Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 138
16 Ιουνίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3979

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρθρο 1 Σκοπός του νόμου
Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρθρο 4 Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Αρθρο 5 Δημιουργία δικτυακού τόπου
Αρθρο 6 Πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αρθρο 7 Γενικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αρθρο 8 Δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Αρθρο 9 Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
Αρθρο 10 Δικαίωμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ
A ρθρο 11 Διαρκής συμμετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
A ρθρο 12 Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
A ρθρο 13 Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων
A ρθρο 14 Αντίγραφα
A ρθρο 15 Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
A ρθρο 16 Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
A ρθρο 17 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα
A ρθρο 18 Αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
A ρθρο 19 Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων
A ρθρο 20 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
A ρθρο 21 Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δημόσιου τομέα με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
A ρθρο 22 Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.
A ρθρο 23 Υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών
A ρθρο 24 Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
A ρθρο 25 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο
A ρθρο 26 Ηλεκτρονικές πληρωμές
A ρθρο 27 Πληροφορίες και υπολογισμός χρόνου καταβολής στις ηλεκτρονικές πληρωμές
A ρθρο 28 Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
A ρθρο 29 Ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση)
A ρθρο 30 Υποχρέωση ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
A ρθρο 31 Eγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
A ρθρο 32 Έκδοση αναγνωριστικών - διαπιστευτηρίων και διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
A ρθρο 33 Τήρηση και αποθήκευση αναγνωριστικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
A ρθρο 34 Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
A ρθρο 35 Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρθρο 36 Ομάδα Διοίκησης Έργου
Αρθρο 37 Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αρθρο 38 Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών
Αρθρο 39 Δίκτυο Δημόσιου Τομέα
Αρθρο 40 Φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρθρο 41 Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
Αρθρο 42 Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αρθρο 43 Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.
Αρθρο 44 Θεσμικά ζητήματα Ο . Τ . Α .
Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.
Αρθρο 46
Αρθρο 47 Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Αρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 49 Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού των δήμων
Αρθρο 50 Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ α΄ βαθμού
Αρθρο 51 Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
Αρθρο 52 Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ από Δήμο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα Πειραιά
Αρθρο 53 Μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα
Αρθρο 54 Διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς δήμους
Αρθρο 55 Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Αρθρο 56 Δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων προσώπων - Ψηφιακή διακίνηση της δημοσιευτέας ύλης προς το Εθνικό Τυπογραφείο
Αρθρο 57 Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρθρο 58 Μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., και αντιστρόφως
Αρθρο 59 Υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Αρθρο 60 Θέματα μόνιμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
Αρθρο 61 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Αρθρο 62
Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: