Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2178

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α΄ 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τίτλο «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα φορολογιών κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά».

2. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου συνιστάται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Μάτι Ξανά» και τον διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω». Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ετήσια με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται, ως προς τη λειτουργία της, εντός των προσδιοριζόμενων από τον παρόντα νόμο προβλέψεων, από τον Υπουργό Εσωτερικών.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 9 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπερ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, με εξαίρεση τον φόρο προστιθεμένης αξίας και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομιών και ατελειών του Δημοσίου. Συνεπεία τούτου, η Εταιρεία απαλλάσσεται, εκτός των άλλων φόρων και από τους φόρους κληρονομιάς, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις ανωτέρω αιτίες. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει και από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.).

5. Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: