Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5019/2023.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 218
3 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4021

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Αρθρο 1
Αρθρο 2
Αρθρο 3
Αρθρο 4
Αρθρο 5
Αρθρο 6
Αρθρο 7 Τροποποιήσεις του Ν. 3746/2009
A ρθρο 8 Λοιπές διατάξεις Τροποποιήσεις του N . 3458/2006 και του N . 3601/2007
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/110/ΕΚ)
Αρθρο 9 Σκοπός
Αρθρο 10 (`Αρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί
Αρθρο 11 (`Αρθρο 1 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις
Αρθρο 12 (`Αρθρο 3 της Οδηγίας) Ορισμός των αρμόδιων αρχών
`Αρθρο 13 Γενικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας
Αρθρο 14 (`Αρθρο 4 της Οδηγίας) Αρχικό κεφάλαιο
Αρθρο 15 (`Αρθρο 5 της Οδηγίας) Ίδια κεφάλαια
Αρθρο 16 (`Αρθρο 6 της Οδηγίας) Λοιπές δραστηριότητες
Αρθρο 17 (`Αρθρο 7 της Οδηγίας) Απαιτήσεις διασφάλισης
Αρθρο 18 (`Αρθρο 8 της Οδηγίας) Σχέσεις με τρίτες χώρες
Αρθρο 19 (`Αρθρο 9 της Οδηγίας) Δυνητικές εξαιρέσεις
A ρθρο 20 (`Αρθρο 10 της Οδηγίας) Απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος
A ρθρο 21 (`Αρθρο 11 της Οδηγίας) Έκδοση και εξαργύρωση
A ρθρο 22 (`Αρθρο 12 της Οδηγίας) Απαγόρευση τόκων
A ρθρο 23 (`Αρθρο 13 της Οδηγίας) Καταγγελίες
`Αρθρο 24 (`Αρθρο 13 Οδηγίας 2009/110/ΕΚ) Κυρώσεις
Αρθρο 25 (`Αρθρο 13 της Οδηγίας) Αρμόδια αρχή
Αρθρο 26 (`Αρθρο 13 της Οδηγίας) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
Αρθρο 27 (`Αρθρο 16 παρ. 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 28 Μεταβατική διάταξη
Αρθρο 29 (`Αρθρο 19 της Οδηγίας) Τροποποιήσεις στο Ν. 3691/2008
Αρθρο 30 (`Αρθρο 20 της Οδηγίας) Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3601/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/111/ΕΚ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ ΚΑΙ 2007/64/ΕΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»
Αρθρο 31 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 32 (άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας) Συνεργασία αρμόδιων αρχών στην περίπτωση σημαντικού υποκαταστήματος
Αρθρο 33 (`Αρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας) Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Αρθρο 34 (άρθρο 1 παρ. 31 περίπτωση α΄ της Οδηγίας) Συντονιστικός ρόλος της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση
Αρθρο 35 (άρθρο 1 παρ. 32 της Οδηγίας) Ειδοποίηση αρμοδίων αρχών σε περίπτωση κρίσης
Αρθρο 36 (άρθρο 1 παρ. 33 της Οδηγίας) Σώματα εποπτών
Αρθρο 37 (άρθρο 1 παρ. 31 περίπτωση 6΄ της Οδηγίας) Συνεργασία αρμόδιων αρχών για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 28
Αρθρο 38 (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας) Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο
A ρθρο 39 (άρθρο 2 παρ. 7 της Οδηγίας) Διατάξεις για τις Ε.Π.Ε.Υ.
A ρθρο 40 (άρθρο 1 παρ. 34 της Οδηγίας) Λοιπές τροποποιήσεις του N . 3601/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/44/ΕΚ)
A ρθρο 41 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
A ρθρο 42 (άρθρο 1 της Οδηγίας) Τροποποιήσεις του N . 2789/2000
Αρθρο 43 Τροποποιήσεις του Ν. 3301/2004 (άρθρο 2 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010
Αρθρο 44 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Αρθρο 45
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ
Αρθρο 46
Αρθρο 47 Τροποποιήσεις στο Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ
Αρθρο 48
Αρθρο 49
Αρθρο 50 Τροποποιήσεις του Ν . 3864/2010
Αρθρο 51 Λήξη θητείας μελών ΕΛΣΤΑΤ
Αρθρο 52 Τροποποιήσεις του Ν . 4002/2011
Αρθρο 53 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Αρθρο 54 Εναρξη ισχύος

Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: