Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1826

Αριθμ. Α.1021

Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. :

α) Τις παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 και το άρθρο 40 του N. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

β) το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41 ,

γ) τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58),

δ) την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1068/1.4.2015 απόφαση «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄ 497),

ε) την υπό στοιχεία ΠΟΛ: 1220/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),

στ) την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄ 1338)» (Β΄ 4486),

ζ) την υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85),

η) την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5 , 6 , 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217),

θ) την υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β΄ 3940),

ι) την υπό στοιχεία Α.1024/31-1-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β΄ 317),

ια) την υπό στοιχεία Α.1171/3-8-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» (Β΄ 3596),

ιβ) την υπό στοιχεία Α.1173/7-12-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ» (Β΄ 6953).

ιγ) την υπ΄ αρ. 91354/30-8-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983) και

ιδ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130, διόρθωση σφάλματος Β΄372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδαφίο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία 2022/183/GR γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί του ενιαίου πρωτοκόλλου επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ.

5. Την ανάγκη τροποποίησης - συμπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Την αναβάθμιση των σε λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων, ώστε να επέρχεται:

1. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ 2.5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦΗΜ, ο ΦΗΜ δεν επιχειρεί διαβίβαση αρχείου s.tmp».

2. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 2.10 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Στην περίπτωση αποτυχημένης διαβίβασης αρχείου s.txt ή s.tmp στο ΠΣ ΦΗΜ, ο ΦΗΜ επιτρέπεται να επαναλάβει αμέσως την προσπάθεια διαβίβασης αυτόματα άλλες δύο φορές. Στην συνέχεια, ο ΦΗΜ επιχειρεί νέα διαβίβαση μετά το πέρας της περιόδου επικοινωνίας που έχει οριστεί από το ΠΣ ΦΗΜ».

3. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. Α5 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης ως προς την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου και του παραδείγματος του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: «Επαύξηση των δεδομένων του QRcode. Η παράμετρος SIG στο QRcode περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξοντας Προοδευτικός Αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - οι πρώτοι 30 από τους 40 δεκαεξαδι-κοί χαρακτήρες | ημερομηνία και ώρα της απόδειξης με μορφή YYMMDDhhmm | συνολική αξία».

Παράδειγμα:

Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ= GRT99000204 Προοδευτικός= 00000387

Υπογραφή= 0EA2C079E722C361C6297D10F02955 (οι 30 πρώτοι CHAR από τους συνολικά 40) Ημερομηνία/ώρα= 2211231037 (23-11-2022 10:37) Ποσό= 18.35 QR Code message:

https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php? SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C62 97D10F02 955221123103718.35

4. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα οριζόμενα στην παρ. Δ20 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης δυνάμει της οποίας στον πίνακα Α του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης προστίθενται νέα πεδία αμέσως μετά τον κωδικό νομίσματος και πριν την ΠΑΗΨΣ, ως εξής: ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (Ν:2), ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (N 18:2), ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (C 60), MYDATA (C 400), ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (Ν 8) (μόνο στον πίνακα Α), RANDOM (C 10).

Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» τοποθετείται και διαβιβάζεται το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για το συγκεκριμένο παραστατικό (απόδειξη εσόδου, απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο), με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, από POS που είναι συνδεδεμένο στον ΦΗΜ.

Το πεδίο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση της πληρωμής με κάρτα. Στα παραστατικά με κωδικό 356, 358, στο πεδίο αυτό περιέχονται οι πληροφορίες που αποστέλλει το EFTPOS. Στα συνήθη παραστατικά όπως αποδείξεις εσόδου, αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολόγια, πιστωτικά λιανικής ή πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τον ΦΗΜ και προφορτώνονται στο EFTPOS για μεταγενέστερη πληρωμή, στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» τοποθετείται το session number.

Το πεδίο «ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ» περιέχει πληροφορίες για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται σε περίπτωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου από ΦΤΜ - ΑΔΗΜΕ. Ειδικότερα, σε περίπτωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου από ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, στο πεδίο «σχετικό παραστατικό» περιέχεται ο προοδευτικός αριθμός του αρχικού παραστατικού για το οποίο εκδίδεται το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο (Ν: 8). Στην περίπτωση όπου η ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ δεν μπορεί να αναβαθμιστεί για την έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, το πεδίο αυτό είναι κενό.

Το πεδίο «RANDOM» περιέχει μία 10ψήφια τυχαία ακολουθία αποτελούμενη από 0 ... 9 και Α ... F. Το πεδίο «MYDATA» περιέχει τετράδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 20 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης, εφόσον είναι εφικτή προς τούτο η αναβάθμιση της ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, το πεδίο αυτό είναι κενό.

5. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα οριζόμενα στην παρ. Δ21 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης με την οποία: Προστίθενται νέοι τίτλοι παραστατικών στον πίνακα Δ του Κεφαλαίου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ

39

Σύνολα φορολογικής μνήμης σε περίπτωση καταστροφής αρχείου s.txt

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1034804 ΕΞ 2021/23-4-2021 οδηγία.
Τα ποσά είναι τα αλγεβρικά αθροίσματα των μη πιστωτικών παραστατικών, μείον των πιστωτικών παραστατικών

356

Πληρωμή με κάρτα στο EFTPOS προφορτωμένης απόδειξης που έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ. Επιστροφή σε κάρτα (πιστωτική συναλλαγή ) που έγινε αυτόνομα στο EFTPOS. Πληρωμή με κάρτα από αποσυνδεδεμένο EFTPOS λόγω βλάβης του ΦΗΜ.

Α.1098/2022

0

357

Εντολή resend-all

0

358

Πληρωμή με κάρτα από συνδεδεμένο EFT-POS

Α.1098/2022

0

359

Διάφορες πληροφορίες

0

Οι επεξηγήσεις των ως άνω κωδικών δίδονται στην παρ. 21 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης. Για όλους τους κωδικούς αυτούς, το πεδίο RANDOM δεν συμπληρώνεται, αλλά είναι κενό. Διευκρινίζεται ότι για τους κωδικούς 356, 357, 358, 359, τα e.txt που παράγονται, νοούνται μόνο ως γραμμές του αντίστοιχου s.txt αρχείου, συνεπώς δεν υπάρχουν προδιαγραφές ονοματολογίας τους. Ειδικότερα για τον κωδικό 359 «Διάφορες πληροφορίες», η απαίτηση συμμόρφωσης περιορίζεται στα έξι πρώτα υποπεδία του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» δηλαδή μέχρι και την version firmware ΦΗΜ.

6. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 2.25.2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης, όπως προστέθηκε με την παρ. Ε22 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS σύμφωνα με το ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στην περίπτωση όπου πρόκειται να γίνει πληρωμή με κάρτα, στον ΦΗΜ πληκτρολογείται το προς πληρωμή ποσό, το οποίο διαβιβάζεται στο EFT-POS. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ λαμβάνει από το EFT-POS ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε και το αφαιρεί από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ δεν αφαιρεί το ποσό από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Μετά την εκτύπωση της φορολογικής απόδειξης, από τον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται οι αποδείξεις πληρωμής του EFT-POS για την συγκεκριμένη φορολογική απόδειξη.». Το συνολικό ποσό των πληρωμών με κάρτα ανά συναλλαγή amount, καταγράφεται στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜ, μεταφέρεται στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, και αθροίζεται σε ειδικό αθροιστή, προκειμένου αυτός να εκτυπώνεται στις αναφορές Χ, Ζ.

Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, έχει τη δυνατότητα κατά τη διαδικασία της έκδοσης, να αποστείλει παραστατικό που εκδίδει στο EFTPOS, προκειμένου να γίνει η μεταγενέστερη εξόφληση του παρασταστικού με κάρτα, με τον περιορισμό της

μη πληκτρολόγησης ποσού στο EFTPOS για τις χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για τις πληρωμές με κάρτα.

Για την περίπτωση ΑΔΗΜΕ χωρίς πρόγραμμα εστιατορίου, επιτρέπεται η επικοινωνία της ΑΔΗΜΕ με το EFTPOS να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης της ΑΔΗΜΕ. Το ειδικό αυτό λογισμικό της ΑΔΗΜΕ διαβάζει για κάθε επικείμενη επικοινωνία με το EFT- POS το κλειδί κρυπτογράφησης από την ΑΔΗΜΕ, και δεν το αποκαλύπτει σε άλλο σύστημα ή εφαρμογή, ούτε το αποθηκεύει κάπου.».

7. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 23 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης «Τροποποιήσεις της παρ. 5.6 του άρθρου 5 του κεφ.2 της ΠΟΛ 1220/2012.

Το εδάφιο 5.6.3.1 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης τροποποιείται ως εξής:

5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των αποθηκευμένων στοιχείων-δελτίων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα. Μετά την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία - δελτία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί.

Τα εδάφια 5.6.3.3. και 5.6.3.4 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του κεφ.2 της ΠΟΛ 1220/2012 διαγράφονται.».

8. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. Ι28 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης με την οποία προστίθεται παρ. 2.11.9 στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης:

«Αποφυγή λειτουργίας ΦΗΜ μετά την δήλωση οριστικής παύσης.

Σε κάθε περίπτωση όπου δηλώνεται οριστική παύση ΦΗΜ, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Ζ που επιτρέπει ο ΦΗΜ, με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πληκτρολογεί ειδικό κωδικό στον ΦΗΜ, ώστε ο ΦΗΜ στο εξής να μην μπορεί να εκδώσει κανένα απολύτως παραστατικό ή απόδειξη εσόδου. Προκειμένου να ενημερωθεί το ΠΣ ΦΗΜ για την οριστική παύση λειτουργίας του ΦΗΜ και για την πληκτρολόγηση του ειδικού κωδικού, ο ΦΗΜ διαβιβάζει στο ΠΣ ΦΗΜ ένα τελευταίο s.txt που περιέχει ένα μοναδικό e.txt που έχει ως κωδικό παραστατικού 999. Εφόσον ο ΦΗΜ λάβει από το ΠΣ ΦΗΜ απάντηση σωστής διαβίβασης, ο ΦΗΜ τίθεται σε κατάσταση αδυναμίας έκδοσης νέων παραστατικών ή αποδείξεων εσόδου. Ωστόσο, ο ΦΗΜ θα είναι πάντα σε θέση να εκτυπώνει αναφορές για ελεγκτικούς λόγους.».

9. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 9.1.5. του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΒ 31 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης:

«Επιτρέπεται στις ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, η απευθείας έκδοση φορολογικής απόδειξης, χωρίς την προηγούμενη έκδοση προσωρινής απόδειξης, σε περιπτώσεις ενδεικτικά όπως take away, delivery.».

10. Συμπλήρωση πληροφοριών για τα προοδευτικά σύνολα του ΦΗΜ, σε περίπτωση διαβίβασης του κωδικού 999 σύμφωνα με την παρ. 28 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης. Προκειμένου να συμπληρωθεί αυτόματα στο Δ13 η οριστική παύση του ΦΗΜ με κωδικό 23, στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» περιέχονται οι εξής πληροφορίες, όπως αυτές προκύπτουν από το τελευταίο Ζ:

- Προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Α για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Β για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Γ για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Δ για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό συνόλου καθαρής αξίας Α+Β+Γ+Δ για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό καθαρής αξίας Ε για μη πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Α για πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Β για πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Γ για πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Δ για πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό συνόλου καθαρής αξίας Α+Β+Γ+Δ για πιστωτικά παραστατικά,

- προοδευτικό ποσό καθαρής αξίας Ε για πιστωτικά παραστατικά.

Οι ως άνω πληροφορίες ακολουθούν μετά την ένδειξη #@999. Δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στο σύμβολο # και στο εκάστοτε ποσό που ακολουθεί. Στα ποσά, το σύμβολο υποδιαστολής είναι η τελεία και έχουν δύο δεκαδικά ψηφία.

Στο πεδίο «A/A Προοδευτικών Φορολογικών Αποδείξεων», τοποθετείται το πλήθος φορολογικών παραστατικών από έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού, συνυπολογιζομένης στο πλήθος αυτό και της εγγραφής με κωδικό 999. Στο πεδίο «Αριθμός Ζ» τοποθετείται ο αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Ζ.

11. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α. 1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Υπάρχει η υποχρεωτική λειτουργία αναβάθμισης firmware ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ απομακρυσμένα και αυτόματα μέσω των υποδομών του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει νέα έκδοση που αφορά τον ΦΗΜ, με υποχρεωτική κοινοποίηση του νέου firmware (binary format) και του hash value σε SHA1 αυτού στην ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ 1068/2015.».

12. Περίπτωση χρήσης ΦΗΜ για πώληση πετρελαίου θέρμανσης κατ΄ οίκον. Ενσωμάτωση του ΑΦΜ λήπτη και του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών για τις περιπτώσεις ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται για πώληση πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό επιδόματος θέρμανσης.

Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» τοποθετούνται τα ακόλουθα δεδομένα:

? κωδικός καυσίμου ! ποσότητα σε λίτρα με 3 δεκαδικά # ΑΦΜ λήπτη * αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (τουλάχιστον τα 9 πρώτα ψηφία).

Οι αναβαθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/2015 απόφαση.

Κατηγορίες αναβαθμίσεων

1. Πλήρης συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ με τις υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 11.

Τα μοντέλα Φορολογικών ταμειακών μηχανών ή ΑΔΗΜΕ της κατηγορίας αυτής αντιμετωπίζονται ως μοντέλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεων και ισότιμα με τα μοντέλα ΦΗΜ που λαμβάνουν έγκριση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεων.

2. Συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 11, αλλά όχι με όλες τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για τα μοντέλα αυτά, επιτρέπεται η συμμόρφωση και με άλλες διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ μόνο με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 10.

Για τα μοντέλα Φορολογικών ταμειακών μηχανών ή ΑΔΗΜΕ της κατηγορίας αυτής δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά πέραν των ήδη δηλωμένων σφραγισθέντων αποθεμάτων. Δεν επιτρέπεται ούτε η διάθεση μελλοντικής νέας έκδοσης λογισμικού αυτών, με εξαίρεση εκδόσεις λογισμικών που διορθώνουν τυχόν λάθη της συγκεκριμένης έκδοσης αναβάθμισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διόρθωση λαθών γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κατόχου ΦΗΜ.

4. Φορολογικές ταμειακές μηχανές ή ΑΔΗΜΕ που δεν αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ.1 έως 10.

Οι φορολογικές ταμειακές μηχανές/ΑΔΗΜΕ που δεν αναβαθμίζονται, αποσύρονται από τη χρήση και δηλώνεται η οριστική τους παύση. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ,

2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα,

3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι:

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση ΦΗΜ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων ορίζεται i) η 30.6.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) και ii) η 31.7.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: