Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 147

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5047

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/514 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 3 Επέκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των φορολογικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 4170/2013
`Αρθρο 4 Ορισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών, τους κοινούς ελέγχους και την παραβίαση δεδομένων - Τροποποίηση παρ. 9 και προσθήκη παρ. 26 και 27 στο άρθρο 4 του Ν. 4170/2013 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Ορισμός εύλογης συνάφειας στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος - Προσθήκη άρθρου 6Α στον Ν. 4170/2013 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Διοικητικές έρευνες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 4170/2013 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Προθεσμίες για παροχή πληροφοριών -Αντικατάσταση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 8 Ν. 4170/2013 (παρ. 4 και 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών -Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 9 Ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης - Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 9Α Ν. 4170/2013 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας -Προσθήκη άρθρου 9ΑΓ στον ν. 4170/2013 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές - Αντικατάσταση άρθρου 9Β Ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες -Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4170/2013 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Ταυτόχρονοι έλεγχοι - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 Ν. 4170/2013 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Κοινοί έλεγχοι - Προσθήκη άρθρου 13Α στον Ν. 4170/2013 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων -Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 4170/2013 (παρ. 13 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 16 Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 4170/2013 (παρ. 14 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Πρακτικές ρυθμίσεις - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 21 του Ν. 4170/2013 (παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 19 Προστασία δεδομένων - Αντικατάσταση άρθρου 24 Ν. 4170/2013 (παρ. 18 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 20 Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας - Προσθήκη άρθρου 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 22 Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 23 Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού -Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 24 Εξουσιοδοτικές και τελικές διατάξεις -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 5 του Ν. 4170/2013
`Αρθρο 25 Προσθήκη Παραρτήματος V στον Ν. 4170/2013 (παρ. 20 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 26 Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 27 Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας - Προσθήκη άρθρου 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 28 Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 29 Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη άρθρου 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 30 Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 Ν. 2130/1993
`Αρθρο 31 Ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό
`Αρθρο 32 Συγκεντρωτική ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Τροποποίηση άρθρου 55Α ν. 4270/2014
`Αρθρο 33 Διαχείριση κινητών αξιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2, παρ. 6 και παρ. 11 και αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 5 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 34 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων πριν από συναλλαγές - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 35 Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 36 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 37 Υπηρεσιακή κατάσταση Μόνιμου και Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 211 Ν. 4920/2022 και περ. στ) παρ. 1 Ν. 4957/2022
`Αρθρο 38 Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 Ν. 4307/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 39 Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών
`Αρθρο 40 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 41 Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
`Αρθρο 42 Κατ΄ εξαίρεση εγγραφή μη πιστοποιημένων αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων - Προσθήκη παρ. 36 στο άρθρο 169 του Ν. 4763/2020
`Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν. 4961/2022 -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022
`Αρθρο 44 Προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προ της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών - Τροποποίηση περ. δ) δευτέρου εδαφίου και προσθήκη τρίτου εδαφίου στο άρθρο 17 του Ν. 3870/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 45 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: