Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5697

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1152

Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 13 του άρθρου 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000, Α΄248),

β) των άρθρων 1-18 και 66 του ν. 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ΄ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας -Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις -δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής `Αμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 124),

γ) του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017 και του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019,

δ) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),

ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που διευκολύνονται μέσω ηλεκτρονικών δι-επαφών και τα ειδικά καθεστώτα για υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,

στ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1112 του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2020 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,

ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010 «για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,

η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,

θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1108 του Συμβουλίου, της 20ης Ιουλίου 2020 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,

ι) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2020 «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,

ια) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1318 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 «για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/21 και (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,

ιβ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41 και

ιγ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την ανάγκη ορισμού αρμόδιας αρχής και διαδικασίας για τη χορήγηση Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, προκειμένου να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (UNION OSS).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για σκοπούς Φ.Π.Α., για υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, προκειμένου να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (UNION OSS).

`Αρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ.

1. Οι μη εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

A) Υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εφόσον η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών εκκινεί από το εσωτερικό της χώρας,

B) υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας,

οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α., υποχρεούνται στη λήψη Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω υποκείμενοι δεν ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, o Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. χορηγείται με την υποβολή της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η εν λόγω δήλωση, η οποία ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. «https://www.aade.gr/polites/ katalogos-entypon», υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο ορίζεται αρμόδιο για τις ανάγκες της παρούσας (εφεξής: «αρμόδιο τμήμα»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση «ek.fpa.katex@aade. gr». Οι εν λόγω υποκείμενοι υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση πριν την εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο κλειδάριθμος αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στη δήλωση του Παραρτήματος I.

2. Το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αφού επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται ήδη Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα από άλλη αιτία μέσω επισκόπησης της δήλωσης που έχει υποβληθεί από τον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στη σχετική δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ., όπως το συνημμένο Παράρτημα Ι, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, καταχωρεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS τη δήλωση και χορηγεί Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., τον οποίο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης του Παραρτήματος Ι το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει με συνοπτικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο για την ανάγκη συμπλήρωσής τους προκειμένου να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.

4. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει ήδη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, το αρμόδιο τμήμα εξετάζει, εάν ο υποκείμενος στον φόρο πληροί τις προϋποθέσεις του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. πλην όμως συνεχίζει να διενεργεί παράλληλα και πράξεις για τις οποίες απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογικού αντιπροσώπου, προκειμένου να καταχωρηθεί η ανάλογη μεταβολή ως προς το καθεστώς Φ.Π.Α. στο σύστημα TAXIS. Ο ως άνω Α.Φ.Μ. παραμένει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογικού αντιπροσώπου και το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής αποκτά πλήρη πρόσβαση στο φάκελο του φορολογούμενου καθώς και σε κάθε σχετικό στοιχείο που τηρείται στην άλλη Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση που ο κατά τα ανωτέρω υποκείμενος στον φόρο διενεργεί μόνο πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α., ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μεταγράφεται από την έως τότε Δ.Ο.Υ. στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει ήδη Α.Φ.Μ. ο οποίος του έχει χορηγηθεί από άλλη αιτία που δεν αφορά το Φ.Π.Α., το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθεί η ανάλογη μεταβολή ως προς το καθεστώς Φ.Π.Α. στο σύστημα TAXIS. Ο ως άνω Α.Φ.Μ. παραμένει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής αποκτά πλήρη πρόσβαση στο φάκελο του φορολογούμενου καθώς και σε κάθε σχετικό στοιχείο που τηρείται στην άλλη Δ.Ο.Υ.

5. Για τις ανωτέρω δηλώσεις καθώς και τη σχετική αλληλογραφία τηρείται ξεχωριστό αρχείο στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

`Αρθρο 2
Μεταβολή Στοιχείων και Διακοπή/Παύση Φορολογητέων Πράξεων

1. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων των πινάκων της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ», αναγράφοντας υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που έχουν λάβει στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα της δήλωσης που έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα αρχικώς δηλωθέντα, εντός της οριζόμενης από τον ΚΦΔ προθεσμίας. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, ή του διαβατηρίου ή της ταυτότητας αναγράφεται στους πίνακες Α1 ή Α2, κατά περίπτωση, η νέα επωνυμία ή το νέο διαβατήριο ή η νέα ταυτότητα.

2. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο εξαιρεθεί από το καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να εγγραφεί στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο για τις πράξεις που φορολογούνται στην Ελλάδα. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του την σχετική δήλωση μεταβολής, έντυπο Δ211, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου ενημερώνει το αρμόδιο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, προκειμένου να προβεί, με οίκοθεν ενέργειες, στη μεταγραφή του Α.Φ.Μ. του υποκείμενου στον φόρο στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου. Ημερομηνία μεταβολής είναι η ημερομηνία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου. Με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής ως προς τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου, χορηγείται στον φορολογικό αντιπρόσωπο η σχετική βεβαίωση.

3. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω υποκείμενοι παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν την ίδια δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ, εντός της οριζόμενης από τον ΚΦΔ προθεσμίας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ/ΠΑΥΣΗ», στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, καθώς και η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα στον πίνακα Α1 ή Α2, κατά περίπτωση.

4. Η δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε.: «https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon» και υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση «ek.fpa.katex@aade.gr» του αρμόδιου τμήματος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Η εν λόγω δήλωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, από μη εγκατεστημένους - εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκείμενους στον φόρο, για τη μεταβολή των στοιχείων τους και τη διακοπή/παύση των σχετικών συναλλαγών.

5. Μετά την επαλήθευση όσων εκ των στοιχείων της υποβαλλόμενης δήλωσης εμφανίζονται και στα δεδομένα του συστήματος, αυτή καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και οι ως άνω υποκείμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

`Αρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: