Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5141

Αριθμ. 7194

Προσδιορισμός των προϊόντων της περ. γ) του άρθρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του Ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 και της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),

β. του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151),

γ. του άρθρου 13 Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, (EE L 256της 7.9.1987, σ.1).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

Με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται τα προϊόντα της περ. γ) και της περ. β) του άρθρου 2 του Ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54).

`Αρθρο 2
Προσδιορισμός προϊόντων

1. Στην κατηγορία των προϊόντων της περ. γ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4792/2021, ήτοι «Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα», περιλαμβάνονται τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, καθώς και όσα προϊόντα μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό. Μεταποίηση κατά την έννοια της παρούσας απόφασης αποτελεί η μεταποίηση προϊόντων αποκλειστικά ίδιας παραγωγής που πραγματοποιεί επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (Α΄ 151) στον χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσής του κατά την έννοια της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

2. Στην κατηγορία των προϊόντων της περ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4792/2021, ήτοι «Αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα», περιλαμβάνονται τα προϊόντα της παρ. 1, τα οποία καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους, ασχέτως εάν υφίστανται περαιτέρω μεταποίηση μετά την πώληση και ασχέτως εάν η επεξεργασία τους μετά την πώληση είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως αυτή που διέπει την ασφάλεια τροφίμων.

`Αρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: