Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 404

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490

Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 21 Α τού N. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα των παραγράφων 4 και 11 .

2. Των άρθρων 115 επ. του N. 4483/2017 (Α΄ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Του ν. 4659/2020 (A΄ 21) «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει.

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Β. Την Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Την 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Δ. Την 2148 ΕΞ2020/04.02.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης περί έγκρισης διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α., του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α., της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και της Α.Α.Δ.Ε. με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ψηφιακή δήλωση γέννησης.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αποτύπωση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης για τέκνα που γεννιούνται σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων με χρήση του υποσυστήματος του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 13 του Ν. 4659/2020 , ο καθορισμός του τύπου και περιεχομένου και αφορά την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης, την απόδοση A.Μ.Κ.A., την ασφάλιση του νεογνού και την αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης, καθώς και η αποτύπωση των απαραίτητων τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της.

`Αρθρο 2
Υπόχρεοι στην ψηφιακή δήλωση γέννησης

Υπόχρεοι σε δήλωση γέννησης με την ψηφιοποιημένη διαδικασία του παρόντος είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:

α) Οι γονείς του νεογνού από κοινού.

β) Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του νεογνού, ο πατέρας του νεογνού.

γ) Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού.

`Αρθρο 3
Στοιχεία των υπόχρεων στην ψηφιακή δήλωση γέννησης

1. Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία των υπόχρεων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 22 του Ν. 344/1976 (Α΄ 143).

2. Καθορίζονται τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται από τους υπόχρεους του άρθρου 2, με σκοπό την κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου, ως εξής:

α) Η συγκατάθεση των υπόχρεων για την λήψη φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων δεδομένων τους που τηρούνται σε μητρώα του Δημοσίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων και των τυχόν προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

γ) Στοιχεία επικοινωνίας των υπόχρεων (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).

δ) Το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα.

ε) Αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

`Αρθρο 4
Διαδικασία κατάρτισης ψηφιακής δήλωσης γέννησης στο μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και στις μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων

1. O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/ τμημάτων νοσοκομείων προβαίνει στην κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων.

2. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αναζητά από το Μητρώο Πολιτών τα απαραίτητα στοιχεία για την δήλωση γέννησης, συμπληρώνοντας στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης.

3. Στην περίπτωση που ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή που αντιστοιχεί στα συμπληρωθέντα στοιχεία, αντλεί από το σύστημα τα ήδη σε αυτό καταχωρημένα στοιχεία. Τα πεδία που μένουν κενά συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

4. Εάν δεν ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή με βάση τα συμπληρωθέντα στοιχεία, τα πεδία συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

5. Μόλις ο υπάλληλος ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει την δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων.

6. Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας και τον ιατρό, αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων και οριστικοποιείται. Οι γονείς με την δήλωση γέννησης επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης γέννησης και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των φορολογικών, των ασφαλιστικών και άλλων τυχόν αναγκαίων δεδομένων που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Δημοσίου. Η επιβεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

7. Το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης έντυπης ενυπόγραφης δήλωσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης εντός του συστήματος δήλωσης. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

`Αρθρο 5
Διαδικασία στο Ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των υπόχρεων

1. Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας, ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα στοιχεία της δήλωσης γέννησης που απαιτούνται για την ληξιαρχική πράξη γέννησης αντλούνται μέσω του συστήματος.

2. Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο, πραγματοποιούνται τα εξής:

α) Αποδίδεται Α.Μ.Κ.Α. στο νεογνό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

β) Αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.

`Αρθρο 6
Διαδικασίες μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

1. Μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά Ε.Φ.Κ.Α., μητρώο Α.Μ.Κ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ενημερώνει με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τον Α.Μ.Κ.Α. του νεογνού.

`Αρθρο 7
Δικαιολογητικά

1. Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντλούνται από το σύστημα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

2. Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας, και το αρμόδιο ληξιαρχείο κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, υποχρεούται να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους. Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δεν ανευρεθούν και πάλι τα απαραίτητα στοιχεία, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους.

`Αρθρο 8
Διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων

1. Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α., του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. με το πληροφοριακό σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η διάθεση των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την διερεύνηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων των διαδικτυακών υπηρεσιών, πραγματοποιείται καταγραφή των κλήσεων.

3. Μεταβατικά και έως 31.03.2020, η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με τα ανωτέρω μητρώα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο παράρτημα Α της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Windows 7 Professional
Microsoft Visual Studio 2010

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ASP.NET Framework 4.X
Oracle Managed Data Access
Connection strings encryption

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB SERVER):

Microsoft IIS v. 7.0.6000.16386, Windows Server 2008
Enterprise R2, Microsoft Windows Server v. 6.0 (Build 6002: Service Pack 2)

Τεχνικές Προδιαγραφές :

Web Service Definition:

https://www.idika.gov.gr/webservices/amka/APONOMH AMKA WS/S ervice.asmx?WSDL

Βασική Μέθοδος:

entryPoint

Παράμετροι Εισόδου - 3:

1. Username

(π.χ. ΄johnDoe΄)

2. Password

(π.χ. ΄test)

Επίπεδο Βάσης Δεδομένων:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:

Oracle Database 12c

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΡΦΗ (MAX ΜΗΚΟΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Το username του webservice

X(20)

NAI

Κωδικός Ληξιαρχείου

Χ(20)

ΝΑΙ

Λεκτικό Ληξιαρχείου

Χ(200)

ΝΑΙ

Ονομα χρήστη Ληξιαρχείου

Χ(200)

ΝΑΙ

Επώνυμο χρήστη Ληξιαρχείου

Χ(200)

ΝΑΙ

AM ΚΑ Εκπροσώπου

Χ(11)

ΌΧΙ

Κωδικός Είδους Ταυτότητας Εκπροσώπου

Χ(1)

ΌΧΙ

Αριθμός Ταυτότητας Εκπροσώπου

Χ(15)

ΌΧΙ

Επώνυμο τρέχον Εκπροσώπου

Χ(30)

ΌΧΙ

Όνομα Εκπροσώπου

Χ(20)

ΌΧΙ

Πατρώνυμο Εκπροσώπου

Χ(15)

ΌΧΙ

Οδός & Αριθμός Δ/νσης Εκπροσώπου

Χ(37)

ΌΧΙ

Ταχ. Κώδικας Δ/νσης Εκπροσώπου

Χ(5)

ΌΧΙ

Δήμος Δ/νσης Εκπροσώπου

Χ(30)

ΌΧΙ

Τηλέφωνο Εκπροσώπου

Χ(12)

ΌΧΙ

AM ΚΑ του Αμεσα ασφαλισμένου

Χ(11)

ΝΑΙ

Κωδικός Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου

Χ(1)

ΌΧΙ

Κωδικός Φορέα Υγείας

Χ(5)

ΌΧΙ

Κωδικός Συγγενικής Σχέσης Νεογέννητου

Χ(1)

ΝΑΙ

Αριθμός Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Χ(20)

ΝΑΙ

Τόμος Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Χ(20)

ΝΑΙ

Έτος Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Χ(4)

ΝΑΙ

Μοναδικός Αριθμός Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Χ(20)

ΝΑΙ

Μοναδικός Αριθμός Μητρώου Πολίτη Νεογέννητου

Χ(100)

ΝΑΙ

Χώρα Υπηκοότητας Νεογέννητου

Χ(30)

ΌΧΙ

Κωδικός Φύλου Νεογέννητου

Χ(1)

ΝΑΙ

Επώνυμο Ελληνικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Όνομα Ελληνικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Πατρώνυμο Ελληνικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Μητρώνυμο Ελληνικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Επώνυμο Λατινικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Όνομα Λατινικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Πατρώνυμο Λατινικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Μητρώνυμο Λατινικό Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

AM ΚΑ Πατέρα Νεογέννητου

Χ(11)

ΝΑΙ

AM ΚΑ Μητέρας Νεογέννητου

Χ(11)

ΝΑΙ

ΑΦΜ Πατέρα Νεογέννητου

Χ(9)

ΌΧΙ

ΑΦΜ Μητέρας Νεογέννητου

Χ(9)

ΌΧΙ

Χώρα Υπηκοότητας Πατέρα Νεογέννητου

Χ(30)

ΝΑΙ

Χώρα Υπηκοότητας Μητέρας Νεογέννητου

Χ(30)

ΝΑΙ

Επώνυμο Ελληνικό Πατέρα Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Επώνυμο Ελληνικό Μητέρας Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Πατρικό Επώνυμο Μητέρας Ελληνικό

Χ(200)

ΌΧΙ

Επώνυμο Λατινικό Πατέρα Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Επώνυμο Λατινικό Μητέρας Νεογέννητου

Χ(200)

ΝΑΙ

Πατρικό Επώνυμο Μητέρας Λατινικό

Χ(200)

ΌΧΙ

Ημερομηνία Γέννησης Νεογέννητου

Χ(10)

ΝΑΙ

Χώρα Γέννησης Νεογέννητου

Χ(30)

ΝΑΙ

Δήμος Γέννησης Νεογέννητου

Χ(30)

ΝΑΙ

Οδός & Αριθμός Δ/νσης Νεογέννητου

Χ(100)

ΝΑΙ

Ταχ. Κώδικας Δ/νσης Νεογέννητου

Χ(5)

ΌΧΙ

Δήμος Δ/νσης Νεογέννητου

Χ(30)

ΌΧΙ

Πρώτο τηλέφωνο

Χ(12)

ΝΑΙ

Δεύτερο τηλέφωνο

Χ(12)

ΌΧΙ

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χ(200)

ΌΧΙ

Χώρα Δ/νσης Νεογέννητου

Χ(30)

ΌΧΙ

Ένδειξη ύπαρξης ονόματος Νεογέννητου

Χ(1)

ΝΑΙ

Αύξων αριθμός τέκνου σε πολλαπλή γέννηση

9(2)

ΌΧΙ

Ένδειξη έκθετου Νεογέννητου

Χ(1)

ΝΑΙ

Κινητό Τηλέφωνο Δικαιούχου Επιδόματος Γέννησης

X(100)

ΌΧΙ

EMAIL Δικαιούχου Επιδόματος Γέννησης

X(100)

ΌΧΙ

ΙΒΑΝ Δικαιούχου Επιδόματος Γέννησης

X(100)

ΌΧΙ

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: