Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ :

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/05)-Υπηρεσίες μιας Στάσης (Ν.3853/10)-Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης (Υ.Α. Κ1-802/24-3-11).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)

Με τις διατάξεις του Ν. 3419/6-12-05 (ΦΕΚ τΑ Φ297) θεσπίστηκε η σύσταση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Για την οργάνωση και εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ επιμελείται η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ενώ την αποκλειστική αρμοδιότητα για καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ έχουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων:

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα.

β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή ομόρρυθμη και

ετερόρρυθμη εταιρεία, αστικός συνεταιρισμός, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και Ανώνυμη Εταιρεία.

γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/Ε.Κ. και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/Ε.Κ. και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

στ. Οι υπόχρεοι των προηγούμενων περιπτώσεων (α-ε) που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση εγγραφής και ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην Ελλάδα.

ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/58/Ε.Κ. και έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε Τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στην περίπτωση -ζ- ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα.

θ. `Αλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις -ζ- και -η- ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην Ελλάδα.

Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ εξαιρούνται:

α. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο Π.Δ. 53/87

β. Οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται σύμφωνα με τον Ν. 959/1979

γ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται σύμφωνα με τον Ν. 3182/2003.

Στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται προαιρετικά:

α. Οι κοινοπραξίες

β. Οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 Α.Κ.

γ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Με την καταχώρησή τους στο Γ.Ε.ΜΗ οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν αποκλειστικό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. Με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ επίσης επέρχονται τροποποιήσεις καταστατικού, λύσεις, αναβιώσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)

Με τις διατάξεις του Ν. 3853/17-6-10 (ΦΕΚ τΑ Φ90) απλοποιούνται οι διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και ειδικότερα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού καθιερώθηκε- για πρώτη φορά- ο θεσμός των Υπηρεσιών μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Ως Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια καθώς και τα Κ.Ε.Π. που θα λάβουν σχετική πιστοποίηση για την παροχή "Υπηρεσιών μιας Στάσης".

Ως Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και προσωπικών Εταιρειών που για τη σύστασή τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του Νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

Στις Υ.Μ.Σ. δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό και οι εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση (π.χ. αλλοδαπές εταιρείες που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ή είναι ιδιοκτήτριες ακινήτου ή έχουν σύμβαση έργου κ.λ.π.).

Στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υ.Μ.Σ. θα διεκπεραιώνονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα (π.χ. παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ, χορήγηση ΑΦΜ, λήψη πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, εγγραφή της εταιρείας ή των ιδρυτών στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, χορήγηση ΑΜΚΑ κ.λ.π.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εταιρείες που συστήνονται μετά την 4/4/11 (ημερομηνία δημοσίευσης της Υ.Α.) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. ακολουθούν υποχρεωτικά την νέα διαδικασία.

Εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. ή συστάθηκαν πριν τις 4/4/11 ακολουθούν την μέχρι σήμερα γνωστή διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την εγκ. 109/2010 της Υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οδηγίες για την νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω Υ.Μ.Σ.

Μετά την έκδοση της Υ.Α. αρ. K1-802/24-3-11 (ΦΕΚ τΒ Φ470) "περί καθορισμού διαδικασιών, προϋποθέσεων, λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη σύσταση εταιρειών και την επικοινωνία τους - μεταξύ των άλλων - με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης" κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση της εγκ. 109/10 με την παρούσα.

Στα αρθρ. 7 & 11 της Υ.Α. γίνεται αναφορά στην διαδικασία που θα ακολουθείται μεταξύ των Υ.Μ.Σ. και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.

Παραθέτουμε τα βασικά στάδια αυτής της διαδικασίας με τις ανάλογες, κατά περίπτωση, οδηγίες:

1. "Η αρμόδια - κατά περίπτωση - Υ.Μ.Σ. ελέγχει εάν οι ιδρυτές της εταιρείας είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και ασφαλιστικά ενήμεροι".

Ο έλεγχος γίνεται:

- κατ΄ αρχήν, ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης των Υ.Μ.Σ. με το Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ και η συνδρομή των προϋποθέσεων βεβαιώνεται από το σύστημα.

Εάν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, διότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, οι Υ.Μ.Σ. ενημερώνουν τον εταίρο να μεταβεί στο αρμόδιο Τμήμα, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες και να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (βεβαίωση αρθρ. 63 Ν. 2084/92).

- Εφόσον ο προαναφερόμενος ηλεκτρονικός έλεγχος δεν είναι τεχνικά εφικτός ή δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εταίρου ή δεν προκύπτει, για οποιοδήποτε λόγο, η συνδρομή των προϋποθέσεων, ο έλεγχος θα γίνεται με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (Fax) σχετικής Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης προς το κατά τόπο αρμόδιο, με βάση τη δηλωθείσα έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ (Υπόδειγμα 1).

Αφού ελεγχθούν, κατά τα γνωστά, οι ιδρυτές της εταιρείας το Τμήμα προβαίνει στις πιο κάτω, κατά περίπτωση, ενέργειες, για τον κάθε ένα:

α) Ενεργοί ασφαλισμένοι-ασφαλιστικά ενήμεροι

Αποστέλλεται προς την Υ.Μ.Σ. έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις (Υπόδειγμα 2) και βεβαίωση του αρθρ. 63 Ν. 2084/92 (Υπόδειγμα 3), η οποία ισχύει για την σύσταση της εταιρείας και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην ΔΟΥ. To έντυπο της Υ.Μ.Σ. (Υπόδειγμα 1) τοποθετείται στον ατομικό του φάκελο. Αν ανήκει σε διαφορετικό Τμήμα-από αυτό που ανήκει η έδρα της υπό σύσταση εταιρείας- αποστέλλεται στο Τμήμα αυτό.

β) Ενεργοί ασφαλισμένοι- μη ενήμεροι

Αποστέλλεται στην Υ.Μ.Σ. το Υπόδειγμα 2 στο οποίο - μεταξύ των άλλων - υποδεικνύεται το Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει ο ασφαλισμένος. To έντυπο της Υ.Μ.Σ. (Υπόδειγμα 1) πρέπει να τοποθετηθεί στον ατομικό του φάκελλο, ως προαναφέρθηκε.

Η Υ.Μ.Σ., αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ζητά από το συγκεκριμένο εταίρο ή τον αντιπρόσωπό του να μεταβεί στο αρμόδιο Τμήμα και να προσκομίσει την ενημερότητα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών. Αφού εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η οφειλή θα χορηγείται το Υπόδειγμα 3.

γ) Μη ενεργοί ασφαλισμένοι (χωρίς οφειλές) - πρέπει να επανεγγραφούν

Αποστέλλεται προς την Υ.Μ.Σ. το Υπόδειγμα 2. To έντυπο της Υ.Μ.Σ. πρέπει να αρχειοθετείται καθόσον σε επόμενο στάδιο θα αποσταλλεί από την Υ.Μ.Σ. προς το Τμήμα έντυπο αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής και θα γίνει επανεγγραφή του εταίρου.

δ) Μη ενεργοί (με οφειλές)-πρέπει να επανεγγραφούν

Αποστέλλεται στην Υ.Μ.Σ. το Υπόδειγμα 2. To έντυπο της Υ.Μ.Σ. (Υπόδειγμα 1) πρέπει να αρχειοθετείται καθόσον σε επόμενο στάδιο θα αποσταλλεί από την Υ.Μ.Σ. προς το Τμήμα έντυπο αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής και θα γίνει επανεγγραφή του εταίρου.

Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την απόκτηση ασφαλιστικής ενημερότητας και χορήγησης της βεβαίωσης του άρθρου 63 Ν. 2084/92.

ε) Δεν είναι εγγεγραμμένοι

Αποστέλλεται στην Υ.Μ.Σ. το Υπόδειγμα 2. To έντυπο της Υ.Μ.Σ. (Υπόδειγμα 1) πρέπει να αρχειοθετείται καθόσον σε επόμενο στάδιο θα αποσταλλεί από την Υ.Μ.Σ. προς το Τμήμα έντυπο αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής και θα γίνει εγγραφή του εταίρου.

Εάν από τα στοιχεία του Υποδείγματος 1 προκύπτει δικαίωμα εξαίρεσης από την ασφάλιση (Ν. 2084/92, Ν. 3863/10 κ.λ.π.) θα αποστέλλεται το Υπόδειγμα 2 και θα επισημαίνεται η μη υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής.

Τα προβλεπόμενα - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά για την εξαίρεση θα ζητούνται μετά την αποστολή από τις Υ.Μ.Σ. της αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής (Υπόδειγμα 4).

Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι δεν δικαιούται εξαιρέσεως και πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα εγγραφής, θα εισπράττεται στο Τμήμα και θα εκδίδεται πράξη εγγραφής και βεβαίωση αρθρ. 63 Ν. 2084/92.

Είναι φανερό, από τα προαναφερόμενα, ότι με τη νέα διαδικασία επιδιώκεται στο στάδιο αυτό η κατ΄ αρχήν απογραφή των εταίρων και η εξασφάλιση της ταμειακής τους ενημερότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύσταση της εταιρείας από την Υ.Μ.Σ. και η καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 5-8 της Υ.Α. για τη σύσταση της εταιρείας, οι Υ.Μ.Σ. προχωρούν στην καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στη συνέχεια αποστέλλουν προς το αρμόδιο Περ/κό Τμήμα έντυπο αναγγελίας εγγραφής ή επανεγγραφής, για όσους εταίρους απαιτείται (Υπόδειγμα 4).

Στα στοιχεία που διαβιβάζει η Υ.Μ.Σ. με την αναγγελία πρέπει κατ΄ ελάχιστο να περιλαμβάνονται: η ημερομηνία που εισήχθη για πρώτη φορά ο ιδρυτής στην κοινωνική ασφάλιση, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ενδεχομένως είναι ασφαλισμένος ή εγγεγραμμένος, εάν στο παρελθόν είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ και για ποιο χρονικό διάστημα, ο ΑΜΚΑ εφόσον διαθέτει, ο κωδικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ, η ημερομηνία καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ και η είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής (Θα αποδίδεται στον ΟΑΕΕ μέσω Τραπέζης).

Μαζί με το Υπόδειγμα αποστέλλει και αντίγραφο της ταυτότητος του εταίρου, αν απαιτείται έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Με την παραλαβή των εγγράφων το Τμήμα προχωρά στην εγγραφή ή επανεγγραφή του εταίρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρχικό έντυπο της Υ.Μ.Σ. (Υπόδειγμα 1) και στο νέο έντυπο (Υπόδειγμα 4), και του χορηγείται ή ταχυδρομείται πράξη εγγραφής και βεβαίωση του άρθρ. 63 Ν. 2084/92 (Υπόδειγμα 3).

Για εταιρείες που υποχρεούνται να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα λαμβάνεται - σε κάθε περίπτωση - η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εάν η διαδικασία εγγραφής γίνει μέσω Υ.Μ.Σ. η ημερομηνία καταχώρησης γνωστοποιείται στο Τμήμα με το Υπόδειγμα 4.

Εάν γίνει εκτός Υ.Μ.Σ. θα ζητείται - εκτός των άλλων δικαιολογητικών - βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για εταιρείες που δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης αν η εταιρεία υποχρεούται να εγγραφεί ή όχι στο Γ.Ε.ΜΗ θα ζητείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ θα ζητείται στο εξής και σε κάθε περίπτωση αιτήματος διαγραφής ή μεταβολών, εφόσον η εταιρεία είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στο άμεσο μέλλον θα δοθεί δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης του ΟΑΕΕ με το Γ.Ε.ΜΗ έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, μεταβολές, λύσεις, κ.λ.π.

Η ανάκληση στοιχείων από το Γ.Ε.ΜΗ θα γίνεται με τον κωδικό Γ.Ε.ΜΗ - ο οποίος θα καταχωρείται και στην ηλεκτρονική μερίδα του ασφαλισμένου - και την επωνυμία της εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό - και μέχρι να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική σύνδεση -οι Υ.Μ.Σ. θα πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούν στον ΟΑΕΕ την επωνυμία της Εταιρείας, τον κωδικό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και την ημερομηνία καταχώρησης σε αυτό, ακόμα και εάν ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν μεσολαβεί διαδικασία μέσω Περ/κών Τμημάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται υποχρεωτικά εντός της ημέρας ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή του αιτήματος, εφόσον συντρέχουν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

- Η νέα διαδικασία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εταιρειών και δεν δεσμεύει τις Υπηρεσίες να ζητούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε κάθε μεταγενέστερη μεταβολή (τροποποίηση, λύση καταστατικού, βεβαιώσεις ΔΟΥ, δικαιολογητικά για εξαιρέσεις κ.λ.π.).

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: