Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα , 21.6.2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1096

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ Β΄ Γ΄

2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

3. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘEMA:

Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, από την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και από την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Γενικά

Από 1/7/2010 ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ εντάσσεται στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) δηλαδή τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν. 1809/1988 που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο εν λόγω επιτηδευματίας απαλλασσόταν από την υποχρέωση αυτή με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όταν εκτός από την εκμετάλλευση του ΤΑΞΙ διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων στην έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου με βάση το σύνολο των εσόδων του. Διευκρινίζεται ότι την 1/7/2010 ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ που τηρεί για την άλλη του δραστηριότητα βιβλία Β΄ κατηγορίας θα τηρήσει βιβλία Β΄ κατηγορίας και για την εκμετάλλευση του ΤΑΞΙ. Εάν την 1/7/2010 τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την άλλη του δραστηριότητα θα τηρήσει βιβλία Γ΄ κατηγορίας και για την εκμετάλλευση του ΤΑΞΙ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που για την άλλη του δραστηριότητα δεν τηρούσε βιβλία ή τηρούσε βιβλία αγορών πρέπει την 1/7/2010 να τηρήσει και για αυτήν τουλάχιστον βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Η δήλωση μεταβολής της κατηγορίας βιβλίων στο τμήμα Μητρώου από τους επιτηδευματίες (εκμεταλλευτές ιδιοκτήτες ή μη) που εκμεταλλεύονται αποκλειστικά ΤΑΞΙ και εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων από 1/7/2010 θα γίνει αυτόματα από το σύστημα TAXIS και πιθανόν μεταβολές ή διορθώσεις θα γίνουν από τους υπόχρεους μέχρι την 30/9/2010.

2. Τρόπος τήρησης βιβλίων

Κάθε εκμεταλλευτής ταξί (ιδιοκτήτης ή μη) τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Έτσι στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ΤΑΞΙ που ο καθένας συνιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται το ΤΑΞΙ κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του τηρείται ξεχωριστό βιβλίο εσόδων-εξόδων. Στην από κοινού εκμετάλλευση (κοινωνία) το βιβλίο εσόδων-εξόδων τηρείται από την κοινωνία που συστήνεται από τους συνιδιοκτήτες του ΤΑΞΙ.

Σημειώνεται ότι ο εκμεταλλευτής περισσότερων του ενός ΤΑΞΙ τηρεί ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν όλα τα αυτοκίνητα.

Όταν ο εκμεταλλευτής απασχολεί οδηγό μισθωτό, ο εκμεταλλευτής καταχωρεί στο τηρούμενο βιβλίο του όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα, μεταξύ των οποίων και το μισθό του μισθωτού οδηγού, που καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.

Επί απασχόλησης «οδηγού», μη μισθωτού ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, τα δε έξοδα λειτουργίας του ΤΑΞΙ βαρύνουν τον εκμεταλλευτή, γεγονός που αποδεικνύεται από κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικό συμφωνητικό, ο εκμεταλλευτής εκδίδει απόδειξη δαπάνης για την καταβολή της αμοιβής αυτής (ανεξαρτήτως ύψους αυτής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., με αναγραφή σ΄ αυτή και των τυχόν φόρων και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, την οποία καταχωρεί στα βιβλία του. (παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% και χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ 3.6%). Το ποσό αυτό δηλώνεται από τον οδηγό μη μισθωτό στο σύνολό του, ως εισόδημα μη κατονομαζόμενης πηγής.

Αντίθετα στην περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ, υποχρέωση τήρησης βιβλίων έχει τόσο ο πραγματικός εκμεταλλευτής όσο και ο ιδιοκτήτης αυτού.

Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούνται από την 1/7/2010 και μετά. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα καταχωρηθούν στα βιβλία έστω και αν τα στοιχεία εκδίδονται ή λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τα οποία εκδίδονται από την 1/7/2010 και μετά για παροχή υπηρεσίας η οποία συνεχίζεται και μετά την 30/6/2010, καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία και αναλύονται σε ιδιαίτερη στήλη κατά το μέρος της αξίας που αφορά το χρονικό διάστημα από την 1/7/2010 και μετά και κατά το προηγούμενο διάστημα, η οποία προσδιορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούνται και τα τιμολόγια δαπανών τα οποία εκδίδονται ή λαμβάνονται από την 1/7/2010 και μετά και που αφορούν το μέχρι την 30/6/2010 και μετά την ημερομηνία αυτή χρονικό διάστημα.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν για το ημερολογιακό έτος 2010 θα συμπεριλαμβάνουν και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/6, δεδομένου ότι οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ δεν απαλλάσσονταν από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Η κατανομή των κοινών δαπανών μεταξύ των εκμεταλλευτών γίνεται με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός. Εάν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία τότε οι δαπάνες κατανέμονται με βάση την συμφωνία η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα τιμολόγια εκδίδονται χωριστά στο όνομα του καθενός με βάση το ποσοστό συμμετοχής του.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 περ. θ΄ του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων δύο επί τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων εκπίπτει εφόσον καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί μηχανογραφικής τήρησης η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Ως εκ τούτου η θεώρηση των προαναφερομένων εντύπων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους. Σημειώνεται ότι έντυπα βιβλίου εσόδων-εξόδων και Μηνιαίας Κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων τα οποία είχαν θεωρηθεί στο παρελθόν και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκ νέου χωρίς επαναθεώρησή τους.

Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών το βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί να ενημερωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010. Αναλόγως η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010.

Συνεπώς η θεώρηση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους.

Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου πρέπει να καταχωρηθούν τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2010 τα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι την 30/6/2010 καθώς και τα πάγια (π.χ. ταξί, ταμειακή μηχανή) τα οποία έχουν αγοραστεί μέχρι την 30/6/2010, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία αυτή.

Για τον τόπο τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Έτσι π.χ. στην περίπτωση που ως έδρα έχει δηλωθεί το σπίτι του εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ τα βιβλία και τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής τηρούνται στον τόπο αυτόν.

Σημειώνεται ότι κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων στη Δ.Ο.Υ των εν λόγω επιτηδευματιών δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο 1114743/836/0015/ ΠΟΛ. 1293/8-9-1993, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, αντίθετα απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης.

3. Τρόπος έκδοσης στοιχείων.

1. Για όλες τις μισθώσεις εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν.1809/1988 (ταξίμετρο).

Εξαιρετικά και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ στην ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1/7/2010, λόγω και της συνεχούς λειτουργίας των αυτοκινήτων τους και δεδομένου ότι απαιτείται για την αλλαγή των ταξιμέτρων τεχνικός προγραμματισμός και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η τεχνική μετατροπή την ίδια μέρα για το σύνολο των ΤΑΞΙ της χώρας, γίνεται δεκτό να ενεργοποιηθεί ο ισχύων κατά την 1/7/2010 συντελεστής Φ.Π.Α. στην ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ και πριν την ημερομηνία αυτή.

Αυτονόητο είναι ότι στην αμοιβή των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ μέχρι 30/6/2010 συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και αποδίδεται από τους εκμεταλλευτές με κατ΄αποκοπή ποσά. Επίσης, οι επιτηδευματίες λήπτες δεν συμψηφίζουν Φ.Π.Α. των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ έως 30.6.2010, καθόσον κανένας επιβάτης δεν επιβαρύνεται και δεν καταβάλλει το ποσό Φ.Π.Α. που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους διακεκριμένα, στις ανωτέρω Α.Π.Υ. μέχρι 30.6.2010.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ενεργοποιηθεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. κατά τα προαναφερόμενα, ο υπολογισμός του εμπεριεχόμενου Φ.Π.Α. στις Α.Π.Υ. μετά την 1.7.2010 θα γίνει με τον τρόπο που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. (δηλαδή αποφορολόγηση του μικτού ποσού με τον συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει).

2. Για την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η με φορολογικό μηχανισμό εκδοθείσα απόδειξη. Για συναλλαγές αξίας έως πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή με τους ανωτέρω αντισυμβαλλόμενους επιτρέπεται να μην αντικαθίσταται η εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. με Τ.Π.Υ. υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού (Α.Π.Υ.) από τους λήπτες του, οι οποίοι για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των εν λόγω στοιχείων, καθώς η ΑΠΥ αυτή εξομοιώνεται με τιμολόγιο.

3. Για την παροχή των υπηρεσιών της ως άνω περίπτωσης 2, στα σχετικά Τ.Π.Υ. θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του ΤΠΥ, ο οποίος υποχρεούται να τα διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

4. Για τις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το δελτίο «Ζ», και τα ΤΠΥ καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, διάκριση χονδρικών, λιανικών πωλήσεων κ.λπ.).

5. Σε περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο, λιγότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. π.χ. με ιδιώτες (μεταφορά νεφροπαθών προς αιμοκάθαρση), ή με πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π. - για μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους), ή με επιχειρήσεις (για μεταφορά εργαζομένων τους), τότε για την ορθή αποτύπωση των συναλλαγών εκδίδονται φορολογικά στοιχεία αξίας (Α.Π.Υ. προς ιδιώτες, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για τους λοιπούς) από θεωρημένα στελέχη και επί αυτών, εκτός των άλλων οριζομένων από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναγράφεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καθώς και ότι τα εν λόγω στοιχεία εκδίδονται «βάσει ειδικής συμφωνίας» και σε αντικατάσταση των αριθμ............ Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το φορολογικό μηχανισμό. Οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με βάση τα εν λόγω χειρόγραφα στελέχη, ενώ για την σωστή αποτύπωση των συναλλαγών στα φορολογικά βιβλία, δεδομένου ότι στο ημερήσιο εκδιδόμενο «Ζ» συμπεριλαμβάνεται και η αξία των Α.Π.Υ., που έχουν εκδοθεί με το φορολογικό μηχανισμό, αφαιρούνται τα εν λόγω ποσά από το ημερήσιο «Ζ», είτε με πράξη στο πίσω μέρος αυτού, είτε σε επισυναπτόμενο σημείωμα, και οι εγγραφές διενεργούνται με το υπόλοιπο ποσό. Οι εκδιδόμενες από φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. που αφορούν ιδιώτες επισυνάπτονται στο στέλεχος των εκδιδόμενων θεωρημένων και διαφυλάσσονται από τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (οι ιδιώτες λαμβάνουν την χειρόγραφη Α.Π.Υ.), ενώ αυτές που αφορούν πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή επιτηδευματίες επισυνάπτονται στα Τ.Π.Υ. που λαμβάνουν και διαφυλάσσονται από αυτούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

6. Τέλος, τυχόν επιπλέον αμοιβές (αποσκευές, επιβίβαση από αεροδρόμια κ.λ.π.) προστίθενται με το φορολογικό μηχανισμό στην αξία της διαδρομής και εκδίδεται μία (1) Α.Π.Υ.

4. Δήλωση έναρξης Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρου από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ

Καταργείται από 01/07/2010 η απλοποιημένη διαδικασία της εγκυκλίου 1120200/1612/15.4.2008 και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/ 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, καθώς και οι διαδικασίες που προβλέπονται στη παρ. Γ- 2.6 του 4ου κεφ. της ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17-11-2005) για τις υποχρεώσεις δηλώσεων μεταβολής όλων των κατόχων φορολογικών μηχανισμών και υποχρεούνται οι εκμεταλλευτές ταξί να δηλώνουν οποιαδήποτε μεταβολή (όπως αγορά, μεταβίβαση, αλλαγή στοιχείων κατόχου, παύση, πλήρωση / αντικατάσταση μνήμης, κλπ) του φορολογικού ταξιμέτρου, εντός προθεσμίας 15 ημερών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ορίζονται από το άρθρο 10 του Ν.1809/88.

Συνεπώς, με βάση τις ανωτέρω προβλεπόμενες διατάξεις, η δήλωση αγοράς νέας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή αγοράς νέας φορολογικής μνήμης λόγω αντικατάστασης για οποιοδήποτε αιτία, της παλαιάς, γίνεται τόσο από τους κατ΄ επάγγελμα πωλητές-μεταπωλητές φορολογικών ταξιμέτρων, όσο και από τους αγοραστές-εκμεταλλευτές ΕΔΧ.

5. Εναλλακτική Διαδικασία Δήλωσης Έναρξης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου από μόνον τον Αγοραστή

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία δήλωσης αγοράς ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, από τον αγοραστή του ΤΑΞΙ, στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο πωλητής-εκμεταλλευτής δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου (ως όφειλε) με την προβλεπόμενη διαδικασία προσκόμισης στην αρμόδια ΔΟΥ του των απαραιτήτων δικαιολογητικών (ή εναλλακτικά εξουσιοδοτώντας νόμιμα τον αγοραστή προκειμένου να προβεί εκείνος στην διαδικασία μεταβολής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου), είναι δυνατόν να ακολουθείται μόνον από τους νόμιμους αγοραστές - εκμεταλλευτές ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, η εξής διαδικασία:

Ο αγοραστής (νέος εκμεταλλευτής) της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου:

• Συντάσσει και υποβάλλει εντός 15 ημερών στη Δ.Ο.Υ του, το έντυπο Β2 ΤΑΧΙS, στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος ΤΑΞΙ και θα πρωτοκολλείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλλει το ένα αντίτυπο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης-πώλησης του ΕΔΧ (Τιμολογίου Πώλησης, Τιμολογίου Αγοράς) ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμβόλαιο μεταβίβασης.

• Προσκομίζει και υποβάλλει φωτοαντίγραφο του πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» που εκδίδεται με τα στοιχεία του αγοραστή εκμεταλλευτή και επιδεικνύει το αντίστοιχο πρωτότυπο.

• Προσκομίζει το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου συμπληρωμένο με τα στοιχεία τόσο του πωλητή (παλαιού εκμεταλλευτή), όσο και του αγοραστή (νέου εκμεταλλευτή) σε κατάλληλη σελίδα (σελίδα μεταβίβασης), και θέτει την υπογραφή του.

• Στην συνέχεια, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα δικαιολογητικά και σφραγίζει και υπογράφει την σελίδα μεταβίβασης, βεβαιώνοντας την δήλωση έναρξης από τον αγοραστή.

• Στην περίπτωση που πρόκειται για νέο ΒΣΕ ή για ΒΣΕ που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει θεωρηθεί, τότε ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ προβαίνει στη θεώρηση αυτού με αντίστοιχη πράξη θεώρησης.

Κατόπιν, η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή :

• διαβιβάζει άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο έντυπου Β2, δελτίο πληροφοριών κλπ) στη Δ.Ο.Υ του πωλητή, η οποία μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης προβαίνει στην απλή διαγραφή-παύση της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου από το ΑΦΜ του πωλητή-εκμεταλλευτή και καταλογίζει στον πωλητή το προβλεπόμενο πρόστιμό της μη δήλωσης παύσης του ΦΗΜ.

• μετά από ενημέρωση της Δ.Ο.Υ. του πωλητή, επιβεβαιώνει την παύση και καταχωρεί στο σύστημα τον νέο κάτοχο-χρήστη.

Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω θα γίνεται χρήση του νέου κωδικού μεταβολής με αρ. κωδικού 40 και τίτλο «Μεταβίβαση Ταξιμέτρου με Δήλωση Αγοραστή» από την εφαρμογή TAXIS ΚΒΣ, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την δήλωση έναρξης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου από τους αγοραστές-εκμεταλλευτές ΕΔΧ και αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι πωλητές-εκμεταλλευτές ΕΔΧ δεν προβαίνουν εντός της νόμιμης προθεσμίας (15νθήμερο) στην αντίστοιχη δήλωση παύσης .

6. Θεώρηση Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

Κάθε εκμεταλλευτής ΕΔΧ έχει την υποχρέωση τήρησης ξεχωριστού, θεωρημένου ΒΣΕ, καθώς και την φύλαξη και την τήρηση αυτού σε καλή κατάσταση επί του οχήματος καθ΄ όλη την διάρκεια της βάρδιας του, όπως επίσης και στην άμεση επίδειξη ή προσκόμιση αυτού σε κάθε φορολογικό έλεγχο που θα το ζητήσει.

Δεδομένου ότι από 1/7/2010 τα φορολογικά ταξίμετρα θα υπόκεινται πλήρως στις διαδικασίες δήλωσης έναρξης και μεταβολών στις αρμόδιες ΔΟΥ επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα συνοδευτικά ΒΣΕ θα πρέπει να είναι θεωρημένα. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο οι εκμεταλλευτές ταξί με εγκατεστημένα φορολογικά ταξίμετρα να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ προκειμένου να θεωρήσουν τα συνοδευτικά ΒΣΕ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση οποιασδήποτε μέχρι τώρα παράλειψης δήλωσης έναρξης ή μεταβολής φορολογικού ταξιμέτρου. Είναι δυνατόν προς διευκόλυνση των εκμεταλλευτών ταξί, οι διαδικασίες θεώρησης ΒΣΕ ή δηλώσεων φορολογικών ταξιμέτρων να γίνεται κατά την προσέλευση αυτών για την θεώρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων.

Η θεώρηση ΒΣΕ καθώς και η δήλωση έναρξης ή μεταβολής φορολογικών ταξιμέτρων, εφόσον γίνει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θεωρείται έγκαιρη και δεν επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, οι οποίες από την ημερομηνία αυτή και μετά θα επιβάλλονται κανονικά.

7. Θέση τοποθέτησης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

Κατά την εγκατάσταση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση αυτών σε κατάλληλο σημείο εντός του οχήματος, ώστε να επιτρέπεται τόσο η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία και χειρισμός αυτού όσο και η άμεση παράδοση της εκδιδόμενης απόδειξης στους πελάτες.

8. Έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ»

Η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» από κάθε εκμεταλλευτή γίνεται με το πέρας της βάρδιας αυτού και εφόσον έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μια συναλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 3 του άρθρου 6 του ΚΒΣ όπως ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση το αντίστοιχο δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από την ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επί μέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της περιόδου που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Επισημαίνεται ότι τα ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς.

9. Πρόσθετες επιβαρύνσεις κομίστρου

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται στην παράγραφο 15.8 του 2ου κεφ της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005, οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις (αεροδρόμια κλπ) θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά και να συμμετέχουν στο συνολικό ποσό πληρωμής κάθε εκδιδόμενης απόδειξης.

10. Βλάβη ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Έκδοση χειρογράφων θεωρημένων αποδείξεων

Οποιαδήποτε βλάβη ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου θα πρέπει να αποκαθίσταται με τις διαδικασίες που ορίζονται στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1809/1988 και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη παραγρ. 2.20.3 του 2ου κεφ ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου τεχνικού. (24 ώρες για τις πόλεις των Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 48 ώρες για την υπόλοιπη Ελλάδα).

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να τεκμαίρεται από αντίστοιχη καταγραφή και σφράγιση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό στο συνοδευτικό ΒΣΕ, και εφόσον το ταξίμετρο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αδυναμίας έκδοσης απόδειξης από ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, ο εκμεταλλευτής ταξί υποχρεούται στην έκδοση και παράδοση στους πελάτες - καταναλωτές θεωρημένης χειρόγραφης απόδειξης. Για το σκοπό αυτό οι εκμεταλλευτές ταξί θα πρέπει να φροντίζουν για την προμήθεια και θεώρηση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μπλοκ διπλότυπων χειρόγραφων αποδείξεων με ικανό αριθμό σελίδων.

Στην περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης χρήζει την αφαίρεση της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, τότε η παράδοση αυτής από τον κάτοχο - εκμεταλλευτή ΕΔΧ Ταξί σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, γίνεται με Δελτίο Αποστολής. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα, η παρακράτηση της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για την επισκευή αυτής από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, να γίνεται με την έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής, αντίτυπό του οποίου θα παραδίδεται στον εκμεταλλευτή ΕΔΧ ο οποίος υποχρεούται να το επιδεικνύει άμεσα σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

11. Απώλεια ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ή ΒΣΕ

Καταργούνται από 01/07/2010 οι θέσεις που είχαν διατυπωθεί με την εγκύκλιο 1120200/1612/15.4.2008 και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 1809/88 (ΦΕΚ 222 Α΄) όπως ισχύουν, για κάθε περίπτωση απώλειας ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και ΒΣΕ. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται μόνο μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., όταν αποδεδειγμένα αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά κλπ).

12. Περισσότεροι εκμεταλλευτές από τις διαθέσιμες θέσεις ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

Στην περίπτωση συνεκμετάλλευσης της άδειας ΤΑΞΙ και της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου από εκμεταλλευτές περισσότερους από τον αριθμό των δυνατών διακριτών θέσεων εκμεταλλευτών του συγκεκριμένου μοντέλου ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1135/2005), τότε σε έναν εξ αυτών γίνεται η ανάθεση μιας εκ των υπαρχόντων θέσεων της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, μετά από την σύναψη και κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ των εκμεταλλευτών της θέσεως αυτής.

13. Μίσθωση άδειας ΕΔΧ Ταξί με ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ή μεριδίου αυτής σε τρίτο

Σε περιπτώσεις μίσθωσης της άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ με ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ή μεριδίου αυτής σε τρίτον με σκοπό την εκμετάλλευσή της, τότε το γεγονός αυτό θα πρέπει να τεκμαίρεται από τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο θα κατατεθεί αντίστοιχα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων (μισθωτή και εκμισθωτή).

Η διαδικασία δήλωσης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου θα γίνεται με την χρήση του κωδικού 14 «Παραχώρηση Χρήσης», από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή στις Δ.Ο.Υ. τους (ή μόνο από τον εκμισθωτή εξουσιοδοτημένος νόμιμα από τον μισθωτή -ιδιοκτήτη).

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα η ανωτέρω διαδικασία δήλωσης της παραχώρησης χρήσης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, να γίνεται μόνο από τον εκμισθωτή-εκμεταλλευτή κατ΄ αντιστοιχία της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του παρόντος με εξαίρεση ότι τη θέση του αγοραστή - νέου εκμεταλλευτή κατέχει ο εκμισθωτής και αντί της υποβολής αντιτύπου νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης-πώλησης ή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου συμβολαίου μεταβίβασης, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού, και η μεταβολή στο TAXIS θα γίνεται με την χρήση νέου κωδικού με αριθμό 39 «Παραχώρηση Χρήσης Ταξιμέτρου χωρίς B 2» και μέσα στην νόμιμη προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών.

Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει πλέον κατ΄ αντιστοιχία όλες τις υποχρεώσεις αγοραστή ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υποχρεούται στη δήλωση οποιασδήποτε μεταβολής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μέχρι τη λήξη ισχύος του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν δηλώσει την μεταβολή αυτή (παύση) στην αρμόδια ΔΟΥ του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 ημερών, τότε παρέχεται η δυνατότητα της δήλωσης αυτής από μόνον τον μισθωτή της άδειας ΕΔΧ Ταξί και ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, με την προσκόμιση αντιγράφου του συμφωνητικού μίσθωσης και την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ του, εντός της ίδιας προθεσμίας. Και σε αυτήν την περίπτωση η Δ.Ο.Υ του μισθωτή -ιδιοκτήτη ΕΔΧ θα ακολουθεί την διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, χρησιμοποιώντας όμως τον κωδικό 39, η λεκτική περιγραφή του οποίου πλέον θα αναφέρεται στην "Παύση Παραχώρησης Χρήσης Ταξιμέτρου χωρίς B 2" από τον εκμισθωτή.

Επισημαίνεται ότι όταν οι ανωτέρω διαδικασίες δεν γίνονται μέσα στην νόμιμη προθεσμία των 15 ημερών θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

14. Αντικατάσταση φορολογικών μνημών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων οι οποίες έχουν πληρωθεί ή πλησιάζει η πλήρωση αυτών ή θα έχουν πληρωθεί μέχρι 1/7/2010

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές όλα τα εγκεκριμένα μοντέλα φορολογικών μηχανισμών διαθέτουν φορολογική μνήμη ικανή για την αποθήκευση 1800 εγγραφών ημερησίας κίνησης «Z». Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον της 6ετίας από την αρχική εφαρμογή της εγκατάστασης φορολογικών ταξιμέτρων - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, είναι δυνατόν σε πολλούς από τους εν λόγω φορολογικούς μηχανισμούς να έχει επέλθει η πλήρωση της φορολογικής μνήμης αυτών ή να πλησιάζει να πληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση και ανεξαρτήτως του τμήματος της φορολογικής μνήμης εκμεταλλευτή, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης προκειμένου ο φορολογικός μηχανισμός να λειτουργεί απρόσκοπτα από 1/7/2010 και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από ενδεχόμενους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία των φορολογικών ταξιμέτρων.

15. Θεώρηση Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) - Δήλωση φορολογικών ταξιμέτρων

Από 1/7/2010 τα φορολογικά ταξίμετρα θα υπόκεινται πλήρως στις διαδικασίες δήλωσης έναρξης και μεταβολών στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα συνοδευτικά ΒΣΕ θα πρέπει να είναι θεωρημένα στις οριζόμενες προθεσμίες.

Για διευκόλυνση των εκμεταλλευτών ταξί, οι διαδικασίες θεώρησης ΒΣΕ ή υποβολής δηλώσεων φορολογικών ταξιμέτρων μπορεί να γίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Η θεώρηση ΒΣΕ καθώς και η υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής φορολογικών ταξιμέτρων, εφόσον γίνει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θεωρείται εμπρόθεσμη και δεν επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, οι οποίες από την ημερομηνία αυτή και μετά θα επιβάλλονται κανονικά.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η υποχρέωση κάθε εκμεταλλευτή φορολογικού ταξιμέτρου στην φύλαξη του θεωρημένου ΒΣΕ σε καλή κατάσταση, την τήρηση αυτού επί του οχήματος καθ΄ όλη την διάρκεια της βάρδιας του, και την άμεση επίδειξη ή προσκόμιση αυτού σε κάθε φορολογικό έλεγχο που θα το ζητήσει.

Τέλος επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εκμεταλλευτές ταξί, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την έγκαιρη προσέλευση και διευθέτηση όσων περιπτώσεων εμπίπτουν στα ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ορθής εφαρμογής των διατάξεων και η επιβολή κυρώσεων από τυχόν φορολογικούς ελέγχους.

Από την ανωτέρω ημερομηνία (1/7/2010) τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν και οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ. Γ- 2.6 του 4ου κεφ. της ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17-11-2005) για τις υποχρεώσεις δηλώσεων μεταβολής όλων των κατόχων φορολογικών μηχανισμών και υποχρεούνται οι εκμεταλλευτές ταξί να δηλώνουν οποιαδήποτε μεταβολή (όπως αγορά, μεταβίβαση, αλλαγή στοιχείων κατόχου, παύση, πλήρωση / αντικατάσταση μνήμης, κλπ) του φορολογικού ταξιμέτρου, εντός προθεσμίας 15 ημερών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ορίζονται από το άρθρο 10 του Ν.1809/88.

16. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) διευκρινίζονται τα εξής:

Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ από 1.7.2010 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπόχρεων στο φόρο.

Ως εκ τούτου από την ημερομηνία αυτή υποχρεούνται να επιβαρύνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν με ΦΠΑ και να υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, για την απόδοση του φόρου στο δημόσιο. Σημειώνεται ότι η μεταφορά προσώπων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (11% από 1.7.10), ενώ εάν παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζεται ο συντελεστής στον οποίο υπάγονται (όπως π.χ. οι διαφημίσεις υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ).

Παράλληλα έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους (καύσιμα, επισκευές, αγορά αυτοκινήτου και ανταλλακτικών κλπ).

Κατά την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς (1.7.2010) έχουν επίσης δικαίωμα διακανονισμού του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά του αυτοκινήτου τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετίας, κατά τα οποία εφαρμόζεται το κανονικό καθεστώς του φόρου. Προς το σκοπό αυτό γίνεται δεκτό να υποβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας το έντυπο της «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» (012-ΦΠΑ) και συγκεκριμένα να συμπληρωθεί Πίνακας ΣΤ΄ αυτού, προκειμένου να προκύψει το προς έκπτωση ποσό ΦΠΑ, το οποίο μεταφέρεται στην πρώτη περιοδική δήλωση μετά την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων.

Για παράδειγμα, εάν εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ αγόρασε κατά το έτος 2008 αυτοκίνητο και κατέβαλε το ποσό των 5.000 ευρώ, δικαιούται εντός του έτους 2010 να εκπέσει 3.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα 3/5 του φόρου που καταβλήθηκε.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: