Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10/6/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 60522 - 10/6/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. - ΥΜΣ

Θέμα:

Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, Ν. 4919/2022 (Α΄71)).

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο απαιτείται να καταχωρούνται επικαιροποιημένες πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο νέο νόμο 4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4919/2022 , προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που τίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4919/2022 δεν αίρουν και δεν αναστέλλουν τις προθεσμίες που προβλέπονται στις ειδικότερες διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών, ανά νομικό τύπο. Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την προστασία των τρίτων.

Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

«α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Α Ενότητα - Ειδικότερα, κατά περίπτωση, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Αν ο υπόχρεος δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις προσωπικές εταιρείες της περ. β) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251)1 και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που οφείλουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της αναστολής καταχώρισης (01-07-2022) λαμβάνεται υπόψη η μη εμπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση του έτους 2021. Για τις εκκρεμότητες που αφορούν στα προηγούμενα έτη, οι υπόχρεοι δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, ωστόσο, συστήνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, για την πληρέστερη και ορθότερη τήρηση της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. η απώτερη ημερομηνία είναι το πέρας των εννιά μηνών2 από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υπό την επιφύλαξη των εξής περιπτώσεων:

α) για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης3 και

β) για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41 , 43 , 44 και 45 του Ν. 4919/2022 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης4.

Παράδειγμα

Ανώνυμη Εταιρεία με εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10-09-2022, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους χρήσης 2021. Η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30-09-20225. Εφόσον από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστωθεί παράλειψη της σχετικής καταχώρισης, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

β) Αν ο υπόχρεος παραμείνει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Απουσία νόμιμης διοίκησης νοείται η έλλειψη για οποιοδήποτε λόγο Διοικητικού Συμβουλίου στις Α.Ε. και στους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η απουσία διαχειριστή στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και Ε.Ε.

Συνεπώς, εφόσον από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει κενό Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχείρισης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

Σε ό,τι αφορά στην εκκαθάριση, για όλες τις νομικές μορφές το εξάμηνο υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει ότι η εταιρεία έχει μείνει χωρίς εκκαθαριστές.

Παράδειγμα

Αν στις 25-05-2022 παραιτηθούν οι εκκαθαριστές μιας ΑΕ, τότε το αργότερο έως τις 25-11-2022 θα πρέπει να έχουν οριστεί νέοι εκκαθαριστές. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

Εάν εκκρεμεί δικαστική απόφαση για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών, η αναστολή καταχώρισης αίρεται εφόσον προσκομιστεί από τον υπόχρεο στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική αίτηση που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

γ) Αν οι υπόχρεοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους μετά τη θέση τους, για οποιοδήποτε λόγο, σε κατάσταση εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 48 του ν. 3190/1955 , 10 του ν. 1667/1986 , 105 και 268 του ν. 4072/2012 , 167 του ν. 4548/2018 τη θέση της εταιρείας σε λύση, ακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. Συνεπώς, εφόσον εντός ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης, η εταιρεία τίθεται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης. Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 4072/2012 τη λύση της εταιρείας ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, εκτός αν οι εταίροι έχουν ορίσει στο καταστατικό τους διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των μεταξύ τους εκκρεμοτήτων σχετικά με την εταιρική περιουσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσωπικές εταιρείες αντί της αίτησης καταχώρισης έναρξης εκκαθάρισης επιλέγουν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. την «Αίτηση καταχώρισης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης» και τότε δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.

Παράδειγμα

Στις 30-06-2021 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η λύση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Εφόσον έως τις 30-06-2022 δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, την 01-07-2022 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

δ) Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ότι συντρέχει ένας εκ των λόγων αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)6, τότε παράλληλα με τον υπόχρεο, ενημερώνεται σχετικά και το Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω επιχείρηση τίθεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος, έως ότου αλλάξει η κατάσταση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

Συνεπώς, από την 1 η Ιουλίου 2022 οι εταιρείες των οποίων ο ΑΦΜ έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει απενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, θα τίθενται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

Παράδειγμα

Μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνεται ότι ο ΑΦΜ 1111111111 τέθηκε σε αναστολή ή απενεργοποιήθηκε. Η επιχείρηση τίθεται σε αναστολή καταχώρισης σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β. Με τη λήψη του αυτόματου μηνύματος-ειδοποίησης από το Γ.Ε.ΜΗ., αν τα πραγματικά περιστατικά είναι διαφορετικά, ο υπόχρεος θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία με τη σειρά της θα αποστέλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. την τυχόν μεταβολή.

ε) Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου απαιτείται για τις ΙΚΕ και τις Α.Ε. Σε αναστολή καταχώρισης λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης πιστοποίησης του κεφαλαίου, τίθενται όλες οι ΙΚΕ και οι ΑΕ, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους ή αύξησης του κεφαλαίου τους.

i) Σε ό,τι αφορά στις ΙΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4072/2012 "οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας" και σύμφωνα με την παρ. 4 «ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Συνεπώς στις ΙΚΕ:

α) η πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση απαιτείται μόνο εφόσον η ΙΚΕ έχει κεφαλαιακές εισφορές και

β) η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου σύστασης ή της αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιείται με βεβαίωση του διαχειριστή εντός μηνός από τη σύσταση ή την αύξηση.

Παραδείγματα

α) Για ΙΚΕ που θα συσταθεί την 1 η Ιουλίου 2022, εφόσον έχει κεφαλαιακές εισφορές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4072/2012 ο διαχειριστής οφείλει να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή του κεφαλαίου, το αργότερο έως την 1 η Αυγούστου 2022. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

β) Για ΙΚΕ που έκανε αύξηση κεφαλαίου στις 15 Μαΐου 2022 (ημερομηνία καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ), ο διαχειριστής οφείλει έως τις 15 Ιουνίου 2022 να προβεί στην πιστοποίηση της αύξησης. Αν αυτό δεν συμβεί, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

ii) Σε ό,τι αφορά στις Α.Ε.:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 , «η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ΑΕ πιστοποιείται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου» (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών).

β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018 «Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου».

Συνεπώς, για τις ΑΕ η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση των δύο μηνών,

ενώ η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την καταβολή του κεφαλαίου και καταχωρίζεται στο Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του ενός μήνα.

Η προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση της ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου.

Παραδείγματα

i) Ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε στις 05-05-2022, οφείλει το αργότερο έως τις 25-07-2022 (δύο μήνες από τη σύσταση και είκοσι ημέρες για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.) να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό Δ.Σ. που να πιστοποιεί την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Στην αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β.

ii) Ανώνυμη Εταιρεία που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (11-05-2022), το οποίο καταβλήθηκε τέσσερις μήνες μετά (11-09-2022) οφείλει να κάνει πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου εντός μηνός από την καταβολή (11-10-2022), η οποία θα πρέπει να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι ημερών. Συνεπώς εφόσον μέχρι και την 31-10-2022 δεν υποβληθεί πρακτικό Δ.Σ. που να πιστοποιεί την καταβολή, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β.

Β. Ενότητα - Διαδικασία εφαρμογής αναστολής καταχώρισης.

Οι υπόχρεοι τίθενται σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μίας Στάσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η διαδικασία αναλύεται στα εξής στάδια:

1) Διαπίστωση από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι υφίσταται έστω και μία από τις παραλείψεις των περιπτώσεων α) έως ε) της ενότητας Α.

2) Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν και την υποχρέωσή του είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022 ).

3) Κατόπιν της λήψης του μηνύματος:

3.1) Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που υποβάλλεται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. (περ. α, γ, ε της ενότητας Α) και εντός του δεκαημέρου πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές καταχωρίσεις που εκκρεμούν, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης,

3.2) εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (περ. β της ενότητας Α) ή ο υπόχρεος επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης (π.χ. η πράξη έχει ήδη καταχωριστεί μέσω άλλης αίτησης, εκκρεμεί δικαστική απόφαση κ.α.), η προθεσμία των δέκα ημερών αναστέλλεται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ προβαίνει στον έλεγχο και στην σχετική καταχώριση και δημοσίευση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 25 του ν. 4919/2022 . Ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβεί σε αυτεπάγγελτη καταχώριση της αίτησης που εκκρεμεί ή διαπιστώσει την ύπαρξη στοιχείων που δεν δικαιολογούν αναστολή καταχώρισης,

3.3) εάν η ειδοποίηση αφορά σε αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ (περ. δ της ενότητας Α), ο υπόχρεος για τυχόν αντιρρήσεις και σχετικές διευκρινίσεις απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ. για τυχόν αλλαγές,

3.4) εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο υπόχρεος δεν προβεί σε κάποια από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. 3.1), 3.2) και 3.3), η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση.

4) Η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγιναν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι α) έως και ε) της ενότητας Α. Ταυτόχρονα με την άρση της αναστολής δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση.

Τόσο για τη θέση των υπόχρεων σε αναστολή καταχώρισης όσο και για την άρση αυτής, ενημερώνεται άμεσα και η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της διασύνδεσης των δυο πληροφοριακών συστημάτων.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 ( παρ. 4, του άρθρου 64, του Ν. 4919/2022 ) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις ή και επιβαρύνσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, παρακαλούνται όπως:

i. Βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της ΚΕΕΕ προκειμένου να εντοπίζουν εγκαίρως όλες τις εκκρεμότητες που επιφέρουν αναστολή καταχώρισης.

ii. Ενημερώνουν άμεσα τους υπόχρεους εγγραφής σχετικά με τις εκκρεμότητές τους, ώστε να προβαίνουν το συντομότερο δυνατό στην καταχώριση των πράξεων που εκκρεμούν.

iii. Προβαίνουν σε έλεγχο τυχόν καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της αναστολής ή της απενεργοποίησης του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (διαγραφή από το μητρώο, διαβίβαση φακέλου σε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις κ.ά).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

κ.α.α. ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

1 Περ. β, αρ. 1, ν. 4308/2014 : «Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής»

2 `Αρθρα 119 του ν. 4548/2018 , 10 και 22 του ν. 3190/1955 , 69 και 251 του ν. 4072/2012

3 `Αρθρα 5 και 9 ν. 1667/1986

4 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4919/2022 τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 οφείλουν να υποβάλουν τις πράξεις για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ εντός τριών μηνών από την καταχώριση στο Μητρώο του κράτους της έδρας τους. Επειδή αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να ελεγχθεί από το Π/Σ του ΓΕΜΗ δίδεται στα υποκαταστήματα αλλοδαπής η δυνατότητα καταχώρισης των οικονομικών καταστάσεων έως το τέλος του έτους.

5 Προσθήκη 20 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ, παρ. 1, άρθρο 134, ν. 4548/2018

6 `Αρθρο 11 ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) 4.«α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: