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
`Αρθρο 34 Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%
`Αρθρο 35 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
`Αρθρο 37 Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
`Αρθρο 38 Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε εξαιρετικές περιπτώσεις
`Αρθρο 39 Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 40 Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία
`Αρθρο 41 Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης - Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 42 Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
`Αρθρο 43 Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 44 Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
`Αρθρο 45 Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)
`Αρθρο 46 Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 47 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
`Αρθρο 48 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 49 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
`Αρθρο 50 `Ασκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση
`Αρθρο 51 Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019
`Αρθρο 52 Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 53 Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί
`Αρθρο 54 Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων
`Αρθρο 55 Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 56 Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές -Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 57 Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
`Αρθρο 58 Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με αποφάσεις Δ.Σ.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 59 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
`Αρθρο 60 Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
`Αρθρο 61 Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49)
`Αρθρο 62 Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπηρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 63 Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 64 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: