Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήναι 19 Μαΐου 1981

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε. 81/2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΟΛ. 97

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ιη

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Ζημία ανώνυμης εταιρίας που αποσβέστηκε διά μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

Με αφορμή ερώτημα, που μας υποβλήθηκε, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται βάσει της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958 και στις ανώνυμες εταιρείες, ορίζεται ότι, η ζημία από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία του φορολογουμένου, εφόσον δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικά με τα εισοδήματα των τριών επομένων ετών, προκειμένου για ζημία από εμπορικές επιχειρήσεις ή των πέντε επομένων ετών προκειμένου για ζημία από γεωργικές επιχειρήσεις κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι και κατά τα έτη αυτά τα βιβλία της επιχειρήσεως θα κριθούν επαρκή και ακριβή.

Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Α.Ν. 147/1967 ορίζεται ότι, η ζημία μιας διαχειριστικής χρήσεως βιομηχανικής ή μεταλλευτικής επιχειρήσεως μπορεί να συμψηφίζεται με τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση κατά τις πέντε επόμενες συνεχείς χρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις ζημίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, βάσει του άρθρου 15 του Ν. 849/1978, καθώς και τις ζημίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955.

2. Περαιτέρω, με τους όρους και περιορισμούς του Κωδικοποιουμένου Ν. 2190/1920 (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφ. β΄, 29 παρ. 3, 31 παρ. 2, 34 παρ. 1α΄), δύναται να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, είτε με σκοπό επιστροφής στους μετόχους των εταιρικών τους εισφορών, σε περίπτωση επιτυχούς πορείας των εταιρικών τους εισφορών, σε περίπτωση επιτυχούς πορείας των εταιρικών εργασιών (πραγματική μείωση), είτε με σκοπό προσαρμογής του κεφαλαίου σε προηγηθείσα μείωση της εταιρικής περιουσίας (ονομαστική μείωση). Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η μείωση του κεφαλαίου αποσκοπεί στην εξυγίανση της εταιρίας, η οποία επέρχεται διά της λογιστικής εξαλείψεως (αποσβέσεως) των ζημιών εκ του ισολογισμού και της δυνατότητας έτσι όπως από της επόμενης (από της μειώσεως) χρήσεως, διανομής κερδών στους μετόχους τους, εφ΄ όσον υπάρξουν τοιαύτα.

3. Ενόψη των ανωτέρω ανέκυψε θέμα αν, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων ανώνυμης εταιρίας αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής να μεταφέρουν ζημία προς συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια κατά το τμήμα αυτής που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο με την αριθ. 33/1981 γνωμοδότησή του, την οποία και αποδεχθήκαμε, γνωμοδότησε ότι, αν ανώνυμη εταιρία προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με τους όρους και περιορισμούς του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, προς το σκοπό εκκαθαρίσεως και εξυγιάνσεως της παθητικής καταστάσεως, στην οποία περιήλθε αυτή, μπορεί να μεταφέρει προς συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955 και 8 παρ. 1 του Α.Ν. 147/1967, μόνο το ποσό της ζημίας, το οποίο τυχόν, απέμεινε μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο εμφανίζεται στον ισολογισμό και τα βιβλία της εταιρίας, καθόσον, το ποσό της ζημίας που καλύφθηκε διά της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποσβέννυται για την εταιρία, μετακυλιομένη η ζημία αυτή στους μετόχους και συνεπώς δεν υφίσταται ζημία ως προς την εταιρία για να μπορεί να μεταφερθεί στις επόμενες χρήσεις.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ανώνυμες εταιρίες που προβαίνουν σε μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου προς μερική κάλυψη ζημιών, δεν μπορούν να μεταφέρουν προς συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955, 8 παρ. 1 του Α.Ν. 147/1967, 15 του Ν. 849/1978 και του άρθρου 35 παράγρ. 3 και 4 του Ν.Δ. 3323/1955, το ποσό της ζημίας που αποσβέσθηκε διά μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Τμηματάρχης

Μ. ΕΒΕΡΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: