Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

(Υπ.Οικ. 1072541/18.10.1990, πολ. 1203)

Συντελεστές επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτικών προιόντων κλπ. - Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του Ν. 1882/23.3.1990 (ΦΕΚ 43/Α) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 1642/86 περί Φ.Π.Α. που αφορούν α) στους συντελεστές επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, β) στις διατάξεις του άρθρου 26 και γ) στις διατάξεις του άρθρου 29, για την εφαρμογή των οποίων σας παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες.

1. Με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου αυξάνονται οι κατ΄ αποκοπή συντελεστές επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, του άρθρου 33 του Ν. 1642/86, κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (0,5%).

Η αύξηση αυτή ισχύει για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 1.1.1990 και μεταγενέστερα. Ισχύει επομένως για τις απαιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από το έτος 1991. Μετά την αύξηση αυτή οι συντελεστές επιστροφής για τα αγροτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες του παραρτήματος IV του Ν. 1642/86 διαμορφώνονται ως εξής:

α) 1,5% για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α΄ καθώς και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄

β) 2,5% για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και

γ) 4% για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.

Οι παραπάνω συντελεστές, προκειμένου για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή μέσω αυτών, γίνονται 2,5%, 3,5% και 5% αντίστοιχα.

2. Με την παράγραφο 2 του κοινοποιημένου άρθρου θεσπίζεται υποχρέωση διακανονισμού του φόρου που εκπέστηκε και στην περίπτωση της παράδοσης αγαθών επένδυσης μέσα στη διετία από την απόκτησή τους σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο ή απαλλασσόμενα από το Φ.Π.Α. και με αξία χαμηλότερη του 50% της αξίας κτήσης του αγαθού. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση που τα παραδιδόμενα αγαθά αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ολικά ή μερικά κατά τη διάρκεια της διετίας αφότου αποκτήθηκαν. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26, εφόσον υπάρχει αναπλήρωση της προξενηθείσας ζημιάς από οποιαδήποτε πηγή Π.χ. αποζημίωση κ.λπ..

Η διάταξη αυτή τέθηκε για να αντιμετωπισθούν καταστρατηγήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για έκπτωση του φόρου, κατά την απόκτηση ορισμένων επενδυτικών αγαθών από επιχείρηση, τα οποία, ενώ αρχικά προορίζονταν να καλύψουν διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, μέσα στην πενταετή περίοδο του διακανονισμού, αλλάζουν προορισμό και παραδίδονται σε άλλα πρόσωπα, μη υποκείμενα στο φόρο ή και απαλλασσόμενα αλλά με ένα τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την αξία που αγοράστηκαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται με το φόρο που εκπέστηκε από την πρώτη επιχείρηση και αντιστοιχεί στα υπόλοιπα έτη διακανονισμού, αφού κατά την πώληση εισπράττεται φόρος κατά πολύ χαμηλότερος από το φόρο που χρεώθηκε κατά την αγορά.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται ότι τα παραδιδόμενα αγαθά χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά μόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες παρά το γεγονός ότι κατά την παράδοσή τους εισπράχθηκε φόρος. Ο διακανονισμός επομένως που θα διενεργηθεί θα είναι αυτός που διενεργείται στις περιπτώσεις διάθεσης επενδυτικών αγαθών σε αφορολόγητη δραστηριότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο ο φόρος που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα έτη διακανονισμού, για τον οποίο έχει ενεργηθεί έκπτωση κατά την αγορά.

Συνεπώς ο φόρος που αναλογεί στην πώληση των επενδυτικών αυτών αγαθών θα αποδοθεί στο Δημόσιο κατά το χρόνο της παράδοσης, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης και θα συμψηφισθεί κατά την υποβολή της Εκκαθαριστικής Δήλωσης με το φόρο που προκύπτει από το διακανονισμό και πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση στο Δημόσιο.

Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή από 23.3.1990 ημέρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε ο Ν. 1882/90 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.43Α/23.3.90).

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση ολικά υποκείμενη σε Φ.Π.Α. αγοράζει και χρησιμοποιεί το έτος 1990 αγαθό επένδυσης Π.χ. μηχάνημα αντί ποσού 1.000.000 δρχ. πλέον Φ.Π.Α. 100.000, τον οποίο εκπίπτει ολικά κατά το χρόνο της αγοράς. Περίοδος διακανονισμού: πρώτο έτος 1990 και τελευταίο έτος 1994.

Έστω ότι η επιχείρηση πωλεί το μηχάνημα το έτος 1991 (εντός της διετίας) αντί ποσού 400.000 δρχ. πλέον Φ.Π.Α. 72.000 δρχ. (αξία πώλησης μικρότερη του 50% της αξίας κτήσης) σε μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο ή σε απαλλασσόμενο από το ΦΠΑ πρόσωπο. Η επιχείρηση θα αποδώσει στο Δημόσιο ολόκληρο το ποσό του φόρου που εισέπραξε κατά την πώληση (τις 72.000 δρχ.), ενώ θα ενεργήσει στο τέλος του έτους και διακανονισμό λόγω του ότι μεταβλήθηκε η αναλογία έκπτωσης (100% κατά την αγορά, 0% κατά το διακανονισμό), καθ΄ ότι η παράδοσή του έγινε σε πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο ή σε απαλλασσόμενο από το φόρο, μέσα στη διετία από την κτήση του και σε αξία μειωμένη πλέον του 50% της αξίας κτήσης του. Κατά το έτος πώλησης η αναλογία έκπτωσης μηδενίστηκε και κατά συνέπεια πρέπει να διακανονισθεί ο φόρος για τα εναπομένοντα έτη της πενταετίας και να αποδοθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στα από την πώληση υπόλοιπα έτη του διακανονισμού στο Δημόσιο.

Επομένως στο παράδειγμα:

- Δικαιούμενη έκπτωση για τα εναπομένοντα 4 έτη δρχ. Ο (μηδέν).

- Ενεργηθείσα έκπτωση κατά την αγορά που αναλογεί στα 4 έτη, χωρίς δικαίωμα δρχ 180.000 χ 4/5= 144.000.

Από το ποσό των 144.000 δρχ. θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό του φόρου που επιβάρυνε την πώληση δρχ 72.000 και το υπόλοιπο δρχ. 72.000 θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Έτσι, τελικά, στο Δημόσιο θα περιέλθει το ποσό των 144.000 δρχ. (από τιμολόγιο 72.000 και από διακανονισμό 72.000), το ποσό δηλαδή που έχει εκπεσθεί και ανάγεται στα υπόλοιπα χρόνια της πενταετίας για τα οποία η επιχείρηση δεν δικαιούται έκπτωση, επειδή η πώληση θεωρείται ότι έγινε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ο διακανονισμός του παραδείγματος δε θα ενεργηθεί σε περίπτωση που το παραπάνω μηχάνημα έχει υποστεί μερική ή ολική καταστροφή. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86, όπως έχουν ερμηνευθεί.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου άρθρου τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86. Σύμφωνα με τη νέα αυτή διάταξη θεωρούνται ως επενδυτικά αγαθά για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86, εκτός από τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τα ακίνητα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την επιχείρηση σε ακίνητο που ανήκει μεν κατά κυριότητα σε τρίτους αλλά έχει παραχωρηθεί σ΄ αυτήν η χρήση του με μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων.

Η διάταξη αποβλέπει στην ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας και στην κάλυψη περιπτώσεων, στις οποίες ο επενδυτής πραγματοποιεί την επένδυση σε ακίνητο κυριότητας τρίτου όπως στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης δημόσιου θαλάσσιου ή άλλου χώρου για οστρακοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια κτλ. και στην άρση κατά το δυνατόν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην πράξη από την εφαρμογή της διάταξης με την αρχική της μορφή, σχετικά με την έννοια των αγαθών επένδυσης και του δικαιώματος έκπτωσης και επιστροφής του φόρου που έχει επιβαρύνει τα αγαθά αυτά. Σύμφωνα δε με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής τα κτίσματα ή οι κατασκευές αυτές θεωρούνται επενδυτικά αγαθά από 1.1.1989.

Συνεπώς δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου θα έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σχετικές δαπάνες και έχουν στην κατοχή τους νόμιμα παραστατικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.1989.

Η παραχώρηση της χρήσης και η χρονική διάρκεια των εννέα ετών θα αποδεικνύεται με μισθωτήρια συμβόλαια, προκειμένου για την παραχώρηση της χρήσης με μίσθωση, μεταγεγραμμένα ή φέροντα βεβαία χρονολογία από Δημόσια Αρχή.

Εφ΄ όσον δεν πρόκειται για μίσθωση αλλά υπάρχει οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση η χρονική διάρκεια άνω των εννέα ετών θα αποδεικνύεται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που θα φέρει βεβαία χρονολογία.

Εφόσον στο έγγραφο βάσει του οποίου αποδεικνύονται τα παραπάνω, αναφέρεται μικρότερος χρόνος των εννέα ετών, υπάρχει όμως ανανέωση ή παράταση του χρόνου με άλλο έγγραφο το ο- ποίο όμως έχει συνταγεί πριν από τη λήξη αυτού που ανανεώνεται, ο χρόνος της νέας αυτής σύμβασης θα προσμετρηθεί προκειμένου να υπολογιστεί ο χρόνος των εννέα ετών. Στην περίπτωση αυτή, τα επικαλούμενα για την απόδειξη του χρόνου έγγραφα, δηλαδή το αρχικό και το κατά παράταση, πρέπει να έχουν βεβαία χρονολογία. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86.

Παράδειγμα:

Βιοτεχνική επιχείρηση ολικά υποκείμενη σε Φ.Π.Α. μισθώνει ακίνητο (οικόπεδο) για χρονικό διάστημα 10 ετών, ήτοι από 1.1.85 έως 31.12.1994, στο οποίο ανεγείρει κτίριο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων της. Το κτίριο βάσει τιμολογίου του εργολάβου κόστισε για κατασκευές μετά την 1.1.1989 10.000.000 δρχ. πλέον Φ.Π.Α. 1.800.000 και ο φόρος εκπέστηκε ολόκληρος από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση.

Έστω ότι η χρησιμοποίηση του κτιρίου αρχίζει το έτος 1992, οπότε η περίοδος διακανονισμού αρχίζει το ίδιο έτος και τελειώνει το 1996 (πενταετία).

Επειδή η περίοδος μίσθωσης του ακινήτου λήγει το έτος 1994 (δηλαδή εντός της πενταετίας του διακανονισμού) η επιχείρηση θα πρέπει να ενεργήσει διακανονισμό λόγω μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης (100% κατά την κατασκευή του κτιρίου, 0% κατά τη λήξη της μίσθωσης εντός της πενταετίας).

Επομένως:

- Δικαιούμενη έκπτωση για τα έτη 1994, 1995, 1996 δρχ. 0 (μηδέν).

- Έκπτωση που ενεργήθηκε κατά την αγορά για , τα έτη 1994, 1995 και 1996 δρχ. 1.800.000 χ 3/5 (χωρίς να την δικαιούται) = δρχ. 1.080.00

Φόρος που οφείλεται στο Δημόσιο = 1.080.000

Το ποσό των δραχμών 1.080.000 θα πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση στο Δημόσιο κατά το διακανονισμό, ο οποίος γίνεται το έτος 1994, έτος κατά το οποίο λήγει και ο χρόνος μίσθωσης του ακινήτου (οικοπέδου).

Στο ανωτέρω παράδειγμα επισημαίνουμε ότι η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε ενδεχόμενες κατασκευές που έγιναν πριν την 1.1 .89 ανεξάρτητα αν είχε τη χρήση του ακινήτου.

Επίσης στην περίπτωση που πριν τη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης υπογραφεί καινούργιο συμφωνητικό π.χ. για τρία (3) ακόμη έτη δεν θα ενεργηθεί διακανονισμός.

4. Με την παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, η οποία έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα, τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86.

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση μεταβολών και στην περίπτωση που επέρχεται τροποποίηση της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Φ.Σ. ή του καθεστώτος Φ.Π.Ν. που υπάγεται Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις ακόμη και όταν ο φορολογούμενος επιθυμεί να συνεχίσει την τήρηση του βιβλίου αγορών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: