Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 147
16 Ιουλίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3684

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, που υπογράφηκε στο Ρέυκιαβικ, στις 7 Ιουλίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ισλανδία, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 1 Πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση
`Αρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται από τη σύμβαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 3 Γενικοί Ορισμοί
`Αρθρο 4 Κάτοικος
`Αρθρο 5 Μόνιμη Εγκατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδη Επιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα
`Αρθρο 13 Ωφέλεια από κεφάλαιο
`Αρθρο 14 Ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 16 Αμοιβές Διευθυντών
`Αρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές
`Αρθρο 18 Συντάξεις και ετήσιες παροχές
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές Υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Καθηγητές και σπουδαστές
`Αρθρο 21 `Αλλα εισοδήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 22 Αποφυγή της διπλής φορολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 24 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 25 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 26 Μέλη διπλωματικών και προξενικών αποστολών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Θέση σε ισχύ
`Αρθρο 28 Λήξη

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι των δυο Συμβαλλομένων Κρατών, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό, υπέγραψαν αυτό το Πρωτόκολλο.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: