Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1117989/2301/ΔΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ .1157

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Παροχή οΔηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ /6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄/16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών "Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)".

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1133/2008 , με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄/16-10-08 ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό της Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), παρέχουμε τις παρακάτω Διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. καθορίζονται νέοι ΚωΔικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) οι οποίοι προσαρμόζονται πλήρως στη NACE αναθεώρηση 2 (Κανονισμός ΕΚ 1893/20-12-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), έχει εφαρμογή από 1-12-2008.

Κατά συνέπεια, με την υποβολή Δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, μετά την 1-12-2008, θα Δηλώνονται οι νέοι ΚωΔικοί Αριθμοί Δραστηριότητας.

Προς το σκοπό αντιστοίχισης των παλαιών ΚωΔικών Αριθμών Δραστηριότητας με τους νέους, υποβάλλεται από τους υπόχρεους Δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόΔια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή χρησιμοποιείται το ΔιαΔίκτυο, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.gsis.gr.

Η ανωτέρω αντιστοίχιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος, περίπου, από την ισχύ της προαναφερόμενης Απόφασης.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί, η σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης των υπόχρεων στην υποχρέωσή τους αυτή, τόσο για τη Δική τους εξυπηρέτηση, αποτύπωση των Δραστηριοτήτων τους με τους νέους ΚΑΔ , όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης, με τη Δημιουργία σωστής εικόνας των επιχειρήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

- Η Δήλωση μεταβολής εργασιών, που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών ΚωΔικών με τους νέους, χωρίς να Δηλώνεται στο σώμα αυτής, άλλη μεταβολή των στοιχείων Μητρώου του υπόχρεου. ΔηλαΔή για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ θα υποβάλλεται ξεχωριστή Δήλωση μεταβολής εργασιών.

- Στην περίπτωση που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. μετά την 01/12/2008 Δήλωση μεταβολής εργασιών (για εισαγωγή νέας ή μεταβολή / Διακοπή υφιστάμενης Δραστηριότητας) και Δεν έχει γίνει προηγούμενα η αντιστοίχιση με τους νέους ΚΑΔ 2008, θα συνυποβάλλεται ξεχωριστή Δήλωση μεταβολής εργασιών η οποία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα περιλαμβάνει μόνο, την αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους. Η καταχώριση της Δήλωσης αυτής θα προηγείται της Δήλωσης μεταβολής για εισαγωγή νέας ή μεταβολή/Διακοπή υφιστάμενης Δραστηριότητας.

- Εξυπακούεται ότι, κατά την υποβολή Δήλωσης μεταβολής εργασιών για μεταφορά έΔρας στη χωρική αρμοΔιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., προηγείται της μεταγραφής, η αντιστοίχιση των παλαιών ΚωΔικών Αριθμών με τους νέους.

- Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης Διακοπής εργασιών (Μ4), μετά την 01/12/2008, με ημερομηνία Διακοπής μετά την ημερομηνία αυτή, θα χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση, εφόσον έχει υποβληθεί προηγουμένως Δήλωση μεταβολής για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ. Η ΔιαΔικασία αυτή Δεν ακολουθείται, στην περίπτωση εκπρόθεσμης Διακοπής εργασιών, που αφορά σε ημερομηνία Διακοπής εργασιών πριν την 1/12/2008.

- Οι πιστοποιημένοι χρήστες, έχουν τη Δυνατότητα να επιλέξουν και να αντιστοιχίσουν μέσω ΔιαΔικτύου (Internet) τους νέους ΚωΔικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, με χρήση του κωΔικού πρόσβασης που ήΔη κατέχουν για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους Δηλώσεων.

- Στην περίπτωση που εκ των υστέρων, Διαπιστωθούν τυχόν λάθη στην ηλεκτρονική αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ., η Διόρθωσή τους, γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικής Δήλωσης μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

- Τονίζουμε ότι, οι επιχειρήσεις που Διαθέτουν σε λειτουργία περισσότερες από Δέκα (10) εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, αποθήκες κλπ) θα πρέπει να προβούν στην αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. για το σύνολο των Δραστηριοτήτων της επιχείρησης (έΔρας και εγκαταστάσεων) μέσω ΔιαΔικτύου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.gsis.gr.

- Τέλος σημειώνουμε ότι, οι υπόχρεοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προμηθεύονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εκτύπωση των ενεργών Δραστηριοτήτων τους, ώστε να υποβοηθούνται στην σωστότερη αντιστοίχιση των παλαιών με τους νέους Κ.Α.Δ.

Κωδικοποίηση ΚΑΔ

ΚΑΔ_2008

Εισαγωγή του Τόμου Ι. Γενικές πληροφορίες, βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της Ονοματολογίας

Η καθαυτό Ονοματολογία (όπως η ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1133/08 (ΦΕΚ 2149/Β""/16.10.08)

Ο Τόμος ΙΙ, που περιέχει τα Ευρετήρια, τις Ερμηνευτικές Σημειώσεις και τις κλείδες αντιστοίχισης

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία 2008

Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2008

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: