Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1226
10 Αυγούστου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.T.A» (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/24.5.2004), με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λει­τουργίας της δημόσιας διοίκησης κλπ. (ΦΕΚ 50/Α΄/11.4.1991).

β) Των άρθρων 4, 10 και δεύτερου του Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τρο­ποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

δ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθ­μός των περιπτώσεων που θα εξετασθούν από τις αντί­στοιχες επιτροπές, καθώς και σε πόσες περιπτώσεις οι επιτροπές θα εγκρίνουν την καταβολή αποζημίωσης και σε ποιο ύψος. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τους προ­ϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

2. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε­ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Την υπ΄ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 (ΦΕΚ 519/B΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων, από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως τρο­ποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3242/2004, προθεσμιών μέσα στις οποίες οι υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλή­ρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γί­νει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο εμφαίνεται στο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από­φασης αυτής, στην Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργεί­ων, ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για θέματα υπηρεσιών του Δη­μόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. Το έντυπο αυτό ισχύει για αιτήματα αποζημίωσης, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες από την 24η Μαΐου 2004 και μετά.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προ­θεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση.

3. Το έντυπο της αίτησης της προηγούμενης παραγρά­φου χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υπόθεσής του ή παροχή πληρο­φοριών. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και τις υπηρεσίες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σεων της χώρας, που έχουν αρμοδιότητα την πληροφόρη­ση του πολίτη. Σε περίπτωση έλλειψης εντύπου, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και σε απλό χαρτί. Στην περίπτω­ση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συντά­ξουν την σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφε­ρόμενος.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή στις Περιφέρειες, η οποία μπορεί να σταλεί και ταχυδρο­μικώς επί αποδείξει ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) , επι­λαμβάνεται της υπόθεσης ο αρμόδιος εισηγητής και αφού εξετάσει την μη τήρηση της προθεσμίας εισηγείται σχετικά στην οικεία Επιτροπή. Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημιώσεως, οι αρμόδιες Επιτροπές λαμβάνουν υπόψη ως κριτήρια ιδίως το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, τις συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και το τυχόν υφι­στάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με τον οποίο οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζο­νται, προκειμένου να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού πορίσματος, εφόσον αυτό δεν προσκομίζεται από τον πο­λίτη, αλλά δηλώνει ότι είχε προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.

Οι Επιτροπές, μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, εκδίδουν τις αποφάσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και άλλα αναγκαία στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του δι­καιούχου, την καθοριζόμενη αποζημίωση ολογράφως και αριθμητικώς, σε περίπτωση θετικής για τον πολίτη από­φασης, καθώς και την συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα του φορέα που δεν τήρησε την προβλεπόμενη προθε­σμία.

Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμε­νο πολίτη, στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στην νόμιμη προθεσμία και αποτελούν εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού, στις Διευθύνσεις Διοικητι­κού και Οικονομικού του αρμόδιου φορέα και στη Διεύ­θυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αν πρόκειται για αποφάσεις της Επιτροπής που λειτουργεί σε αυτό ή στην αρμόδια Περιφέρεια, αν πρόκειται για αποφάσεις των Επιτροπών που λειτουργούν σε κάθε μία από τις Περιφέρειες της χώρας.

5. Αν η καταβολή της αποζημίωσης δεν γίνει μέσα σ΄ ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπο­λογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τρά­πεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.

`Αρθρο 2

1. Οι οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων τα χρηματικά εντάλ­ματα εκδίδονται από Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ­χου (Υ.Δ.Ε.), εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδουν και αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. τη σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, μαζί με την απόφαση της Επιτροπής και κατάσταση δαπάνης. Η Υ.Δ.Ε. εντός δεκα­πέντε (15) ημερών από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολο­γητικών εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τα­μειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τακτικό ένταλμα πληρω­μής επ΄ ονόματι του δικαιούχου.

Το κατά τα ανωτέρω έγγραφο των Διευθύνσεων Οικο­νομικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και ειδοποιείται με το ίδιο έγγραφο να προσέλθει, μετά από είκοσι (20) ημέρες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της πε­ριοχής της κατοικίας του (αναγράφεται η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. και η διεύθυνσή της), ή την ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ., για την είσπραξη του ποσού.

Στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ακολουθείται ανά­λογη διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες συνολικά από την, κατά την παρά­γραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στις Διευθύνσεις Οικονομικού.

2. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους δαπάνη βα­ρύνει τους σχετικούς Κ.Α.Ε. του τακτικού προϋπολογι­σμού των Υπουργείων και των Περιφερειών και τον σχε­τικό Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.

3. Οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα ακολουθούν για την καταβολή στους πολίτες της σχετικής αποζημίωσης την συντομότερη διαδικασία εκτέλεσης δαπανών που προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την, κατά την πα­ράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

4. Οι υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/9485/6.5.1999 (ΦΕΚ 885/Β΄/26.5.1999),ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/21936/18.10.2001 (ΦΕΚ 1391/Β΄/22.10.2001)και ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/ΟΙΚ/16787/3.9.2003 (ΦΕΚ 1278/Β΄/8.9.2003)Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ισχύουν αναφορικά με αιτήματα αποζημίωσης, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την 23η Μαΐου 2004.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μαζί με το συνημμένο στο Παράρτημα υπόδειγμα αίτησης.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2004

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ......................................................200.......

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Προς.....................................................*

`Αρθρα 6 και 7 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102 / τ.Α΄/24.5.2004).

`Αρθρο 5 του Ν. 1943/91 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α΄/11.4.1991) όπως ισχύει..

`Αρθρα 4 και 10 και άρθρο δεύτερο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 / τ.Α΄/9.3.1999) όπως ισχύουν.

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: .......................

2. ΟΝΟΜΑ: ...................

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ...................................... 4. ΜΗΤΕΡΑΣ: ...................................

5. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.: ....................................... ΑΦΜ: ......................

6. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..................................... ........................ Τ.Κ.:.......................

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: ........

8. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ./ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ............................

9. ΥΠΟΘΕΣΗ:.........................................................................................................

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ....................................

11. ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ;

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:...........................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:..................................

12. Ζητώ να μου καταβληθεί πλήρης αποζημίωση σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις επειδή η υπηρεσία(1) ................................................................................................. δεν απάντησε οριστικά / καθόλου / δεν διεκπεραίωσε (2) την υπόθεσή μου μέσα στην προθεσμία που επιβάλλει ο Ν. 3242/2004 προκαλώντας μου ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία της τάξεως των....................(3) καθώς (4):

α.

β.

γ.

δ.

Ο/Η Αιτ............

* Υποβάλλεται στην Επιτροπή της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία, ή στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

(Β.Σοφίας 15 -106 74 Αθήνα) αν πρόκειται για κεντρική υπηρεσία Υπουργείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 3, 4: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, αρχίζοντας από το πρώτο αριστερά τετράγωνο.

Αν δεν επαρκούν τα τετράγωνα παραλείπονται τα τελευταία γράμματα.

Αν η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο, στην παράγραφο 1 αναγράφεται η επωνυμία του, τα στοιχεία 2, 3, 4, 5 δεν συμπληρώνονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7: Αναγράφεται η συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα στην οποία υπεβλήθη η αίτηση για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης και η οποία δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8: Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, την παροχή πληροφορίας κ.λπ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: Αναφέρεται περιληπτικά η υπόθεση π.χ. σύνταξη, άδεια λαϊκής αγοράς κ.λ.π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: Αναγράφεται η προθεσμία που δεν τηρήθηκε, μόνο αν είναι μεγαλύτερη των 50 ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία πιθανού πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη για την υπόθεση το οποίο, για την διευκόλυνση της Επιτροπής, είναι σκόπιμο και να επισυναφθεί. Αν μετά από αίτηση στον Συνήγορο σχετικό πόρισμα εκκρεμεί, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της αίτησης προς τον Συνήγορο στο σχετικό πεδίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12:

(1) Αναγράφεται η υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στην προθεσμία.

(2) Διαγράφονται τα μη αναγκαία κατά περίπτωση.

(3)Αναγράφεται το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας που προκαλείται από την καθυστέρηση.

(4) Αιτιολογείται συνοπτικώς η προκληθείσα περιουσιακή ζημία καθώς και η ηθική βλάβη. Περαιτέρω τεκμηρίωση μπορεί να γίνει επί λευκού χάρτου επισυναπτόμενου στην αίτηση. Για την ενίσχυση των ισχυρισμών αυτών, όσον αφορά στην πρόκληση περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης, σχετικά έγγραφα μπορούν να επισυνάπτονται εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Ειδική επιτροπή θα εξετάσει την αίτησή σας και εφόσον κρίνει ότι πράγματι παραβιάσθηκε η προθεσμία, θα προσδιορίσει το ύψος της αποζημίωσης που θα σας καταβληθεί.

- Η απόφαση της Επιτροπής θα σας σταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας.

- Η υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία θα σας ειδοποιήσει να εισπράξετε την αποζημίωση από το δημόσιο ταμείο της περιοχής της κατοικίας σας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: