Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020
Αρ.Πρωτ. Μ-Δ: 374

Προς:

1. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (EAEE) Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

2. Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΑΣΕ), Βησσαρίωνος 9 και Σίνα, 106 72 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΝΤ. 3/2020 Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ. (του άρθρου 16 Α του Ν. 1876/1990)

Θέμα:

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Συνεδρίασε στην Αθήνα με έδρα τον Ο.ΜΕ.Δ., την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση: α) Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Καλλιόπη Πανά, Αρεοπαγίτης, (παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης), γ) Χαράλαμπος Μπρισκόλας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, δ) Κωνσταντίνος Κρεμαλής, (παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης), Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., και ε) Μίρκα Καζιτώρη, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., (τακτικά μέλη).

Θέμα της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ΄ αριθμ. Μ-Δ: 310/005ΕΦ/23.10.2020 εφέσεως της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κατά της υπ΄ αριθμ. 7/2020 Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης".

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: Εκ μέρους της ΕΑΕΕ ο Κωνσταντίνος Πηνιώτης, νομικός σύμβουλος και Παναγιώτης Δημητρίου (με φυσική παρουσία), Φίλιππα Μιχάλη, Ιωάννης Λαπατάς, Μαργαρίτα Αντωνάκη, Εύα Βαρουχάκη και Ιωάννης Φασόης (μέσω τηλεδιάσκεψης). Εκ μέρους της ΟΑΣΕ ο Σπυρίδων - Ναπολέων Κολαϊτης και Χρήστος Παπαδόγιαννης Πρόεδρος, (με φυσική παρουσία), και `Αννα / Δάρρα, Δημήτριος Ζερδελής, νομικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ Χατζάκης, Σταύρος Ξηρόπουλος, Ιωάννης Πετσαλάκης και Ιωάννης Χαλικιάς (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους, απάντησαν στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, συμφωνήθηκε δε η απόφαση να δημοσιευθεί μέχρι 15/12/2020.

Η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ν.Σ.Κ. (Σταδίου 29) και ύστερα από εξέταση της εν λόγω έφεσης, της προηγηθείσας διαδικασίας, της εφαρμοστέας νομοθεσίας, και όλων των στοιχείων του φακέλου,

Έκρινε, σύμφωνα με το νόμο τα εξής

1. Προβάλλεται (λόγος 3ος) ότι εσφαλμένα - και παρά τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου της - έγινε δεκτό με την προσβαλλομένη ότι η παρούσα υπόθεση διέπεται από τις διατάξεις του αρθρ. 16 του Ν. 1876/1990 , ως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν με το άρθρο 57 του Ν. 4635/2019 (A΄ 167/30.10.2019) με τον οποίο η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται δραστικά και επιτρέπεται μόνον στις οριζόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες, πάντως, δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ο νέος νόμος 4635/2019, όπως συνάγεται από το σκοπό του, καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις διαιτησίας, στις οποίες, κατά την 30η.10.2020 δεν είχε ορισθεί διαιτητής ή ο ορισθείς διαιτητής δεν είχε αναλάβει ακόμη τα καθήκοντα του. Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί, διότι, ο νόμος, εφόσον δεν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, ορίζει για το μέλλον (ΑΚ αρθρ.2) καταλαμβάνει δε τις διαφορές που ανακύπτουν μετά την έναρξη της ισχύος του. Κατόπιν αυτού, οι ουσιαστικές ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019, ο οποίος δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις, δεν εφαρμόζονται στις αιτήσεις διαιτησίας που είχαν ήδη υποβληθεί πριν από τις 30.10.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην ΕτΚ, (1/20 Πεντ.ΔΑ). Δεδομένου δε ότι εν προκειμένω, η επίδικη αίτηση για επίλυση της διαφοράς υπεβλήθη μονομερώς από την πλευρά των εργαζομένων (Ο.Α.Σ.Ε.) στον Ο.ΜΕ.Δ. στις 10.10.2019, ήτοι πριν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παραπάνω νόμου, η εν λόγω διαφορά διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, ως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν με το άρθρο 57 του Ν. 4635/2019 . Τα αυτά κρίνοντας η εκκαλουμένη, ορθό το νόμο ερμήνευσε, αντιμετώπισε δε αιτιολογημένα τους σχετικούς ισχυρισμούς των μερών.

2. Προβάλλεται περαιτέρω, (2ος λόγος) ότι αναιτιολόγητα απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη ο προβληθείς από την εκκαλούσα ισχυρισμός, περί ακυρότητας της διαιτητικής διαδικασίας λόγω μη προσκλήσεως των μερών εκ μέρους του Ο.ΜΕ.Δ. για την ανάδειξη διαιτητών, εντός 48 ωρών από την κατά τα ανωτέρω προσφυγή στη διαιτησία, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 . Κατά την κρίση της παρούσας Επιτροπής, εφόσον η τήρηση της εν λόγω προθεσμίας δεν τίθεται από το νόμο επί ποινή ακυρότητας, εν προκειμένω δε η κατά τα ανωτέρω κλήση προς τα μέρη για την πρόοδο της διαδικασίας έλαβε χώρα (λόγω οργανωτικών προβλημάτων του Ο.ΜΕ.Δ.) στις 28.11.2019, εντός ευλόγου, πάντως, χρόνου από την υποβολή της αίτησης διαιτησίας, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη ο παραπάνω ισχυρισμός, με τη σκέψη ότι η εν λόγω προθεσμία είναι ενδεικτική, είναι δε απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα.

3. Προβάλλεται (4ος λόγος) ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της εκκαλούσας ότι η επίδικη διαδικασία είναι άκυρη, και για το λόγο ότι η αίτηση υπαγωγής στη διαιτησία υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. στις 10.10.2019, ενώ η θητεία του Διοικητικού του Συμβουλίου είχε λήξει από 29.4.2019 και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες του Οργανισμού δεν ήταν εντεταλμένες να παραλαμβάνουν έγγραφα. Εξάλλου, η αναδρομική παράταση της θητείας του εν λόγω Δ.Σ. με το αρθρ. 64 του Ν. 4635/2019 δεν θεραπεύει, κατά την εκκαλούσα, την ανωτέρω ακυρότητα διότι ο νόμος δεν περιέχει ειδική ρήτρα περί ισχυροποίησης προηγουμένων ενεργειών. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι με την παραπάνω διάταξη του Ν. 4635/2019 παρατάθηκε αναδρομικά η θητεία του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., προκειμένου να υπάρξει συνέχεια της λειτουργίας του, εν πόση δε περιπτώσει οι υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ. δεν είχαν καταργηθεί, δεν απαιτείτο δε, ειδική εντολή του Δ.Σ. για την παραλαβή εκ μέρους τους αιτήσεων διαιτησίας.

4. Προβάλλεται(1ος λόγος) ότι εσφαλμένως δεν ελήφθη υπόψη από την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας το από 13.10.2020 υπόμνημα που κατέθεσε η εκκαλούσα προς αντίκρουση του υπομνήματος της άλλης πλευράς, όπως τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι το εν λόγω υπόμνημα δεν αναφέρεται στην εκκαλουμένη, ούτε άλλωστε, μπορούσε να ληφθεί υπόψη αφού η εκκαλουμένη φέρει ημερομηνία 14.10.2020. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος διότι δεν απαιτείται η κατ΄ ιδίαν αναφορά στη διαιτητική απόφαση κάθε στοιχείου που ελήφθη υπόψη, ενώ, άλλωστε, το υπόμνημα δύναται να αναγνωσθεί και να ληφθεί υπόψη και εντός της ιδίας ημέρας καταθέσεως του.

5. Η εκκαλούμενη απόφαση διατήρησε τις αποδοχές των εργαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη της εκκαλούσας στα επίπεδα που είχαν συμφωνηθεί με την τελευταία ισχύσασα από 29.7.2009 - 2010 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της προσβαλλομένης, προβλέπονται 42 κλιμάκια βασικών μισθών (ΜΚ), από 956 έως 1303 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του εργαζομένου, ενώ με το άρθρο 2 προβλέπεται περαιτέρω, η καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, στην ίδια δε διάταξη ορίζεται (2 περ. ε) ότι «οι ρυθμίσεις του όρθρου αυτού, 6/2012». Η εκκαλούσα ισχυρίζεται (5ος και 13ος λόγοι) ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν είναι νόμιμες για τους εξής λογούς: Μετά τις 12.8,2012, οπότε η παραπάνω ΣΣΕ πέρασε στο στάδιο της μετενέργειας, τα ελάχιστα όρια αποδοχών των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο καθορίζονται πλέον σύμφωνα με τον κατά νόμο κατώτατο μισθό (ήδη 650 ευρώ), σύμφωνα δε με το αρθρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012, δεν επιτρέπεται η υποχρεωτική αύξηση των αποδοχών, έως ότου η ανεργία μειωθεί κάτω του 10%. Με τα δεδομένα αυτό, κατά την εκκαλούσα, ο καθορισμός των αποδοχών των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο στα επίπεδα του 2012, παραβιάζει την ανωτέρω ΠΥΣ και είναι παράνομος, εσφαλμένως δε η Τριμελής Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τον σχετικό ισχυρισμό που προβλήθηκε και ενώπιον της. Η πλευρά των εργαζομένων αντιτείνει (βλ. από 3.12.2020 υπόμνημα της ΟΑΣΕ) ότι κατά την έννοια της εν λόγω ΠΥΣ, επιβάλλεται η αναστολή των αυξήσεων που προβλέπονταν σε υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος της διατάξεις, ενώ δεν απαγορεύονται οι αυξήσεις με ΣΣΕ ή διαιτητικές αποφάσεις για το μέλλον. Επί των ανωτέρω, η παρούσα Επιτροπή καταλήγει ομοφώνως στα κάτωθι:

Στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012 , (Α 38 728.2.2012), η οποία εκδόθηκε κατ΄ επίκληση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2020 (το λεγόμενο «Μνημόνιο II», Α΄28/14.2.2012) προβλέπεται ότι: «Από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ επιχειρήσεων ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

`Αρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1. Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ. και ΤΕΑΕΑΠΑΕ), ορίζονται από 1 έως 42 διαμορφώνονται ως εξής από 6.02.2019 έως 6,02.2021:

Πίνακας 1

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ σε €

1

956

2

959

3

961

4

964

5

967

6

970

7

988

δ

991

9

1021

10

1030

11

1078

12

1078

13

1094

14

1097

15

1110

16

1113

17

1130

18

1136

19

1150

20

1158

21

1165

22

1168

23

1177

24

1180

25

1196

26

1203

27

1215

28

1223

29

1229

30

1232

31

1236

32

1246

33

1256

34

1267

35

1279

36

1289

37

1298

38

1299

39

1300

40

1301

41

1302

42

1303

1.2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, φορέα κ.λπ. ως άρθρο 1 παρούσας ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικό προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικό από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

`Αρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται στο 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) από 1/2/2019 σε τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

ε) Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.

`Αρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα

1) Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού η ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα faster

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:

Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 23% και 28% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδια βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Dipioma in Insurance/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ΄ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικό και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

`Αρθρο 4
Χρόνος Εργασίας

Καθιερώνεται εβδομάδα 5 ημερών εργασίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 39. Το ωράριο είναι συνεχές με εξαίρεση τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπου μπορεί να υπάρχει και απογευματινή εργασία.

`Αρθρο 5
Οδοιπορικά εκτός έδρας

1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 6.02.2019.

2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 150 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

`Αρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1. Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών (κύριο και βοηθητικό προσωπικό), για τα χρονικά διαστήματα από 6.02.2019 έως 6.02.2021, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 1

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ €

0

970

1

973

2

976

3

979

4

982

5

985

6

988

7

991

8

994

9

1008

10

1018

11

1030

12

1039

13

1043

14

1052

15

1060

16

1066

17

1070

18

1074

19

1075

20

1087

21

1096

22

1110

23

1123

24

1131

25

1143

26

1154

27

1163

28

1178

29

1181

30

1195

31

1207

32

1215

33

1221

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

Από 26.02.2019

1226

1228

1229

1230

1231

1232

1234

1235

1.2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, φορέα κ.λπ. ως άρθρο 1 παρούσας ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτό που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικό προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες οπό την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικό μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της διετίας δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

13. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Από 26.02.2019

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1662

1445

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33° κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

1/5/2010

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

1/5/2010

1679

1459

1696

1474

1713

1489

1730

1503

1747

1519

1764

1534

1782

1549

1800

1565

`Αρθρο 2α
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται σε 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) από 6/02/2019 σε τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

ε) Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.

`Αρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα

1) Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 10% επί του εκάστοτε

βασικού μισθού του εργαζομένου.

3) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6/02/2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα ,1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:

Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 23% και 28% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικό σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CU) του Ε.LA.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Assoeiateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται & αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικό και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

`Αρθρο 4
Επίδομα τοκετού

Από 6.02.2019 το επίδομα τοκετού ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσό που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 685 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ

`Αρθρο 1
Επίδομα Γάμου

Καταβάλλεται επίδομα γάμου ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού του εργαζομένου. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.

`Αρθρο 2
Επίδομα Τέκνων

Καταβάλλεται επίδομα τέκνων ποσοστού 7% για κάθε παιδί επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι ότου το παιδί συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το 22ο εφόσον φοιτά σε επαγγελματική σχολή (ΙΕΚ).

Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην παρούσα σύμβαση. Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται και στις ανύπαντρες μητέρες.

`Αρθρο 3
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας αποζημίωση ποσού 180 ευρώ μηνιαίως, επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 4
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 8 του Ν. 1483/1984 χορηγείται: από 6.02.2019 επίδομα 16% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου, του κεφαλαίου 2 άρθρο 1 πίνακας 1 και το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου του κεφαλαίου 3 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικό για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

`Αρθρο 5
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία η τετραπλήγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.

`Αρθρο 6
Ετήσια κανονική άδεια

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λπ. ως προς την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας συμφωνούν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως εργοδότη ως εξής:

α) Για 1 συμπληρωμένο έτος, 21 εργάσιμες ημέρες ετησίως,

β) Για 2 έως 4 συμπληρωμένα έτη, 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως

γ) Για 5 συμπληρωμένα έτη, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως.

δ) Για 10 συμπληρωμένα έτη, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως,

ε) Για 25 συμπληρωμένα έτη, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως,

στ) Για 28 συμπληρωμένα έτη, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως.

Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία, και την ΕΓΣΣΕ.

`Αρθρο7
Συνδικαλιστικές άδειες - διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης

α) Συνολικά έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε., απαλλάσσονται με υπόδειξή της για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων, από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των οσφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης Ο.Α.Σ.Ε.

β) Στα 9 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών μετ΄ αποδοχών, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣΥΑΕ προς την Εταιρεία, η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.

γ) Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ), δικαιούται να έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους, εργασίας. Ο χώρος ανάρτησης των πινάκων, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της διοίκησης του Συλλόγου.

δ) Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ1 αυτές.

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.

`Αρθρο 8
Ενίσχυση επιμορφωτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ο.Α.Σ.Ε.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και για το χρόνο ισχύος της ενισχύουν με το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε έτος τα ερευνητικά -επιμορφωτικά προγράμματα της Ο.Α.Σ.Ε. και του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε. Στην αρχή κάθε έτους η Ο.Α.Σ.Ε. θα ενημερώνει την Ε.Α.Ε.Ε. για τον κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς Ο.Α.Σ.Ε., των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Ο.Α.Σ.Ε. και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2020 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η Ε.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην Ο.Α.Σ.Ε.

`Αρθρο 9
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 55.000 ευρώ για κάθε έτος ισχύος της.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, για δε το έτος 2020 μέχρι το τέλος 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

`Αρθρο 10
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ καταβάλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της Ο.Α.Σ.Ε. αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2020 μέχρι το τέλος 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η Ε.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Τελικές διατάξεις

1. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

2. Για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 06.02.2019 (επόμενη αίτησης μεσολάβησης 05.02.2019) και λήγει την 05.02.2021.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 14 Δεκεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος Μαρίνα Παπαδοπούλου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: