Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 29-01-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρ.Πρωτ: 2456/246

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πλείστα ερωτήματα, στα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Ν.3850/2010), όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας ανά κλάδο δραστηριότητας. Ειδικότερα, ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του με α/α 20 πεδίου του πίνακα

Α/Α

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20

α) Εμπόριο

6

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες

7

Μηχανολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

γ) Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα. Ασφάλειες

8

Χημικός Μηχανικός Χημικός Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

δ) Λοιπές Υπηρεσίες

9

Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

όπου προβλέπεται στις παρατηρήσεις «Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων».

Για το θέμα αυτό, σημειώνονται τα ακόλουθα:

I. Ιστορικό

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (Ν. 1568/1985 και Π.Δ.294/1988) δεν προβλεπόταν η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικός ασφάλειας.

2. Στη συνέχεια, με το Π.Δ.17/1996 και τον Ν.3144/2003 [περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.] δόθηκε στον εργοδότη η δυνατότητα απασχόλησής του ως τεχνικός ασφάλειας, σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης 10 ωρών και χωρίς καμία άλλη επιπλέον απαίτηση ως προς τα τυπικά προσόντα του.

3. Επίσης, με το Π.Δ.95/1999 και ειδικότερα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίσθηκε ότι ο επιστημονικός τεχνικός υπεύθυνος ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ΕΣ.Υ.Π.Π. (θέση με αυξημένες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου των τεχνικών ασφάλειας και προσυπογραφής σχετικών εντύπων, κλπ) μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

4. Ειδικά για ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερα αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 3 και 19 πεδία του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) έχουν εκδοθεί ειδικές ευρωπαϊκές οδηγίες ελαχίστων προδιαγραφών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με προεδρικά διατάγματα. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο εθνικό μας δίκαιο για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 15 πεδίο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Για τις περιπτώσεις αυτές, από το άρθρο αυτό, προβλέπεται η απασχόληση συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως τεχνικοί ασφάλειας (πολιτικοί μηχανικοί, ναυπηγοί Τ.Ε.Ι. κλπ.).

5. Παράλληλα, από το Τ.Ε.Ε. εκδόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), για κάποιες περιπτώσεις (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, κλπ.).

II. Θεμελιώδεις αρχές Δημόσιας Διοίκησης

Η Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί εφαρμόζοντας τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

• Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων.

• Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

• Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

• Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.

• Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων.

• Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια.

• Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

• Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό.

• Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.

• Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων.

ΙΙΙ. Καθυστέρηση στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τεχνικό ασφάλειας

Αν και έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, η διαδικασία αυτή απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα.

IV . Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερθέντα και μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά νια τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (Εμπόριο, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες, Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά Ιδρύματα, Ασφάλειες και Λοιπές Υπηρεσίες, κλπ), δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και σε άτομα με ειδικότητα πλέον αυτών που ορίζονται στο με α/α 20 πεδίο «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ως εξής:

Α. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50

Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.

Β. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων 50 και άνω

α) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και εφόσον διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη για τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και δέκα έτη για την περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης. Η εν λόγω προϋπηρεσία μπορεί να μειώνεται κατά ένα και τρία έτη αντίστοιχα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ΚΝ.Υ.Α.Ε.

β) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, σε άτομα που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις που ανήκουν στα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.

Σημείωση: τα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε, αφορούν σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους και συγκεκριμένα σε Ορυχεία `Ανθρακα, Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές, Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων, Δημόσια Έργα.

γ) Σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες, όπου ο επαγγελματικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερος, όπως γραφεία με κοινές εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης κλπ. μπορεί οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας να παρέχονται από πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση (Α).

δ) Σε περιπτώσεις όπου στην ίδια επιχείρηση συναντώνται εργασίες, οι οποίες κατατάσσονται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας Α΄, Β΄ ή Γ΄ (π.χ. νοσοκομεία, δήμοι κλπ) και παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους που προέρχονται από το είδος των εργασιών αυτών, γίνονται αποδεκτές οι ειδικότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (Β).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: