Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 22/4/2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Η καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί ως εξής:

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του δωροσήμου.

Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός - απορριφθής λογαριασμός), θα αναρτηθούν στο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου, λόγω απαραίτητης επεξεργασίας δεδομένων.

• Καταστάσεις Παραγραφών

Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Δωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την επεξεργασία πληρωμής Δωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).

Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στο Intranet Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά δωροσήμου.

Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η ημερομηνία παραγραφής.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι προσερχόμενοι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους για την πληρωμή του Δωροσήμου, πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και απαραίτητα τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Μ.Α. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

Α. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που ΔΕΝ έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκαταστημάτων Μισθωτών τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του συστήματος ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόμου, εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα που εκτυπώνεται, περιέχει στοιχεία δικαιούχου -επωνυμία εργοδότη - Α.Μ.Ο.Ε. - χρονική περίοδο απασχόλησης - αποδοχές - ποσό Δωροσήμου και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου δεν είναι σε ισχύ, τότε πριν την πραγματοποίηση της πληρωμής, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο εις διπλούν προκειμένου το ένα να παραδοθεί στο Ταμείο του Τμήματος Οικονομικού από το οποίο εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής του Δωροσήμου.

Τονίζουμε ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων πρέπει πριν την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Ασφαλισμένων ο Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του.

Β. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών δεν πραγματοποιήθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστοί -απορριφθέντες λογαριασμοί).

Για τις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται αριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου, αρχειοθετούνται χωριστά με σχετική ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.

Μετά την πληρωμή Δωροσήμου συμπληρώνεται η «Κατάσταση Προκαταβολών».

Επισημαίνουμε: Οι καταστάσεις προκαταβολών με στοιχεία ασφ/νων που πληρώθηκαν χειρόγραφα λόγω απορρίψεων τραπεζικών τους λογαριασμών, πρέπει να αποσταλλούν στη Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών - Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών Μισθωτών το αργότερο έως 24/05/2019, προκειμένου να μην υπολογισθούν στο Δωρόσημο και της επόμενης χρονικής περιόδου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 23/04/2019 μέχρι 16/05/2019 και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 23, 24/04/2019 και 7, 9, 16/05/2019 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή θα γίνει στις 23/4/2019.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ως γνωστόν, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11/2011).

Λόγω της επικείμενης σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, θα πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του.

Ευνόητο είναι ότι η καταβολή του Δωροσήμου Αυγούστου 2019 και εφεξής δεν θα είναι δυνατή μέσω Υποκαταστημάτων ΕΦΚΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες - Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων -σωματείων).

Η σχετική Ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, η οποία επισυνάπτεται και στο παρόν Γενικό Έγγραφο, πρέπει να τεθεί σε εμφανές σημείο του Υποκαταστήματος.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού.

Του παρόντος Γενικού Εγγράφου, με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων - Οικοδομοτεχνικών Έργων και Μητρώου, για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ

Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία από τις Τράπεζες που δρασηροποιούνται στη χώρα αρκεί να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος.

Κατά την μετάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να προσκομίσετε:

• Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας

• Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό)

• Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)

• Το παρόν έντυπο, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» του λογαριασμού.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΦΚΑ

Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να καταβάλλεται το δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ και να προσκομίσετε :

• Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας.

• Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας και να δηλώσετε τον Α.Μ.Κ.Α.

Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στον ΕΦΚΑ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ).

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / /20................

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.............................

ΑΡΙΘ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στον ασφαλισμένο................................................................ Α.Μ.Α...................... να καταβληθεί για το ................................. τετράμηνο του Έτους.................το κατωτέρω ποσό δωροσήμου :

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: ...............................

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: .................................

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: ............................

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ..........................................

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΛΑΒΩΝ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: