Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1461 ΕΞ/25.5.2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Αθήνα, 25/5/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1461 ΕΞ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Εταιρικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επενδυτικού χαρακτήρα

Ερώτηση:

Στο πλαίσιο δανειοδότησης Α.Ε εταιρείας, αντί να δεσμευθεί το ποσό της εγγύησης δάνειου σε προθεσμιακό λογαριασμό, συνάφθηκαν δυο ασφαλιστήρια συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα (αμοιβαία κεφάλαια).

Πώς πρέπει να απεικονισθεί λογιστικά το παραπάνω;

Η χρέωση του λογαριασμού 18 (ΕΓΛΣ) με το ποσό της αξίας των παραπάνω συμβολαίων θεωρείται ορθή αντιμετώπιση;

Απάντηση:

Στην Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν.4308/2004 και στην ενότητα 19.1.1 αναφέρεται: «Με τον όρο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρατίθεται στο Παράρτημα Α (γλωσσάριο όρων), νοούνται τόσο τα απλά και γνωστά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ―όπως οι απαιτήσεις, οι μετοχές, οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (συμμετοχές στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων) και τα ομόλογα (κρατικά και εταιρικά)― όσο και τα πιο περίπλοκα ―όπως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, τα παράγωγα και τα σύνθετα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα ένα ομόλογο με ενσωματωμένο παράγωγο).»

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π., ν. 4308/2014) τα μη έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, δύναται να αποτιμηθούν, είτε στο κόστος (κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιές απομείωσης), είτε στην εύλογη αξία, όπου η διαφορά επιμέτρησης θα καταχωριστεί ή στα αποτελέσματα, εφόσον έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία «Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο» ή σε αποθεματικό εύλογης αξίας, εφόσον έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία «Διαθέσιμα για πώληση».

Αν χρησιμοποιείται το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του ν. 4308/2014, οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να παρακολουθούνται στον λογαριασμό 34.02 «Διαθέσιμα προς Πώληση» ή στον λογαριασμό 34.03 «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο».

Αν χρησιμοποιείται το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να παρακολουθούνται στον λογαριασμό 18.20 «Λοιπές Μακροπρόθεσμες επενδύσεις» ή στον Λογαριασμό 34.07 «Μερίδια Αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού».

Λόγω του ότι τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν δεσμευτεί, ως ποσό εγγύησης, θεωρούμε ότι πρέπει να παρακολουθούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή στον λογαριασμό 34.02 «Διαθέσιμα προς Πώληση» ή στον λογαριασμό 18.20 «Λοιπές Μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Νικόλαος Σγουρινάκης
Χαράλαμπος Συρούνης
Κωνσταντίνος Χαλέβας

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: