Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβαση
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 1496/1984 (1)

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου. (Φ.Ε.Κ. 178/14.11.1984, Τ.Α΄)

(1) Ανακοίνωση «Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου. (Βουδαπέστη 25.5.1983)» (Φ.Ε.Κ. 9/24.1.1985, τ.Α΄).

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο σ΄ αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Βουδαπέστη στις 25 Μαίου 1983 και κυρώθηκαν με τον 1496/1984 Νόμο, που δημοσιεύτηκε στο 178 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 14 Νοεμβρίου 1984, θα τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης, στις 17 Φεβρουαρίου 1985.

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και το συνημμένο σ΄ αυτή Πρωτόκολλο που υπογράφτηκαν στη Βουδαπέστη στις 25 Μαίου 1983 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας επιθυμώντας να αποφύγουν τη διπλή φορολογία σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Συνομολόγησαν την ακόλουθη Σύμβαση:

`Αρθρο 1 Πεδίοεφαρμογής
`Αρθρο 2 Καλυπτόμενοιφόροι
`Αρθρο 3 Γενικοίορισμοί
`Αρθρο 4 Κάτοικος
`Αρθρο 5 Μόνιμηεγκατάσταση
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδηεπιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
`Αρθρο 13 Ωφέλειααπόκεφάλαιο
`Αρθρο 14 Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 16 Αμοιβέςδιευθυντών
`Αρθρο 17 Πρόσωπα που παρέχουν ψυχαγωγία
`Αρθρο 18 Συντάξεις
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Σπουδαστές
`Αρθρο 21 Καθηγητές
`Αρθρο 22 `Αλλαεισοδήματα
`Αρθρο 23 Κεφάλαιο
`Αρθρο 24 Αποφυγή διπλής φορολογίας
`Αρθρο 25 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 26 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 27 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 28 Μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών
`Αρθρο 29 θέσησεισχύ
`Αρθρο 30 Λήξη

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό, υπόγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στη Βουδαπέστη σήμερα 25 Μαίου 1983, στην αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Πρωτόκολλο

Κατά την υπογραφή σήμερα της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν επί των κατωτέρω διατάξεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης.

`Αρθρα 5 και 7

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Ελληνική Αντιπροσωπεία, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5, της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 ανταποκρίνονται πλήρως στις γενικές διατάξεις των Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει πρόσφατα η Ελληνική Δημοκρατία. Κανένα κέρδος δεν μπορεί να αποδοθεί στη μόνιμη εγκατάσταση από το γεγονός της παράδοσης αγαθών ή εμπορευμάτων, μηχανημάτων ή εξοπλισμού ανεξάρτητα από το αν η παράδοση έγινε από την επιχείρηση ή από τρίτο πρόσωπο.

Εννοείται ότι ο όρος «τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει επίσης και τον τόπο της παραγωγής.

Σχετικά με το άρθρο 7, όταν ένα εργοτάξιο, έργο κατασκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνο εκείνα τα κέρδη μπορούν να αποδοθούν στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα οποία πραγματοποιεί η μόνιμη εγκατάσταση από τη δραστηριότητα του εργοταξίου, έργου κατασκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης.

`Αρθρο 10

Συμφωνείται ότι, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ και εκείνων της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 βασίζεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία σχετικά με το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων, όπως ισχύει κατά το χρόνο της υπογραφής της Σύμβασης, μερίσματα που καταβάλλονται από μια εταιρεία η οποία εδρεύει στην Ελληνική Δημοκρατία εκπίπτονται κατά τον υπολογισμό των κερδών της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα, οι δύο Κυβερνήσεις θα αναλάβουν την αναθεώρηση των διατάξεων της παραγράφου 2 όταν δεν υφίστανται πλέον η βάση αυτής της διαφοράς.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση ο αθροιστικός ελληνικός φόρος επί των μερισμάτων και επί των κερδών από τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα δεν θα υπερβαίνει το 45 τοις εκατόν. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι΄αυτό υπόγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε σε δύο πρωτότυπα στη Βουδαπέστη σήμερα 25 Μαίου 1983 στην αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

`Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: