Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 1/11-4-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

Στην Αθήνα σήμερα 1 Απριλίου 2018, οι υπογράφοντες α) «Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Κρίτωνα ΠΙΠΕΡΑ και τη Γεν. Γραμματέα Αγγελική ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ και β) «Σύνδεσμος των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Στάθη ΣΚΡΕΤΑ, Πρόεδρο, και τον Νίκο ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ, Γενικό Γραμματέα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας τοπικής ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφώνησαν την υπογραφή της ακόλουθης νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αφού δια της παρούσης καταγγέλλουν την από 25.11.2015 συλλογική σύμβαση εργασίας, που έλαβε αριθμό πράξης κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών 7/4.12.2015.

`Αρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι Διπλωματούχοι Ξεναγοί, που απασχολούνται στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

`Αρθρο 2
Βασικοί Μισθοί - Αμοιβές

Οι βασικοί μισθοί - αμοιβές των ξεναγών όπως είχαν διαμορφωθεί με την τελευταία από 25/11/2015 ΣΣΕ παραμένουν ως έχουν έως 31/03/2019 και αυξάνονται κατά 3% από 1/4/2019:

ΑΤΟΜΑ

Έως 31/03/2019

Από 1/4/2019

1. Ξενάγηση μισής μέρας

α) μέσα στην πόλη

1 έως 25

53,02

54,61

26 έως 50

53,35

54,95

β) έξω από την πόλη

1 έως 25

55,74

57,41

26 έως 50

61,38

63,22

2. Ξενάγηση ολοήμερη

α) μέσα στην πόλη

1 έως 25

62,54

64,42

26 έως 50

65,37

67,33

β) έξω από την πόλη

1 έως 25

78,88

81,25

26 έως 50

88,07

90,71

3. Ξενάγηση πολυήμερη (αποδοχές για κάθε μέρα) Ολόκληρη μέρα

1 έως 25

87,05

89,66

26 έως 50

89,39

92,07

4. Ξενάγηση νυχτερινή

1 έως 25

57,11

58,82

26 έως 50

60,05

61,85

5. Για εργαζόμενους σε Μουσεία & Αρχ. Χώρους

Αμοιβή ανά ώρα ξενάγησης

1 έως 25

31,26

32,20

26 έως 50

37,35

38,47

6. Κρουαζιέρα με ξενάγηση

89,39

92,07

Ειδικές αμοιβές

Οι ειδικές αμοιβές των ξεναγών διαμορφώνονται ως ακολούθως

Α. Δίγλωσση ξενάγηση

Για ξενάγηση μισής ημέρας προσαύξηση

12,94 €

13,33

Για ολοήμερη ξενάγηση προσαύξηση

20,96 €

21,59

Β. Υπερωριακή και νυκτερινή εργασία

Υπερωριακή εργασία πλέον των 8 ωρών (την ώρα)

12,94 €

13,33

Νυκτερινή υπερωριακή εργασία (την ώρα)

13,94 €

14,36

Γ. Συνοδεία

Για επιπλέον της ξενάγησης συνοδεία για μεταφορά από και προς λιμάνι ή αεροδρόμιο από ή προς το ξενοδοχείο πλέον της ημερήσιας αμοιβής

25,91 €

26,69

Δ. Πεζοπορία

Για πεζοπορία (πέρασμα φαραγγιού ή ανάβαση βουνού) προσαύξηση ημερήσιας αμοιβής

25,91 €

26,69

`Αρθρο 4

Τα έξοδα διατροφής ορίζονται σε 5 ευρώ το πρόγευμα, σε 18 ευρώ το γεύμα και σε 18 ευρώ το δείπνο. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφόσον δεν εκδίδεται από το τουριστικό γραφείο voucher.

`Αρθρο 5

Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς, συνήθειες, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Όροι των προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 6
Λοιποί όροι

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 25/11/2015 ΣΣΕ και οι μνημονευόμενοι σε αυτήν λοιποί όροι των προηγουμένων ΣΣΕ (02.03.2010, 31.03.2008, 20.3.2006, 1.11.2004, 23.1.2004) και ΔΑ ( 34/2000 , 41/2002 ), ήτοι:

6.1. Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατάρτισε ο εργοδότης. Στην εργασία περιλαμβάνεται και η με οποιοδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγουμένων ( ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§α, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.2. Στα λεωφορεία που πραγματοποιούν στο εσωτερικό εκδρομές με πρόγραμμα ξενάγησης θα επιβαίνει ξεναγός σύμφωνα με το Π.Δ. 340/2.9.96 και την Υ.Α. 13/ 14584/15-29 Απριλίου 1981 (ΦΕΚ Β 250), εκτός εάν δεν ορισθεί οποιαδήποτε μορφή συνοδείας, πλην του οδηγού του μεταφορικού μέσου (ΔΑ 41/2002 άρθρο 3§1).

6.3. Η εργασία αρχίζει από την εμφάνιση του ξεναγού στον καθορισμένο χρόνο και τόπο για την παραλαβή των ξεναγουμένων και λήγει με την παράδοση αυτών στον προκαθορισμένο τόπο (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§β, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4). /

6.4. Η αμοιβή των ξεναγών για μονοήμερη κρουαζιέρα ή για κάθε μέρα πολυήμερης κρουαζιέρας ορίζεται στο ανωτέρω ποσό ανεξάρτητα από τον αριθμό των ξεναγουμένων. Ο χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο από την παρούσα ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης. Κρουαζιέρα θεωρείται η ξενάγηση ατόμων που προέρχονται από κρουαζιερόπλοιο ή όταν ο ξεναγός πηγαίνει και επιστρέφει με τους ξεναγούμενους στον τόπο ξενάγησης με πλωτό μέσο (ΔΑ 34/2000 άρθρο 4§6, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.5. Όταν ο ξεναγός παραλαμβάνει ξεναγούμενους εκτός της έδρας του, η εργασία του αρχίζει με την αναχώρησή του προς συνάντηση των ξεναγουμένων και τελειώνει με την άφιξή του στον τόπο από τον οποίο αναχώρησε. Απαγορεύεται η ανάθεση στον ξεναγό της κατ΄ οίκον διανομής των ξεναγουμένων (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§δ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.6. Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής, είναι ο ξεναγός, ο οποίος ρυθμίζει, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του εργοδότη, τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§ε, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.7. Η έγγραφη εντολή ξενάγησης είναι υποχρεωτικά στη διάθεση του ξεναγού ή του εγγράφως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου προς παραλαβή στο τουριστικό γραφείο τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την έναρξη της πολυήμερης ξενάγησης και το αργότερο 16 ώρες πριν την έναρξη της μονοήμερης ξενάγησης. Το τουριστικό γραφείο, εφόσον το επιθυμεί, μεριμνά το ίδιο για την παράδοση του εντύπου στον ξεναγό μέσα στις ίδιες ως άνω προθεσμίες (ΣΣΕ 31/03/2008, άρθρο 5§1).

6.8. Εάν η μονοήμερη ή μισής μέρας ξενάγηση αναβληθεί ή ακυρωθεί με πρωτοβουλία του ταξιδιωτικού ή τουριστικού γραφείου, ο ξεναγός δικαιούται το σύνολο της αμοιβής που αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη ξενάγηση υπό τους όρους ότι η αναβολή αυτή δεν έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό 14 τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της ξενάγησης και ότι ο ξεναγός δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την ίδια ημέρα σε άλλη ξενάγηση. Εάν η ακύρωση αφορά πολυήμερη ξενάγηση, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τον ξεναγό έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της. Εάν η ενημέρωση πραγματοποιηθεί 5 ή 4 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της ξενάγησης ο ξεναγός δικαιούται το 60% του συνόλου της αμοιβής που αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη ξενάγηση. Αν η ενημέρωση πραγματοποιηθεί 3, 2 ή 1 ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ξενάγησης ο ξεναγός δικαιούται το 100% του συνόλου της αμοιβής αυτής. (ΣΣΕ 31/03/2008, άρθρο 5§2)

6.8.1. Εφ όσον υπάρχει κενή θέση επιβάτη στο τουριστικό λεωφορείο, ο ξεναγός συνεννοείται με τους επιβάτες και εφόσον αυτοί συμφωνούν, καταλαμβάνει θέση στην πρώτη σειρά καθισμάτων. (ΣΣΕ 31/03/2008, άρθρο 5§3)

6.9. Ξεναγός που εμφανίστηκε στο συμφωνημένο τόπο και χρόνο, για παραλαβή των ξεναγουμένων, δικαιούται ολόκληρη την αμοιβή, ακόμα και αν η ξενάγηση ματαιωθεί από λόγο μη οφειλόμενο σε ανώτερη βία. Ο εργοδότης μπορεί να ακυρώσει ανατεθείσα ξενάγηση, εφόσον αναθέσει στον ξεναγό άλλη της ίδιας κατηγορίας και αμοιβής. Εάν η αμοιβή για τη νέα ξενάγηση υπολείπεται εκείνης της αρχικής, ο εργοδότης καταβάλλει τη διαφορά (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§στ).

6.10. Εάν ο ξεναγός δεν εκτελέσει συμφωνηθείσα ξενάγηση υποχρεούται να καταβάλει στον εργοδότη αποζημίωση ίση με την αμοιβή του, εκτός εάν φροντίσει, έγκαιρα, για την ομαλή εκτέλεση της ξενάγησης, κύρια με την αποστολή αντικαταστάτη του (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§ζ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.11. Απαγορεύεται η ξενάγηση σε γλώσσα που δεν αναγράφεται στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και η ξενάγηση, από τον ίδιο ξεναγό, σε τρεις (3) ή περισσότερες γλώσσες, κατά την αυτή ξενάγηση (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§θ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.12. Απαγορεύεται η ξενάγηση περισσοτέρων από πενήντα (50) ατόμων από ένα ξεναγό. Για περισσότερους ξεναγούμενους ο εργοδότης οφείλει να προσλάβει τον ανάλογο αριθμό ξεναγών. Αυτό δεν ισχύει κατά τη μεταφορά των ξεναγουμένων με μεταφορικά μέσα, που προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας του ξεναγού με τους ξεναγουμένους δια μέσου μικροφωνικών εγκαταστάσεων (ΔΑ 41/2002 άρθρο 3 §3).

6.13. Δεν επιτρέπεται σε ολοήμερη ξενάγηση διαδρομή μεγαλύτερη από 500 χλμ (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§κ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.14. Ημέρες μεταφοράς είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει προς τον τόπο που θα παραλάβει τους ξεναγουμένους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους παρέδωσε. Οι δαπάνες μεταφοράς του ξεναγού, γευμάτων και πρωινού, καθώς και διανυκτερεύσεων, από την αρχή της μεταφοράς μέχρι το τέλος της ξενάγησης ή από το τέλος της ξενάγησης μέχρι τη μεταφορά του ξεναγού, για την επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη. Στις προηγούμενες περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση του ξεναγού, στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγουμενους ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, σε μονόκλινο δωμάτιο. Στις πολυήμερες κρουαζιέρες ο εργοδότης εξασφαλίζει στον ξεναγό καμπίνα επιβατών. Εάν ο εργοδότης ζητήσει την προσωρινή εγκατάσταση ξεναγού εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας του, τότε υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό κατάλυμα και πλήρη διατροφή, θεωρούμενης δεδομένης της ημερήσιας αμοιβής ξενάγησης και των λοιπών παροχών, σύμφωνα με την παρούσα (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§λ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4, ΣΣΕ 23/1/2004 άρθρο 3).

6.15. Εάν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός, στη μεταφορά του, είναι μεγαλύτερη των 200 χλμ., δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν την ξενάγηση (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§μ, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4).

6.16. Σε περίπτωση αλλαγής των ξεναγουμένων ή της κατηγορίας της ξενάγησης, τότε θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και ο ξεναγός δικαιούται την αντίστοιχη αμοιβή της νέας ξενάγησης (ΔΑ 34/2000 άρθρο 2§ν).

6.17. Ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή τόπο και ώρα της παραλαβής των ξεναγουμένων, καθώς και για τις διαδρομές, το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ξενάγησης (Αρθρο 2 παρ. γ ΔΑ 34/2000).

6.18. Χρόνος απασχόλησης (ΔΑ 34/2000 άρθρο 3, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4)

6.18.1. Ο χρόνος απασχόλησης του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:

α. Ξενάγηση μισής ημέρας θεωρείται η εκδρομή διάρκειας μέχρι 4 ωρών.

β. Ξενάγηση ολοήμερη θεωρείται η εκδρομή διάρκειας μέχρι 8 ωρών.

γ. Ολοήμερη θεωρείται η εκδρομή είτε είναι τοπική, είτε κρουαζιερόπλοιου, εφόσον καλύπτει, βάσει προγράμματος, πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπληρώσεως του κατά νόμον ωραρίου.

δ. Ξενάγηση νυκτερινή θεωρείται αυτή που αρχίζει μετά την 20:00 ώρα και διαρκεί μέχρι 4 ώρες.

ε. Εάν στην αρχή ή λήξη της νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν λειτουργούν συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να μεταφέρει τον ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο εκκίνησης και αντίστροφα. Αντί μεταφοράς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει στον ξεναγό τις δαπάνες μεταφοράς του με ταξί.

6.18.2. Για κάθε ώρα ξενάγησης που υπερβαίνει το χρόνο που καθορίζεται παραπάνω, ο ξεναγός αμείβεται υπερωριακά

6.19. Έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης (ΔΑ 34/2000 άρθρο 5§α, β, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4)

Α. Τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης του ξεναγού, κατά τη διάρκεια της εκδρομής, βαρύνουν τον εργοδότη

Β. Στη διάρκεια ολοήμερης (μονοήμερης) ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύμα ή το αντίτιμό του. Στη διάρκεια της πολυήμερης ξενάγησης, που σαν τέτοια θεωρείται η πλέον της μιας ημέρας ξενάγηση εκτός πόλεως, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό δύο γεύματα και πρωινό, καθώς και διανυκτέρευση, σε μονόκλινο δωμάτιο, στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγούμενους ή σε άλλο της ιδίας κατηγορίας

Γ. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή των ποσών αυτών, εφόσον αναλαμβάνει τη δαπάνη τους τρίτος, κατόπιν έγγραφης εντολής (voucher) του.

6.20. Επιδόματα Δώρα `Αδεια Προσαυξήσεις Κυριακή και Αργία (ΔΑ 34/2000 άρθρο 6, ΔΑ 41/2002 άρθρο 4, ΣΣΕ 31/03/2008, άρθρο 5§4)

Α. Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και η άδεια με το επίδομα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά

Β. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται σύμφωνα με το νόμο.

Γ. Η εορτή του Αγ. Πνεύματος ορίζεται ως αργία.

`Αρθρο 7

7.1. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 01/04/2018.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: