Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24/7/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1115742 ΕΞ2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5 %ο, του Ν.2093/92 (ΦΕΚ 181/Α΄) και της Ειδικής Εισφοράς 1,2 % του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), σε απαλλασσόμενα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακά προϊόντα.

Σχετ.: α΄) Οι παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 9, του Ν. 2093/92 (ΦΕΚ 181/A΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β΄) Η παράγραφος 1, του άρθρου 78, του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/A΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, γ΄) Η περίπτωση α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 19, του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. δ΄) Το με αρ.πρωτ: ΔΥδρογ/Β/Φ.5/175279/26-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Κατόπιν αναφορών/ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, από Τελωνειακές Αρχές και οικονομικούς φορείς, την έκδοση δικαστικών Αποφάσεων, σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5% σε ενεργειακά προϊόντα που προορίζονται για ειδικές χρήσεις και απαλλάσσονται από την καταβολή του Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 78, του Ν. 2960/2001 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του δ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς 1,2% που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3054/2002 , όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

A . Αναφορικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5 %ο σε απαλλασσόμενα από την καταβολή Ε.Φ.Κ. ενεργειακά προϊόντα.

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 9 του Ν.2093/92 , ορίζεται ότι: "Επί των υπαγομένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων, υπολογίζεται ειδικό τέλος σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 %ο). Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους στα είδη της προηγούμενης παραγράφου, διαμορφώνεται από την τιμολογιακή αξία και τον πράγματι εισπραττόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης."

2. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1, του άρθρου 78, του Ν.2960/2001 προβλέπονται ειδικές απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής του ΕΦΚ για ορισμένα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια όταν προορίζονται για συγκεκριμένες ειδικές χρήσεις,

3. Κατόπιν σχετικής νομολογίας (αποφάσεις δικαστηρίων κατά την εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την ακύρωση πράξεων χρέωσης του ειδικού τέλους 5 %ο στις περιπτώσεις απαλλαγών από τον ΕΦΚ ορισμένων ενεργειακών προϊόντων) κρίθηκε ότι το εν λόγω Ειδικό Τέλος το οποίο επιβάλλεται σε προϊόντα υποκείμενα σε ΕΦΚ έχει παρακολουϋηματικό - παρεπόμενο χαρακτήρα έναντι του οφειλόμενου ΕΦΚ και δεν θα πρέπει να επιβάλλεται για ορισμένα ενεργειακά προϊόντα τα οποία προορίζονται για ειδικές κατά περίπτωση χρήσεις και απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ.

Συνεπώς, για λόγους χρηστής Διοίκησης και προς συμμόρφωση με τη σχετική νομολογία, δεν επιβάλλεται το Ειδικό Τέλος (5%) του Ν.2093/92 κατά τον τελωνισμό, με Δήλωση ΕΦΚ ή με Διασάφηση Εισαγωγής, των προϊόντων τα οποία απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1, του άρθρου 78, του Ν.2960/2001 .

Ως εκ τούτου και προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, επικαιροποιήθηκαν οι κωδικοί απαλλαγής της κατηγορίας Ε «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στο υποσύστημα Taric του ICISnet, οι οποίοι συμπληρώνονται στη θέση 37β της Διασάφησης Εισαγωγής ή της Δήλωσης ΕΦΚ. Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται πίνακας στο Παράρτημα Ι της παρούσας με τους ισχύοντες κωδικούς απαλλαγής της κατηγορίας Ε στο υποσύστημα Taric του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet,

B. Αναφορικά με την Ειδική Εισφορά 1,2%, του άρθρου 19, του Ν . 3054/2002

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 19, του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, προβλέπεται ειδική εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν: α) οι κάτοχοι `Αδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, β) οι κάτοχοι `Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α και β της παρ. 3 του άρθρου 7, γ) οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και δ) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους `Αδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους, εκτός από τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας και της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Επιπλέον στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου ορίζονται οι κατηγορίες των πετρελαιοειδών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

2. Η εισφορά αυτή εισπράττεται, από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων, με το ίδιο παραστατικό (Δήλωση ΕΦΚ ή Διασάφηση Εισαγωγής) με το οποίο εισπράττονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις των προϊόντων αυτών (ΕΦΚ, ΦΠΑ κ.λ.π.) και αποδίδεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας»,

3. Με αφορμή ερωτήματα οικονομικών φορέων αναφορικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής της ανωτέρω ειδικής εισφοράς για ορισμένα ενεργειακά προϊόντα (αρωματικούς υδρογονάνθρακες, white spirit, ελαφρά λάδια) τα οποία απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ, όταν προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν.2960/2001, όπως ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην οποία υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο δ΄ σχετικό έγγραφο, απεφάνθη ως εξής :

«α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το Φωτιστικό πετρέλαιο υφίσταται υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς 1,2%, ανεξαρτήτως χρήσης τους, δεδομένου ότι περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΙΙ της παρ.1, του άρθρου 3, του Ν.3054/2002 και επομένως η διακίνησή τους διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3054/2002.

β. Η διακίνηση white spirit, τολουόλιου, βενζόλιου, ξυλόλιου και ελαφρών λαδιών δεν συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς 1,2%, καθώς δεν περιλαμβάνονται στα πετρελαιοειδή προϊόντα της παρ.1, του άρθρου 3 του Ν.3054/2002 και επομένως για τα εν λόγω προϊόντα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.»

Συνεπώς τα ενεργειακά προϊόντα : white spirit, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ελαφρά λάδια, ανεξάρτητα από τη χρήση για την οποία προορίζονται, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται η Ειδική Εισφορά 1,2%, κατά τον τελωνισμό των εν λόγω προϊόντων με Δήλωση ΕΦΚ ή με Διασάφηση Εισαγωγής,

Για την εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήθηκαν οι Εθνικοί Πρόσθετοι Κωδικοί Φορολογίας των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων, στο υποσύστημα Taric του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet,

Ο διοικητής ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

E

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ε01

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΡ. 15΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1,2%

E02

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1,2%

E03

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ) (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1,2%

E04

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (WHITE SPIRIT) (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

E05

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΑΔΙΩΝ (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

E06

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1ζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % & ΦΠΑ

E07

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1η΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 % & ΦΠΑ

E08

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1θ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ & ΦΠΑ

E09

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΕΡ. 1ι΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ

E10

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΕΡ. 1ια΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ

Ε11

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΠΕΡ. ιστ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01), & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

Ε12

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ(ΠΕΡ. ιζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ε13

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. ιη΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ε14

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

Ε15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. ιζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01) - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

Ε16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. ιη΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01) - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

Ε17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. ιθ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/01) - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

E18

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΕΡ. 1ζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ

Ε19

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΕΡ. 1θ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001), ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5 %% & ΦΠΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: