Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

`Ατυπη Ομάδα myDATA - Ασφαλιστικές Εταιρείες - Αντασφάλιση Θεματικές Ενότητες myDATA
Τελευταία Ενημέρωση 16.01.2023

Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφαλιστικής εταιρείας σε μία αντασφαλιστική εταιρεία, στην οποία θεωρείται πελάτης η ασφαλιστική εταιρεία και αναλαμβάνει συνήθως μέρους του κινδύνου - της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής στους πελάτες του. Η αντασφαλιστική εταιρεία ασφαλίζει μόνο ασφαλιστικές εταιρίες και όχι ιδιώτες. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2002/92/ΕΚ ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση.

Κατά την αντασφάλιση το ένα μέρος, αντασφαλιστική εταιρεία, με αντάλλαγμα ασφάλιστρο συμφωνεί να αποζημιώσει το άλλο μέρος, την ασφαλιστική εταιρεία (Πρωτασφαλιστής), για μέρος ή όλο της ασφαλιστικής ευθύνης που έχει αναλάβει βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει εκδώσει.

Κατά τη συνήθη διαδικασία τιμολόγησης των αντασφαλιστικών συναλλαγών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Η ασφαλιστική εταιρεία, σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ασφαλιστικού κινδύνου, εκχωρεί βάσει των παραπάνω μέρος του αναλαμβανόμενου κινδύνου της εν λόγω ασφαλιστικής σύμβασης, σε αντασφαλιστική εταιρεία συνάπτοντας κατάλληλη αντασφαλιστική σύμβαση.

Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται:

1. Το ποσό του εκχωρημένου ασφαλίστρου «αντασφαλίστρου» που θα καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία στην αντασφαλιστική εταιρεία, (Εξοδο για την ασφαλιστική εταιρεία - Έσοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

2. Το ποσό της προμήθειας για τις αντασφαλιστικές εργασίες που θα καταβάλει η αντασφαλιστική εταιρεία στην ασφαλιστική εταιρεία (Έσοδο για την ασφαλιστική εταιρεία - Έξοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

3. Το ποσοστό ή το ποσό της συμμετοχής της αντασφαλιστικής εταιρείας στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου (Έσοδο για την ασφαλιστική εταιρεία - Έξοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

4. Το ποσοστό ή το ποσό της συμμετοχής της αντασφαλιστικής εταιρείας στα ασφαλιστικά αποθέματα της ασφαλιστικής εταιρείας (παρακρατούμενο ασφαλιστικό απόθεμα), το υπολογίζει ο ασφαλιστής και επηρεάζει τον αντασφαλιστή (Έσοδο για την ασφαλιστική εταιρεία - Έξοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

5. Οι τόκοι επί των παρακρατούμενων ασφαλιστικών αποθεμάτων. Οι τόκοι αυτοί προκύπτουν στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαδικασίας υπολογισμού των ασφαλιστικών αποθεμάτων της ασφαλιστικής εταιρείας, στο οποίο συμμετέχει κατά αναλογία και η αντασφαλιστική εταιρεία (Έξοδο για την ασφαλιστική εταιρεία -Έσοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

6. Συμμετοχή στο κέρδος της ασφαλιστικής και το υπολογίζει ο αντασφαλιστής (Έσοδο για την ασφαλιστική εταιρεία - Έξοδο για την αντασφαλιστική εταιρεία).

Με βάση τα προβλεπόμενα της αντασφαλιστικής σύμβασης σε χρόνο ενός μήνα, τριμήνου, εξαμήνου ή όπως αλλιώς συμβατικά προβλέπεται, η ασφαλιστική εταιρεία δημιουργεί το «Πινάκιο Εκχωρηθέντων Ασφαλίστρων -Λογιστικό Σημείωμα» εφεξής «Λογιστικό Σημείωμα» ή όπως αλλιώς ορίζεται εσωτερικά σε κάθε μια εξ αυτών, το οποίο αποστέλλεται στην αντασφαλιστική εταιρεία και περιλαμβάνει τα ποσά που παραπάνω αναλύθηκαν

(αντασφάλιστρα, προμήθειες, τόκοι, αποζημιώσεις, αποθέματα), με το οποίο την ενημερώνει απολογιστικά για την κίνηση των οικονομικών δεδομένων.

1. Η Ασφαλιστική Εταιρεία συναλλάσσεται με αντασφαλιστική εταιρεία ημεδαπής και δημιουργεί το «Λογιστικό σημείωμα» σε μια αμιγώς B2B συναλλαγή

1.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία για το ποσό της αντασφάλισης που περιλαμβάνεται στο «Λογιστικό Σημείωμα» διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 Αυτοτιμολόγηση.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) με το ποσό των αντασφαλίστρων.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ π.χ. κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

1.2 Η Αντασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει ως έσοδο το ποσό του αντασφαλίστρου και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εσόδων με 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με το ποσό του Αντασφαλίστρου για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Ζ1 κωδικός 561[Σύνολο]_Χονδρικές Επιτηδευματιών (κωδ._001).

1.3 Η Ασφαλιστική Εταιρεία για το ποσό της προμήθειας που περιλαμβάνεται στο «Λογιστικό Σημείωμα» διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη (-) / (+) με το ποσό της προμήθειας.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα 562[Σύνολο].

1.4 Η Αντασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει ως έξοδο το ποσό της προμήθειας και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το ποσό της προμήθειας για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

1.5 Η Ασφαλιστική Εταιρεία για το ποσό των αποζημιώσεων που προκύπτει και περιλαμβάνεται στο «Λογιστικό Σημείωμα» διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη (-) / (+) με το ποσό της αποζημίωσης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Λοιπά συνήθη έσοδα 562[Σύνολο].

1.6 Η Αντασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει ως έξοδο το ποσό των αποζημιώσεων και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εσόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το ποσό της προμήθειας για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

1.7 Η Ασφαλιστική Εταιρεία για το ποσό του παρακρατούμενου ασφαλιστικού αποθέματος που προκύπτει και περιλαμβάνεται στο «Λογιστικό Σημείωμα» διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη (-) / (+) με το ποσό του αναλογούντος παρακρατούμενου ασφαλιστικού αποθέματος.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_ Λοιπά συνήθη έσοδα 562[Σύνολο].

Εναλλακτικά στην περίπτωση που το ποσό του ασφαλιστικού αποθέματος δεν επηρεάζει λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).

1.8 Η Αντασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει ως έξοδο το ποσό του παρακρατούμενου αποθέματος και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εσόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το ποσό του αναλογούντος παρακρατούμενου ασφαλιστικού αποθέματος για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

1.9 Η Ασφαλιστική Εταιρεία για το ποσό των τόκων που περιλαμβάνεται στο «Λογιστικό Σημείωμα» διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 Αυτοτιμολόγηση.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το ποσό των τόκων.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

1.10 Η Αντασφαλιστική Εταιρεία λαμβάνει ως έσοδο το ποσό των τόκων και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη (+) / (-) με το ποσό των τόκων για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δε συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_ Λοιπά συνήθη έσοδα 562[Σύνολο].

2. Η Ασφαλιστική Εταιρεία συναλλάσσεται με αντασφαλιστική εταιρεία αλλοδαπής (εντός ΕΕ - Τρίτη χώρα) και δημιουργεί το «Λογιστικό σημείωμα» σε μια αμιγώς B2B συναλλαγή

Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται από Αντασφαλιστική Εταιρεία είτε από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτη Χώρα, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες διενεργούν την ίδια σειρά διαβιβάσεων Σύνοψης και Χαρακτηρισμού Συναλλαγών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση 1 της παρούσας Θεματικής Ενότητας. Οι διαφορές σχετίζονται με τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ο Τύπος Παραστατικού που διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι είτε 2.2 -Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη Τρίτης χώρας.

- Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

- Χαρακτηρισμός είτε με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σΰνολο]_Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές (κωδ._005) στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._006) στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη Τρίτης χώρας.

Η Αντασφαλιστική Εταιρεία είτε από χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτη Χώρα δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

3. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Η Ασφαλιστική Εταιρεία συνάπτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τον πελάτη της (Επιχείρηση-Ιδιώτης) και εκχωρεί μέρος του κινδύνου του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου σε έτερη Ασφαλιστική Εταιρεία προκειμένου να διαμοιραστεί ο κίνδυνος. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο) η Ασφαλιστική εταιρεία δημιουργεί το «Λογιστικό Σημείωμα» με αντισυμβαλλόμενο την Αντασφαλιστική Εταιρεία στο οποίο περιλαμβάνονται το ποσό των Αντασφαλίστρων, το ποσό της Προμήθειας, των Τόκων, το ποσό των Αποζημιώσεων, καθώς και το ποσό του Αποθέματος που έχουν προκύψει.

3. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες οι κάτωθι Τύποι Παραστατικών: -2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με πελάτη Επιχείρηση ημεδαπής

-2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 Αυτοτιμολόγηση στις περιπτώσεις συναλλαγής εξόδων με πελάτη Επιχείρηση ημεδαπής

-2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών στην περίπτωση συναλλαγής εσόδων με Επιχείρηση από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών στην περίπτωση συναλλαγής εσόδων με Επιχείρηση από Τρίτη χώρα.

4. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

5. Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς:

- Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 κωδικός - 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009)

- Ε3_ Λοιπά συνήθη έσοδα 562[Σύνολο]

- Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

6. Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης αναφορικά με τα έσοδα, αυτός συνάδει με τα κανάλια διαβίβασης που επιλέγει ή έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε Επιχείρηση. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό, διπλογραφικό).

7. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε, με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: