Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 388

 

Αριθμ. 1015

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α΄46).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Το π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 339/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 340/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασίας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:

Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ΄. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.

Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστραφέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή:

 

Βεβαιωθέντα

Διαγραφέντα

Επιστραφέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέο υπόλοιπο

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

 

Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρική ισότητα (1)- (2)- (4)= (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπολογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πίστωση του λογαριασμού «Έσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:

i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λογαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λογαριασμού 103557.

ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της στήλης «Επιστραφέντα» αυτής, σε χρέωση του λογαριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμενου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Οι Υφυπουργοί
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: