Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Ε 1021351 ΕΞ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ B΄ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ & ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Θέμα:

Απόδειξη κοινοτικού χαρακτήρα αγαθών που διακινούνται στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off stock).

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Ε.2019/2022 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) που αφορούν τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, καθώς και την κοινοποίηση του Εκτ. Κανονισμού 2018/1912 Ε.2019/2022»

Με αφορμή ερωτήματα οικονομικών φορέων σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων που διακινούνται στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (Call of Stock), χωρίς την προσκόμιση οριστικών τιμολογίων (invoices) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Ως προς τον ΦΠΑ

Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4714/2020 που αφορούν πέραν των άλλων, τη διαχείριση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off stock) από 1/1/2020 καθώς και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των πελατών που είναι μέρη των συναλλαγών της μορφής αυτής.

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις επέρχεται απλούστευση στο υφιστάμενο καθεστώς, η οποία συνίσταται στην κατάργηση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρουν αγαθά μεταξύ δύο κ-μ με σκοπό να τα παραδώσουν αργότερα σε έναν συγκεκριμένο, ήδη γνωστό πελάτη, του διοικητικού φορτίου που συνδέεται με την υποχρέωση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ στο κ-μ όπου βρίσκεται το απόθεμα (εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ, υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και υπολογισμό στη δήλωση αυτή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την ενδοκοινοτική απόκτηση).

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ (Call of Stock), ορίζεται ότι η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του, σε άλλο κ-μ στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για αποθέματα δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία. Κατά συνέπεια δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται περαιτέρω ενδοκοινοτική παράδοση ούτε ενδοκοινοτική απόκτηση κατά το χρόνο της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στο απόθεμα που βρίσκεται σε άλλο κ-μ, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο πλαίσιο των εν λόγω ρυθμίσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη. Ειδικότερα, ανάμεσα στις άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, ο προμηθευτής που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά (περ.στ), πρέπει:

i. να καταγράφει τη μεταφορά τους σε ειδικό βιβλίο καταχώρισης που προβλέπεται στην περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ και επίσης,

ii. να περιλαμβάνει σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ , τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει αποκτήσει ο συγκεκριμένος πελάτης στο κ-μ στο οποίο αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, χωρίς να αναγράφει την αξία των αγαθών που μεταφέρονται.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ( παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4308/2014 ), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 11, της ΠΟΛ.1003/2014 κατά γενική αρχή το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Συνεπώς, η έκδοση του παραστατικού πώλησης γίνεται πάντοτε κατά την παράδοση των αγαθών ή την έναρξη της αποστολής τους στον πελάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν εκδίδεται τιμολόγιο διότι θεωρείται ότι δεν έχει λάβει χώρα η συναλλαγή (πώληση) των αγαθών. Ως εκ τούτου, η περίπτωση έκδοσης προ-τιμολογίου (proforma), στο οποίο θα αναγράφονται τα προς πώληση αγαθά προς ενημέρωση του αγοραστή, δεν αποτελεί παραστατικό συναλλαγής (φορολογικό παραστατικό), παρά έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων.

2. Ως προς την απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το άρθρο 153, Καν. 952/2013 σχετικά με το τεκμήριο του τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων ως ενωσιακών, στην παράγραφο 1, αναφέρεται ότι όλα τα εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τεκμαίρεται ότι έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι ενωσιακά εμπορεύματα, ενώ στη παρ. 2 προβλέπεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο που ορίζεται στην παράγραφο 1, πρέπει να αποδειχθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων.

Με βάση τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας (Καν.(ΕΕ)2447/2015 κλπ.) η απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων πραγματοποιείται με πιστοποιητικά ή εμπορικά έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρουμε T2L, T2LF (ειδικά φορολογικά εδάφη), τιμολόγιο ή έγγραφο μεταφοράς το οποίο αφορά μόνο ενωσιακά εμπορεύματα με την ένδειξη T2L ή T2LF, δηλωτικό ναυτιλιακής εταιρείας, με την ένδειξη των αντίστοιχων συμβόλων των εμπορευμάτων για μη τακτικές γραμμές κλπ. (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με εγκυκλίους διαταγές - Ε2049/2022 κλπ.)

Ειδικότερα, για την έκδοση πιστοποιητικού T2L για τα εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ κρατών-μελών (κ-μ) της Ε.Ε., με προσωρινή εγκατάλειψη του τελωνειακού εδάφους αυτής και προκειμένου να διατηρήσουν τα εμπορεύματα τον ενωσιακό τους χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκομιστούν στο αρμόδιο τελωνείο:

α) έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συναλλαγή με άλλη χώρα (κράτος-μέλος) π.χ. τιμολόγια ή έγγραφα μεταφοράς ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα, τα οποία να είναι δεόντως συμπληρωμένα, καθώς και

β) έγγραφα που να πιστοποιούν τον ενωσιακό χαρακτήρα των διακινούμενων εμπορευμάτων. Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την μεταφορά εμπορευμάτων μιας επιχείρησης για σκοπούς της ίδιας από άλλο κ-μ προς τη χώρα μας στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ (Call of stock), δεν έχει εκδοθεί κατά το χρόνο εισόδου στη χώρα μας τιμολόγιο πώλησης, η απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά σε συνδυασμό με τα εμπορικά έγγραφα (προτιμολόγια, μεταφορικά έγγραφα κλπ).

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο τελωνείο δύναται να προβεί σε εκ των υστέρων ελέγχους αυθεντικότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων, καθώς και του περιεχομένου αυτών.

Ο Γενικός Δ/ντης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Κων. Μουρτίδης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: