Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3578

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 96039 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β΄2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 70 του Ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005- Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

6. Tην υπό στοιχεία Υ70 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Την υπ΄ αρ. 51875/7.5.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

12. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί­κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

13. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

14. Την υπ΄ αρ. 431/2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021» (Β΄ 1459).

15. Την υπό στοιχεία 19.3.2020/C (2020) 1863 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Προσωρινό Πλαίσιο»).

16. Την υπό στοιχεία 49798 ΕΞ 2021/23.4.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

17. Την υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)» (Β΄ 2668).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β΄ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β΄ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του Ν. 4790/2021 (Α΄ 48)» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1, κατά οποιαδήποτε ημερομηνία του μήνα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της πληρωμής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, κατόπιν της ενημέρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή η δόση, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό χρονικό διάστημα επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).

2. Η παρ. 6 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)» (Β΄ 2668), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΕΓΔΙΧ ενημερώνει τους πιστωτές, ώστε να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην πλατφόρμα ΗΠΕΔΠΚ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών.

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β΄ 2668) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγ. Ι. Ρέντης, 2 Αυγούστου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: