Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3373

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12509

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο "Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄1632 και διόρθωση σφάλματος Β΄1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 10197/10.06.2021 (Β΄ 2504), 19469/01.11.2021 (Β΄ 5118), 4634/09.03.2022 (Β΄ 1223), 8646/ 29.04.2022 (Β΄ 2134), 9014/06.05.2022 (Β΄ 2270) και 10204/(Β΄ 2587) όμοιες αποφάσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. α. Το άρθρο 60 του Ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Α΄ 101).

β. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

γ. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

δ. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

ε. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

στ. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ζ. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

η. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

θ. Τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/ 1974, Α΄ 90).

2. Την υπ΄ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο "Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 10197/10.06.2021 (Β΄ 2504), 19469/01.11.2021 (Β΄ 5118), 4634/09.03.2022 (Β΄ 1223), 8646/ 29.04.2022 (Β΄ 2134), 9014/06.05.2022 (Β΄ 2270) και 10204/20.05.2022 (Β΄ 2587) όμοιες αποφάσεις.

3. Την έγκριση επικαιροποίησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με την 283η (01/06/2022) και 284η (15.06.2022) Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την υπ΄ αρ. 12353/22.06.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία η υπό έκδοση απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο "Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β΄1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 10197/10.06.2021 (Β΄ 2504), 19469/01.11.2021 (Β΄ 5118), 4634/09.03.2022 (Β΄ 1223), 8646/ 29.04.2022 (Β΄ 2134), 9014/06.05.2022 (Β΄ 2270) και 10204/20.05.2022 (Β΄ 2587) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Αντικαθίσταται το Παράρτημα Ι «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων» της ως άνω απόφασης, ως εξής:

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο "Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 10197/10.06.2021 (Β΄ 2504), 19469/01.11.2021 (Β΄ 5118), 4634/09.03.2022 (Β΄ 1223), 8646/ 29.04.2022 (Β΄ 2134), 9014/06.05.2022 (Β΄ 2270) και 10204/20.05.2022 (Β΄ 2587) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: