Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 742

Αριθμ. 19040/7.12.1981

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας. που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 1901/1951 «περί κυρώσεως του Α.Ν. 1777/1951 περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/1951).

2. Του Ν.Δ. 4547/1966 (άρθρο 2 παράγραφος 2) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κλπ.» (Φ.Ε.Κ. 192/Α/1966).

3. Του Νόμου 1082/1980 (άρθρο 1) «περί τροποποιήσεως. αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών νόμων και, ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 250/Α/1980).

Αποφασίζουμε

`ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΘΡΟ 11

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναις 7 Δεκεμβρίου 1981

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: